Nordiska språk - kandidatkurs, 30 hp

Kursen syftar till att studenterna ska utveckla dels kunskap och förståelse inom några delområden av ämnet Nordiska språk, dels färdighet och förmåga att arbeta vetenskapligt inom ämnet. Studenterna skriver ett examensarbete och läser ytterligare två delkurser, som väljs i samråd med studievägledare och kursansvarig.

Hösten 2019 kan du läsa fördjupningskursen Digital textutgivning med undervisning.

Kursupplägg

Nordiska språk – kandidatkurs ges på halvfart vilket betyder att du under höstterminen läser två fördjupningskurser om vardera 7,5 hp och på vårterminen skriver en kandidatuppsats om 15 hp.

Om du tar ut en kandidatexamen med nordiska språk som huvudämne, kan du söka till två olika masterprogram:

Delkurser

Delkurs 1: Examensarbete 15 hp

Delkursen syftar till att fördjupa studenternas kunskap och förståelse samt färdighet och förmåga att arbeta vetenskapligt inom ett delområde av ämnet nordiska språk. Delkursen syftar vidare till att utveckla studenternas färdighet i muntlig och skriftlig vetenskaplig framställning samt deras förmåga att värdera och bedöma språkvetenskapligt arbete.

Studenterna ska skriva ett språkvetenskapligt examensarbete, delta i kandidatseminariernas verksamhet, försvara sitt examensarbete samt fullgöra en oppositionsuppgift. Ämnet för examensarbetet väljs i samråd med handledaren, normalt i anknytning till någon av fördjupningskurserna.

Fördjupningskurser i nordiska språk, 7,5 hp

Se kursplanen.

Undervisning

I delkurs 1, Examensarbete, ges undervisning i form av tvärseminarier samt projektseminarier med handledning. Om examensarbetet inte skrivs inom ramen för ett projekt ges individuell handledning.

Undervisning i övriga delkurser ges i form av seminarier och föreläsningar. Närvaron är obligatorisk vid redovisningsseminarier.

Examination

Läs den fullständiga informationen aj i kursplanen.

a. Delkursen Examensarbete examineras genom ett skriftligt examensarbete, försvar av det egna examensarbetet samt opposition på annan students examensarbete.

b. Betygssättning sker enligt en sjugradig målrelaterad betygsskala.

c. De skriftliga betygskriterierna meddelas studenterna vid kursstart.

d. För att få slutbetyg på hela kursen krävs lägst betyget E på samtliga examinationsuppgifter samt uppfyllt närvarokrav och fullgjorda obligatoriska uppgifter.

e. Studerande som fått lägst betyget E får inte genomgå förnyad examination för högre betyg.

f. Komplettering av examensarbetet kan medges om studenten ligger nära gränsen för godkänt.

g. Studenter som påbörjar arbetet med examensarbetet och deltar i projektseminarierna enligt fastlagd planering har rätt till sammanlagt 2 kontakttimmar för kortare kontakter utöver schemalagd grupphandledning.

h. Vid betygssättning av examensarbetet används som bedömningsgrunder i vad mån

  • en systematisk språkvetenskaplig metod tillämpas konsekvent och i stort sett riktigt
  • syfte, metod och slutsatser stämmer överens
  • slutsatser presenteras och diskuteras utifrån de empiriska resultaten
  • den egna undersökningens metod och resultat diskuteras på ett kritiskt sätt
  • ny kunskap tillförs ämnesområdet.

Vidare ska undersökningen presenteras enligt aktuella normer för vetenskaplig text.

i. Byte av handledare kan ske vid särskilda omständigheter.

j. Student som under det aktuella kurstillfället inte blir klar i tid med ett påbörjat examensarbete har inte rätttill mer handledartid utöver vad som anges under punkt g.

 

Schema

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen