Masterprogram i hydrologi, hydrogeologi och vattenresurser, 120 hp

Om programmet

Många av dagens miljö- och samhällsproblem är direkt relaterade till vattenfrågor. Masterprogrammet utgår därför ifrån ett systemperspektiv och ger fördjupade kunskaper om mark- och vattensystem och hur dessa interagerar, samt om föroreningsproblem och relaterade risker för samhället. Utbildningen behandlar även vatten som resurs och dess förvaltning, samt samarbeten och konflikter vid vattenutnyttjande i globala, regionala och lokala perspektiv. Kurserna i programmet är baserade på aktuell forskning och har en nära relation till relevanta samhällsproblem. Kunskapen är viktig för yrken med anknytning till internationell vatten- och konflikthantering, miljöledning inom myndigheter och företag, miljöpolitik, bygg- och miljöteknik, samt konsekvensbedömningar inom förvaltning, näringsliv och jordbruk.

Innehåll och omfattning:

• Hydrologiska och hydrogeologiska processer, huvudkomponenter av vattnets kretslopp (nederbörd, avdunstning och avrinning) och spridning av lösta ämnen och föroreningar i olika vattensystem.

• Vattenresurser och vattenkvalitet, föroreningsspridning genom yt-, grund-, och kustvattensystem, liksom vattenresursers sårbarhet och resiliens.

• Regionala analyser relaterade till globala vattenresursers sårbarhet och resiliens.

• Modeller och informationssystem som viktiga verktyg för att hantera hydrologiska och hydrogeologiska problem, och som en grund för en god förvaltning av vattenresurser.

• Matematiska ekvationer som används i modeller för att beskriva vattenflöde och föroreningstransport.

• Behandling av hydrologiska data, inklusive metoder för tidsserieanalys och hantering av rumsliga data med hjälp av geografiska informationssystem (GIS) och geostatistik.

• Integrerade naturvetenskapliga och samhällsvetenskapliga studier av naturliga och antropogena flöden av vatten, näringsämnen, föroreningar och andra biogeokemiska ämnen som är viktiga för miljöriskbedömningar, utveckling av ekosystem, och förvaltning av miljöresurser.

• Principer och metoder för att beräkna och hantera osäkerhet, sannolikhet och risk, och principer för miljöeknomi och ekologisk ekonomi.

Vi rekommenderar följande kursordning:

Första året: Vattenresursers sårbarhet och resiliens, lokalt till globalt, 15 hp, Informations- och modelleringssystem för mark- och vattenresurser, 15 hp, Valfri kurs, 15 hp, Riskbedömnings- och förvaltningsmetoder för mark- och vattenresurser, 15 hp

Andra läsåret: Valfri kurs 0/15/30 hp, Examensarbete i naturgeografi och kvartärgeologi, 30/45/60 hp.

Ansökningshandlingar:

Utöver de handlingar som står angivna på antagning.se behöver du skicka in ansökningshandlingar som är specifika för detta program: Personligt brev (maximalt en sida) och CV.

Mer information finner du på utbildningens hemsida.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen