Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Livsmedelskemi och livsmedelslära

Denna kurs behandlar grundläggande teori om råvarors och livsmedels sammansättning, egenskaper och bearbetning, inklusive kemiska reaktioner (näringsämnesförändringar) vid olika tillstånd såsom lagring, hantering, beredning och värmebehandling. Kursen tar även upp livsmedelskvalitet, livsmedelsanalys, livsmedelslagstiftning och bestämmelser.

Livsmedelskemi

Dessutom tar kursen upp olika livsmedelsprodukters uppbyggnad, sammansättning och användningsområden. Övningar i att söka och förmedla vetenskaplig information inom området ingår också.

Alla dessa kunskaper är användbara för t. ex. yrken inom livsmedelsindustri, livsmedelsupplysning, hälsoupplysning och undervisning. Kursen utgör även en grund för fortsatta studier och forskning inom biomedicin i allmänhet och kostrelaterade områden i synnerhet.

Kursen ingår i kandidatprogrammet i nutrition men kan också läsas som fristående kurs.

  • Kursupplägg

    Kursen består av föreläsningar, grupparbeten, gruppundervisning, seminarier, laborationer, inlämningsuppgifter och redovisningar. Även studiebesök kan förekomma.

    Undervisning

    Undervisningen kommer att ske både fysiskt och digitalt.

    Det är obligatoriskt att delta i grupparbeten och även i laborationer och studiebesök, om de förekommer. Om det finns särskilda skäl så kan examinator efter samråd med vederbörande lärare medge den studerande befrielse från skyldigheten att delta viss obligatorisk undervisning.

    Athena används som kursens läroplattform.

    Examination

    Kursen examineras genom skriftliga och muntliga uppgifter. Kursen examineras enligt sjugradig betygsskala (A-F). Kriterierna delas ut vid kursstart. För att få godkänt på kursen måste samtliga uppgifter uppfylla kriterierna för minst E.

    Observera att kursen inte är uppdelad i s.k. kursmoment. Detta betyder att du endast kan få dina kurspoäng registrerade i Ladok när hela kursen är avklarad.

    Efter att ha genomgått kursen förväntas studenten:

    • kunna diskutera och förutse hur innehållet, speciellt näringsämnen, och andra egenskaper hos råvaror och livsmedel påverkas av tillagning och andra processer;
    • kunna förstå principer för hur näringsinnehåll i livsmedel kan bestämmas samt kunna diskutera analysmetodernas tillförlitlighet;
    • ha fått en inblick i modern livsmedelskemi och livsmedelsbestämmelser samt kunna diskutera dessa utifrån miljömässiga och samhälleliga aspekter; och
    • kunna söka och förmedla vetenskaplig information inom området livsmedelskemi och livsmedelslära.

    Examinator

    Kursledare
    Roger Strömberg
    Telefon: 08-524 810 24
    roger.stromberg@ki.se

    Håkan Ottosson
    hakan.ottosson@ki.se

  • Schema

    Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.

    Här kan ni komma direkt till era scheman och salsbokningar i Time Edit på KI.
    Fyll i kurskoden och klicka sen på "visa schema".

    Hitta ditt schema i TimeEdit på KI

  • Kurslitteratur

    Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

    • Food, the chemistry of its components, 6th Edition. T.P. Coultate. (ISBN: 978-1-84973-880-4) Royal Society of Chemistry 2016.
    • Livsmedelsvetenskap. L. Jonsson, I. Marklinder, M. Nydahl, A. Nylander. Uppl 2 (ISBN: 9789144095677) Studentlitteratur 2014. https://www.studentlitteratur.se/#9789144095677/Livsmedelsvetenskap

    Material till föreläsningar, labbkompendium (kommer att läggas ut på läroplattformen Athena).

    Vidareläsning – Fördjupning:

    • Food Chemistry, 3rd Ed.. H-D. Belitz, W. Grosch, P. Schieberle. Springer 2004. (ISBN: 9783540699354). E-book: http://www.springer.com/br/book/9783540699330
    • Fennema’s Food Chemistry, 4th Ed.. Ed. S. Damodaran, K.l. Parkin, O.R. Fennema. CRC press 2008. (ISBN: 9780849392726) (5th edition has not yet been released)
    • Introduction to Food Chemistry. R. Owusu-Apenten. CRC press 2005. (ISBN: 9780849317248)
    • Kemin i maten. Ulla Sandberg och Ebba Wahlström. Kompendium från kemilärarnas resurscentrum, SU, 2001. Kan laddas ned från:  http://www.krc.su.se/polopoly_fs/1.372375.1518549462!/menu/standard/file/kemiinimatenCD.pdf
  • Kursrapporter

    Kursutvärdering sker dels muntligen tillsammans med kursledare eller handledare.

  • Kontakt

    Kursadministration
    Sara Bruce
    Telefon: 08 524 811 52
    E-post: sara.bruce.1@ki.se