Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Runforskning 1 - allmän del

Kursen behandlar olika övergripande fenomen i runinskriftsmaterialet som helhet, särskilt utifrån ett skriftbruksperspektiv, t.ex. runorna som ett skriftsystem i förhållande till andra skriftsystem och andra semiotiska modaliteter, skriftens funktioner, skriftpraktiker och läs- och skrivkunnighet.

Kursen innehåller också en introduktion till teorier om skriftsbruksforskning i vidare mening samt multimodal textforskning.