Musikvetenskap i praktiken, 7,5 hp

Om utbildningen

Studenten genomför en praktikperiod, förlagd till en myndighet, ett företag eller annan organisation med musikanknytning. Under praktikperioden strävar studenten mot en förståelse för yrkesarbetets problemställningar och -lösningar och den aktuella arbetsplatsens organisatoriska uppbyggnad. En rapport skrivs i anslutning till praktiken. Rapporten ska vara litteraturstödd och huvudsakligen bestå av reflektioner kring den valda arbetsplatsen samt kring sambandet mellan utbildning och yrkesverksamhet.

Om ämnet: Musikvetenskap

Musikvetenskap ger utbildning i musikens klangvärldar och teknologier, det samtida musiklivet, musikens historiska utveckling och sammanhang, liksom dess kända och okända aktörer. Vi studerar musiken i sig och dess roll i opera, film och datorspel. Vi övar oss i musikkritik, fältarbete, arkivstudier och musikalisk källkritik. Som musikvetare arbetar du som kulturadministratör, kommunikatör, kritiker, forskare och vid bibliotek och arkiv. Många musiker och komponister har utvecklat sin musikaliska förståelse genom studier hos oss.

Om intresseområdet: Kultur och historia

Hur uppstår olika kulturer och hur påverkar kulturen oss? Här samsas studier i arkeologi, filosofi, historia, religion och etnologi med bland annat musik, litteratur, film, konst och teatervetenskap som olika uttryck för kulturens betydelse för människan och samhället. Gemensamt för studierna är att du skärper din analytiska förmåga och lär dig se olika utvecklingslinjer, ofta i ett tvärvetenskapligt sammanhang.

Studier inom intresseområdet Kultur och historia ger en bred generell kompetens med stor användbarhet i arbetslivet där det krävs självständighet, analytiska färdigheter och förmåga att kommunicera.

Utbildningsansvarig institution

Institutionen för kultur och estetik