Masterprogram i analytisk kemi, 120 hp

Behovet av att mäta förekomsten av kemiska föreningar har under de senare åren ökat lavinartat. Syntesprodukter vid läkemedelsframställning, proteiner och andra makromolekyler som biologiska system producerar, miljöföroreningar i komplexa prover, spårämnen vid doping och narkotikabeslag är bara några exempel på det stora behovet av ämnesområdet analytisk kemi. Analytisk kemi kan enkelt definieras som vetenskapen att mäta inom kemin, och blir på så sätt en förutsättning för många andra kemigrenars utveckling.

Masterprogrammet i analytisk kemi riktar sig till dig som vill få en bred och djup kunskap om moderna analystekniker samt att tolka och behandla mätresultat. Verksamheten vid institutionen är koncentrerad till forskning kring provtagning, separationsmetoder, organisk spåranalys med biokemiska, miljö- och arbetsmiljökemiska tillämpningar, kemometri, metoder för analys av både organiska och oorganiska substanser i olika kemiska matriser så som luft, vatten, förbränningsavgaser samt automatisering och processkontroll. Eftersom analytisk kemi utgör en mycket stor del av kemin inom den kommersiella sektorn bedriver institutionen en rad samarbeten med stora och små företag i närområdet.

Utbildningen består av obligatoriska kurser motsvarande 45 högskolepoäng, valbara kurser motsvarande 15 högskolepoäng, valfria kurser motsvarande högst 15 högskolepoäng samt ett självständigt arbete på minst 45 högskolepoäng. Syftet med masterexamen i analytisk kemi är att studenten ska få bred kunskap och förståelse inom huvudområdet analytisk kemi, fördjupande kunskaper inom vissa delar av området samt avancerad insikt i ett aktuellt analytiskt forskningsprojekt genom aktivt laborativt arbete. En Master i Analytisk kemi medför att man kommer att vara väl förberedd för kemiska frågeställningar i sitt framtida nationella/internationella yrkesliv.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen