Masterprogram i miljövetenskap, 120 hp

Om utbildningen

I miljövetenskap studerar vi vår miljö och hur den påverkas av problem orsakade av mänsklig aktivitet samt hur vi kan identifiera, förstå och lösa dessa. Miljöfrågor är komplexa till sin natur och miljövetenskap kräver därför tvärvetenskaplig kunskap. Som miljövetarstudent kommer du därför att få en gedigen utbildning i naturvetenskap med miljörelevans och en förståelse för de samhällsvetenskapliga aspekterna av miljöproblemen. Du kommer att få redskap för att lösa miljövetenskapliga problem på ett vetenskapligt sätt. Programmet startar med två obligatoriska kurser i miljövetenskap. I den första kursen, Experimentella studier i miljövetenskap (MI7005, 15 hp) får du arbeta praktiskt med provtagningsmetodik och analys av miljögifter. Kursen behandlar dessutom datakvalitet, sammanställning av data samt presentationsteknik. I kursen i Miljövetenskap (MI7004, 15 hp), kommer du att arbeta med analys av en aktuell miljöfråga ur ett mer forskningsinriktat perspektiv. I denna kurs ingår även grundläggande statistik som du får använda på ett relevant miljöproblem. Du ska sedan läsa minst 30 hp avancerade kurser inom din inriktning (biologi, kemi, geovetenskap eller fysik). 30 hp är valfria och kan användas för att antingen fördjupa dina färdigheter inom din inriktning eller för att bredda dina kunskaper. Ett individuellt självständigt arbete, 30 hp, avslutar programmet. Programmet ges normalt på engelska såvida inte alla studenter är svenskspråkiga. En masterexamen i miljövetenskap är relevant inom allt slags miljöarbete: forskning, miljökonsulter, miljöavdelningar på företag, myndigheter etc.

Om ämnet: Miljövetenskap

Miljövetenskap

Miljövetenskap handlar om människans samspel med den omgivande miljön och om hur mänsklig aktivitet påverkar naturliga kretslopp i atmosfär, vatten, mark och biologiska system. Du kommer att få en gedigen utbildning i naturvetenskap med miljörelevans och en förståelse för de samhällsvetenskapliga aspekterna av miljöproblemen. Miljövetenskap kan läsas som fristående kurser eller som program. Studierna inleds med en bred miljövetenskaplig introduktionskurs som ger en orientering om miljövetenskapens naturvetenskapliga grunder, miljöproblemens framväxt och hantering i samhället. Därefter kommer du att få baskunskaper i matematik och kemi, vilket kommer till användning i fortsatta studier. Efter att ha läst obligatoriska grundkurser har du möjlighet att välja en av tre inriktningar: biologi, geovetenskap eller kemi. För dig som läser program så avslutas studierna med miljövetenskapliga kurser och ett självständigt arbete i miljövetenskap. Vilka miljövetenskapliga kurser du läser väljer du utifrån vilken naturvetenskaplig inriktning som du valt inom utbildningen.

ARBETSMARKNAD Industrin och samhället, i och utanför Sverige, behöver dig med djup och bred kunskap för att kunna förstå hur människan påverkar miljön, hur vi bygger ett hållbart samhälle och hur vi agerar för att peka på och åtgärda befintliga miljöproblem. Arbetsuppgifter för dig som miljövetare kan exempelvis innebära bedömning av kemikalierisker inom EU och Sverige, naturresurs och vattenfrågor i tropikerna eller klimatförändringars betydelse och industrisamhällets materialflöden. Andra arbetsuppgifter kan vara naturskydd, kretslopps och avfallshantering, beräkning av föroreningars spridning och miljöcertifiering.

EXAMEN su.se/examen

Om intresseområdet: Naturvetenskap och matematik

Inom naturvetenskap fördjupar du dig i hur den fysiska världen hänger samman. Här jobbar du med teori och empiri, ofta med matematiken som ett av dina kraftfullaste redskap. Vill du ägna all din kraft åt att utforska matematikens skönhet läser du det som ett eget ämne.

Som naturvetare eller matematiker blir du attraktiv på en stor arbetsmarknad som finns inom alla delar av samhället och sträcker sig från rena teknikföretag, miljö och sjukvård till forskning.