Masterprogram i etologi, 120 hp

Om utbildningen

Etologi är den biologiska vetenskapsgren som utforskar djurens beteende och mastersprogrammet i etologi ger en bred insikt i hela ämnet. Du får studera hur djur kommunicerar och löser konflikter, djursamhällenas sociala uppbyggnad, djurs parbildning och fortplantningssystem och hur konkurrens respektive samarbete kan utvecklas. Vi ger förståelse för beteendets evolution och om funktionen för överlevnad och reproduktion. Vi studerar hur beteendet formas under individens eget liv, från födelse till vuxen ålder, och hur inlärning och erfarenheter påverkar nedärvda beteendemönster för att ge ytterligare anpassningar till den miljö individen lever i.

Etologisk kunskap är betydelsefull inom många grenar av biologin. Inom ekologi, evolutionsbiologi och bevarandebiologi utgör djurs beteenden numera ett viktigt studieområde, men etologin har även tillämpningar utanför den vetenskapliga världen. Inom alla de områden där människan använder djur för sin existens eller för sitt nöje behövs kunskaper om beteendet. Inte minst för att djurskyddets krav på etik och välbefinnande hos djuren ska tillgodoses.

Studierna i etologiprogrammet omfattar såväl föreläsningar och seminarier som praktiska studier i naturen, i zoologiska institutionens laboratorier eller på vår forskningsstation Tovetorp. Kurserna Djurs kognition (7,5 hp), Etologi II (7,5 hp) och Människans beteende: biologi och kultur (7,5 hp) samt ett examensarbete i etologi om 30-60 hp är obligatoriska moment. Dessutom ingår valbara och valfria kurser om minst 37,5 hp. Programmet förutsätter kunskaper i etologi motsvarande kandidatkursen Etologi I (15 hp).

Mastersprogrammet i etologi syftar till att ge förutsättningar för fortsatt verksamhet inom de delar av samhället där aspekter på djurs beteenden är viktiga. Förutom grundforskning på universitet kan etologer arbeta inom t ex husdjursverksamhet, bevarandebiologi, djurparker, läkemedelsindustri och djurskydd.

Om ämnet: Biologi

Biologi

Vill du bota cancer, rädda korallreven eller kanske se till att miljömålen uppfylls? Då behöver du kunskap om allt från DNA till globala ekosystem. Genom att studera biologi på universitetet får du gedigna kunskaper om organismernas mångfald och evolution, deras uppbyggnad, form och funktion, djurs och växters samverkan med sin omgivning och mycket annat. Under dina biologistudier kommer du att kombinera teori med praktik i form av laborationer och fältstudier. Stockholms universitet har välutrustade labbsalar samt tillgång till tre fältstationer i intressanta naturområden: Tovetorp i Sörmland, Askö i Trosa skärgård och Tjärnö på västkusten. Vill du efter kandidatexamen fördjupa dig inom något delområde av biologin erbjuder vi nio masterprogram i ämnet.

ARBETSMARKNAD En utbildning inom biologi ger dig en mycket bred och användbar kunskap, där du också tränas i att identifiera och lösa problem. Du får kompetenser som öppnar vägen till spännande arbetsuppgifter såsom forskning, utveckling, utredning eller förvaltning. Biologer återfinns på många olika håll i samhället, till exempel vid universiteten, inom läkemedelsindustrin, på myndigheter och intresseorganisationer eller bioteknikföretag där de innehar roller som projektledare, expert, chef m.m. Genom att komplettera din utbildning med pedagogik, juridik, eller kommunikationsvetenskap öppnar du upp arbetsmarknaden ytterligare och kan arbeta exempelvis som lärare eller vetenskapsjournalist.

EXAMEN su.se/examen

Om intresseområdet: Naturvetenskap och matematik

Inom naturvetenskap fördjupar du dig i hur den fysiska världen hänger samman. Här jobbar du med teori och empiri, ofta med matematiken som ett av dina kraftfullaste redskap. Vill du ägna all din kraft åt att utforska matematikens skönhet läser du det som ett eget ämne.

Som naturvetare eller matematiker blir du attraktiv på en stor arbetsmarknad som finns inom alla delar av samhället och sträcker sig från rena teknikföretag, miljö och sjukvård till forskning.

Utbildningsansvarig institution

Institutionen för biologisk grundutbildning