Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Interkulturell pragmatik

I kursen presenteras såväl internationell som svensk forskning om interkulturell och tvärkulturell kommunikation med tonvikt på pragmatiska aspekter i inlärarspråk och andraspråksanvändning i Sverige och andra delar av världen.

Kursen ger redskap att genomföra analyser av pragmatiska mönster och samtalsstrategier vid möten över språk- och kulturgränser i både institutionella verksamheter och vardagliga sammanhang. Fokus ligger på talad kommunikation där såväl verbala som icke-verbala strategier i interaktionen uppmärksammas.

I kursen jämförs teoretiska och metodiska utgångspunkter samt tillämpningar inom olika forskningstraditioner som studerar interkulturell kommunikation. Kurslitteraturen uppmärksammar interkulturell och tvärkulturell pragmatik utifrån ett kritiskt perspektiv med fokus på dynamiken inom ett mångkulturellt och flerspråkigt samhälle.

Dessa kunskaper är användbara bl.a. för den som i sin yrkesutövning möter personer med svenska som andraspråk, speciellt inom skola och utbildning men också inom andra samhälleliga förvaltningar och organisationer samt alla med intresse för interkulturell och tvärkulturell kommunikation.

Kursen hade tidigare koden NS7031.