Kurspaket Svenska som andraspråk II, 30 hp

Om kursen

Kurspaketet består av fyra kurser. Kurserna behandlar svenskans fonologi och uttal ur ett inlärarperspektiv. Vidare diskuteras funktionella och sociala perspektiv på andraspråkstalares språkbruk på praktik- och arbetsplatser. Kurserna tar också upp olika teorier om läs- och skrivinlärning i mångkulturella kontexter samt olika former för bedömning av svenska som andraspråk i undervisningen.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen