Interkulturell pragmatik, 7,5 hp

Om kursen

I kursen presenteras såväl internationell som svensk forskning om interkulturell och tvärkulturell kommunikation med tonvikt på pragmatiska aspekter i inlärarspråk och andraspråksanvändning i Sverige. Kursen ger redskap att genomföra analyser av pragmatiska mönster och samtalsstrategier vid möten över

språk- och kulturgränser i både institutionella verksamheter och vardagliga sammanhang. Fokus ligger på talad kommunikation där såväl verbala som icke-verbala strategier i interaktionen uppmärksammas. I kursen jämförs teoretiska och metodiska utgångspunkter samt tillämpningar inom olika forskningstraditioner som

studerar interkulturell kommunikation. Kurslitteraturen uppmärksammar interkulturell och tvärkulturell pragmatik utifrån ett kritiskt perspektiv med fokus på makt- och dominansförhållanden i ett mångkulturellt och flerspråkigt samhälle. Dessa kunskaper är användbara bl.a. för den som i sin yrkesutövning möter personer med svenska som andraspråk, speciellt inom skola och utbildning men också inom andra samhälleliga förvaltningar och organisationer samt alla med intresse för interkulturell och tvärkulturell kommunikation.Under höstterminen 2018 ges kursen på engelska.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen