Identitet i hälsa och sjukdom, 7,5 hp

Kursen behandlar identitetsbegreppet och identitetsskapande processer i samband med hälsa och ohälsa ur ett interaktionistiskt perspektiv. Fokus ligger på hur föreställningar om kropp, genus och ålder kan bidra till och utmana människors identitetsskapande. Vidare problematiseras hälsopedagogens roll för ett hälso- och

ohälsorelaterat identitetsskapande.

Inom kort kommer mer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen