Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Digitala redskap i analyser av pedagogiska och didaktiska fenomen

I kursen studeras hur digitala redskap gör det möjligt att systematisera, gestalta, simulera och analysera olika former av information för olika syften. Kursens fokus ligger på hur digitala redskap ger forskare möjlighet att följa hur digitalisering förändrar villkor för kommunikation och lärande i olika inramningar. I redskapen finns olika synsätt och antaganden om kommunikation i allmänhet och om didaktiska och pedagogiska fenomen i synnerhet inbäddade i designen av olika funktioner. Genom kritiska analyser av de logiker som ligger bakom olika designer av funktioner avtäcks de antaganden som format redskapen samt hur dessa kommer att påverka de sociala praktiker där de kommer i bruk, t.ex. i form av maktrelationer, interaktionsmönster samt hur den information eller de handlingsmönster vi ger status som ”kunskap” tar gestalt. I kursen arbetar studenterna dels med att pröva olika redskap för dokumentation, gestaltning, beskrivningar och analyser av didaktiska och pedagogiska fenomen. Därutöver ska studenterna söka, välja och kritiskt läsa studier och artiklar om/i digitaliserade sociala praktiker med relevans för pedagogik/didaktik. Särskilt fokus ligger på att jämföra och diskutera hur forskare har närmat sig och använt olika redskap när de studerat komplexa arenor där kommunikation sker såväl digitalt som ansikte-mot ansikte. Kritiska analyser av den kunskap som produceras i digitala miljöer och med digitala redskap är kursens kärna.

Inom kort kommer mer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.