Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

SVA III: Svenska som andraspråk med inriktning mot språkbruk - självständigt arbete - kurs inom VAL-projektet

Kursen utgör ett självständigt examensarbete inom ämnet svenska som andraspråk med inriktning mot språkbruk. Inom denna inriktning finns möjlighet att studera språkanvändning i olika situationer, t.ex. texter och samtal i skola, samhälle och arbetsliv; språkpolitik och samspelet mellan språk och samhälle samt testning och bedömning av språkfärdighet.

Kursen syftar till att ge fördjupning och metodisk träning inom ämnesområdet samt träning i muntlig och skriftlig vetenskaplig framställning och argumentering. Examensarbetet omfattar planering, genomförande, rapportering och försvar av det egna arbetet samt opposition på en annan students examensarbete. Ämnet för examensarbetet väljs i samråd med handledaren.

Villkor för tillträde till kursen: Antagen till VAL-projektet.