Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Språkkonsultprogrammet, kurs 4

Kursen fokuserar på språkets lexikala nivå och olika verktyg för praktiskt språkarbete och vetenskaplighet. De språkvetenskapliga kunskaperna fördjupas med ämnena semantik och terminologi.

Vidare introduceras översättning och språkteknologiska verktyg. Kursen avslutas med delkursen Språkkonsultarbete i praktiken IV, där de teoretiska kunskaperna prövas i realiteten i form av ett översättningsprojekt eller terminologiprojekt.

Kursen ges endast inom Språkkonsultprogrammet.

 • Kursupplägg

  Delkurser

  Delkurs 1: Vetenskapliga verktyg, 3 hp

  Delkursen introducerar vetenskapsteori och vetenskaplig metod. Därvid behandlas översiktligt grundläggande vetenskapsteoretiska, metodologiska begrepp samt metoder för att göra kritiska utvärderingar av resultat och metod inom språkvetenskap och andra verksamheter.

  Delkurs 2: Semantik, 6 hp

  Delkursen behandlar främst lexikal semantik i allmänspråket. Olika typer av flertydighet och betydelseutvecklingar analyseras, med viss tyngdpunkt på sådana som brukar vålla språkvårdsdiskussioner. Samtidigt diskuteras det språkliga meningsskapandets villkor mer övergripande. Delkursen anknyter till lexikografi och förmedlar viss förtrogenhet med olika lexikala resurser.

  Delkurs 3: Terminologi 4, hp

  Delkursen presenterar en bakgrund till terminologins teori med träning i terminologisk begreppsanalys. Delkursen behandlar även hur terminologins teori kan vara till hjälp vid analys av texter samt i andra sammanhang där kunskapsstrukturering och hantering av termer och begrepp är i fokus. Delkursen anknyter till lexikografi och förmedlar viss förtrogenhet med olika lexikala resurser, som ordböcker och nätbaserade termdatabaser.

  Delkurs 4: Översättning, 6 hp

  Delkursen behandlar översättningens teori och praktik. Du får utföra översättningar under professionskrav samt översättningsanalyser. Vidare behandlas typiska översättningsproblem vid översättning av texter inom ett urval genrer från engelska till svenska, och moderna översättningsverktyg berörs.

  Delkurs 5: Språkteknologiska verktyg, 5 hp

  Delkursen behandlar språkteknologins möjligheter och begränsningar med fokus på de språkteknologiska verktyg som påverkar språkkonsulters arbete. Kursen varvar teorigenomgångar med praktiska övningar i form av datorlaborationer.

  Delkurs 6: Språkkonsultarbete i praktiken IV, 6 hp

  Under delkursen tillämpas kunskaper och analyser från tidigare delkurser. Praktikuppgiften innebär att du utför ett reellt språkkonsultuppdrag inriktat på planering, genomförande och uppföljning av ett översättnings- eller terminologiprojekt  i en fadderorganisation.

  Undervisning

  • Undervisningen ges i form av föreläsningar och seminarier.
  • I delkurs 5 ingår laborationer och i delkurs 6 ingår obligatorisk praktik.
  • Närvaron är obligatorisk vid redovisningsseminarier i delkurs 1, 4 och 6.

  Examination

  Se kursplanen.

  Examinator

  VT21 Examinatorer Institutionen för svenska och flerspråkighet (version 5) (247 Kb)

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Kontakt

  Studievägledare/studentexpedition

  Studievägledare – vad kan vi hjälpa till med?

  E-post: studievagledare.svenska.svefler@su.se

  Telefonnummer och telefontider, rum och besökstider

  Studievägledare Svenska och Nordiska språk