Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Folkhälsonutrition

Kursen ger dig en introduktion till grundläggande begrepp och aspekter inom folkhälsonutritionsområdet. Aktuella nutritionsrelaterade problem vi ser i olika delar av världen berörs, liksom individuella, kulturella, sociala, psykologiska och ekonomiska bestämningsfaktorer för hälsa i stort och för kostvanor och fysiska aktivitetsmönster i synnerhet.

Folkhälsonutrition

Stor vikt läggs vid de nutritionsrelaterade folksjukdomar som drabbar Sverige och andra höginkomstländer. Kursen behandlar också grunderna i interventionsarbete, preventiva åtgärder på individ- och samhällsnivå och viktiga aktörer inom området. Vissa delar av undervisningen kan komma att ske på engelska.

 • Kursupplägg

  För att variera undervisningen kommer olika undervisnings- och arbetsformer att användas så som föreläsningar, egen inläsning, olika typer av gruppundervisning som t ex seminarier, workshops, grupparbete och redovisningar. Studiebesök kan ingå.

  Undervisning

  Undervisningen kommer att ske både fysiskt och digitalt. För att underlätta ert arbete och möjliggöra samarbete, förutom de obligatoriska aktiviteterna, finns det avsatt tid i schemat både för inläsning, grupp- och individuellt arbete samt deadlines för examinationsuppgifter. Om du blir sjuk eller av annan anledning inte kan vara med på de obligatoriska aktiviteterna, var god meddela detta så snart som möjligt, så att vi kan finna en lösning.

  Athena används som kursens elektroniska plattform.

  Observera att det är obligatorisk närvaro vid samtliga redovisningar, workshops, grupparbeten, seminarium och ev. studiebesök.

  Examination

  Efter att ha genomgått kursen förväntas studenten kunna:

  • beskriva de huvudsakliga folkhälsonutritionsproblemen i hög- respektive låginkomstländer, identifiera särskilt utsatta grupper och diskutera kort- och långsiktiga åtgärdsprogram;
  • identifiera bestämningsfaktorer för kostvanor och relatera dessa till individuella, sociala, kulturella och ekonomiska faktorer; och
  • identifiera organisationer och stödsystem i samhället och diskutera på vilket sätt de arbetar med folkhälsonutritionsfrågor.

  Kursen examineras genom individuellt skriftligt arbete. Betygssättning sker enligt sjugradig målrelaterad betygsskala (A-F). För godkänt krävs lägst betyg E samt deltagande i alla obligatoriska moment.

   

  Examinator

  Kursledare
  Bettina Ehrenblad
  Telefon: 08-524 810 87
  E-post: bettina.ehrenblad@ki.se

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.

  Här kan ni komma direkt till era scheman och salsbokningar i Time Edit på KI.
  Fyll i kurskoden och klicka sen på "visa schema".

  Hitta ditt schema i TimeEdit på KI

 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Länkar till dokument och artiklar laddas upp på Athena under kursens gång.

 • Kursrapporter

  Kursutvärdering sker dels muntligen tillsammans med kursledare eller handledare.

 • Kontakt

  Kursadministration
  Sara Bruce
  Telefon: 08 524 811 52
  E-post: sara.bruce.1@ki.se