Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Sannolikhetsteori II

Detta är en fortsättningskurs i sannolikhetsteori, som ger dig en grundläggande förståelse kring några av de vanligaste metoderna inom sannolikhetsteorin.

Denna kurs behandlar flerdimensionella stokastiska variabler och några av de metoder som finns för att beskriva egenskaper hos dessa. Speciellt studeras den flerdimensionella normalfördelningen. Kursinnehållet utgör även en introduktion till de begrepp och metoder som används för att beskriva konvergens för följder av stokastiska variabler.

Målet med kursen är att ge den studerande en fördjupad förståelse för grundläggande begrepp och resultat inom sannolikhetsteorin, samt metoder för att kunna analysera dessa. Teoretiska genomgångar kompletteras med exempel. Kursinnehållet utgör en teoretisk bas för många statistikkurser och för mer avancerade kurser i sannolikhetsteori.

Förkunskapskrav

Kursen kräver mer kunskaper i matematik än de tidigare kurserna i matematisk statistik gör. De matematikkurser som nämns under Särskild behörighet är gamla kursversioner, och motsvarar de nuvarande kurserna Matematik II - Analys, del A (MM5010) och Matematik II - Linjär algebra (MM5012).

Observera att det för behörighet även krävs två kurser i matematisk statistik, Statistisk analys (MT4001) och Stokastiska processer och simulering I (MT4002).

Innehåll

Kursen behandlar sannolikhetsteorins grunder, simultana och betingade fördelningar, speciellt flerdimensionell normalfördelning, betingat väntevärde och varians, transformer samt stokastisk konvergens och gränsvärdessatser.

 • Kursupplägg

  Kursen består av ett moment som examineras genom skriftligt prov.

  Undervisning

  Undervisningen består av föreläsningar, räkneövningar och inlämningsuppgifter. Kursen har vanligen två föreläsningar i veckan, följda av räkneövning och handledningstid.

  Examination

  Kursen examineras genom skriftligt prov, med betygsskala A-F.

  Examinator

  Lista över examinatorer finns på

  Tentamensinformation

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Gut: An intermediate course in probability. Springer.

  Kurslitteraturlista Matematiska institutionen

 • Kursrapporter

 • Mer information

  Ny student
  Under utbildningen

  Kurshemsida

  Vi använder inte Athena, utan du hittar kurshemsidan på kurser.math.su.se.

  Fler kurser i matematisk statistik

  Om du vill läsa mer matematisk statistik efter Sannolikhetsteori II så är följande två kurser förkunskapskrav till många kurser på masternivå:

  • MT5001 Linjära statistiska modeller (höst, period AB)
  • MT5003 Statistisk inferensteori (höst, period AB)
 • Kontakt