Folkhälsonutrition, 7,5 hp

Kursen utgör en introduktion till folkhälsonutrition genom att introducera studenterna till grundläggande begrepp och aspekter inom folkhälsonutritionsområdet. Aktuella nutritionsrelaterade problem vi ser i olika delar av världen berörs liksom olika möjliga åtgärder för dessa. Störst vikt läggs vid de nutritionsrelaterade folksjukdomar som drabbar Sverige och andra höginkomstländer. Kursen behandlar också kulturella, sociala, psykologiska och ekonomiska bestämningsfaktorer för kostvanor och fysisk aktivitetsmönster. Policydokument, internationella överenskommelser och regler som utgör det rättsliga ramverket för nationellt och internationellt folkhälsonutritionsarbete tas också upp under kursen.

Inom kort kommer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen