Masterprogram i etologi, 120 hp

Om programmet

Etologi är den biologiska vetenskapsgren som utforskar djurens beteende och mastersprogrammet i etologi ger en bred insikt i hela ämnet. Du får studera hur djur kommunicerar och löser konflikter, djursamhällenas sociala uppbyggnad, djurs parbildning och fortplantningssystem och hur konkurrens respektive samarbete kan utvecklas. Vi ger förståelse för beteendets evolution och om funktionen för överlevnad och reproduktion. Vi studerar hur beteendet formas under individens eget liv, från födelse till vuxen ålder, och hur inlärning och erfarenheter påverkar nedärvda beteendemönster för att ge ytterligare anpassningar till den miljö individen lever i.

Etologisk kunskap är betydelsefull inom många grenar av biologin. Inom ekologi, evolutionsbiologi och bevarandebiologi utgör djurs beteenden numera ett viktigt studieområde, men etologin har även tillämpningar utanför den vetenskapliga världen. Inom alla de områden där människan använder djur för sin existens eller för sitt nöje behövs kunskaper om beteendet. Inte minst för att djurskyddets krav på etik och välbefinnande hos djuren ska tillgodoses.

Studierna i etologiprogrammet omfattar såväl föreläsningar och seminarier som praktiska studier i naturen, i zoologiska institutionens laboratorier eller på vår forskningsstation Tovetorp. Kurserna Djurs kognition (7,5 hp), Etologi II (7,5 hp) och Människans beteende: biologi och kultur (7,5 hp) samt ett examensarbete i etologi om 30-60 hp är obligatoriska moment. Dessutom ingår valbara och valfria kurser om minst 37,5 hp. Programmet förutsätter kunskaper i etologi motsvarande kandidatkursen Etologi I (15 hp).

Mastersprogrammet i etologi syftar till att ge förutsättningar för fortsatt verksamhet inom de delar av samhället där aspekter på djurs beteenden är viktiga. Förutom grundforskning på universitet kan etologer arbeta inom t ex husdjursverksamhet, bevarandebiologi, djurparker, läkemedelsindustri och djurskydd.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen