Individens meningsskapande i utmanande existentiella livssituationer, 7,5 hp

Om utbildningen

I pedagogisk och samhällsvetenskaplig forskning utgör ofta meningsbegreppet ett kunskapsteoretiskt centralt begrepp då forskningen syftar till att beskriva mänskliga företeelser utifrån mening och mänskligt meningsskapande. I den här kursen kommer mänskligt meningsskapande att belysas och diskuteras i förhållande till utmanande existentiella livssituationer såsom det späda barnets hjälplöshet, livskriser i form av allvarliga sjukdomar och att stå inför livets obönhörliga slut. Utmärkande för dessa utmanande existentiella livssituationer är hjälplöshet och utsatthet. Människan föds till total hjälplöshet och beroende; hon är en ofärdig biologisk och social varelse. Vad är villkoren för att hon ska kunna utveckla en existens som upplevs som meningsfull och utvecklande? I och med vuxenblivande fyller människan sin verksamhet och aktivitet med projekt att realisera. Livskriser i form av fysiska och psykiska sjukdomar kan kasta in människan i en situation där sådana projekt i livet kan vara svåra eller omöjliga att realisera. Vilka eventuella möjligheter finns att i sådana kristillstånd förstå det som drabbar en och att kunna uppleva existensen som meningsfull? Människan står ensam inför dödens obeveklighet. Inför den ska hon inte bara förhålla sig som till ett slut utan som till livets fullbordan. Hur har hon förvaltat livet och kan hon göra livets slutskede till något meningsfullt och kanske t o m till något glädjerikt?

Om ämnet: Pedagogik

Pedagogik

Pedagogik är ett samhällsvetenskapligt ämne där man studerar lär- och påverkansprocesser för barn och vuxna i vardagsliv, utbildning och arbetsliv. Vi undersöker hur lärande och utveckling kan främjas i olika utbildningsmiljöer men även i andra verksamheter såsom företag och organisationer. Frågor vi diskuterar är bland annat kunskapsbildning och kommunikation och hur vi formas och påverkas som människor i olika sociala miljöer. Lärande ses som en social, dynamisk och aktiv process där reflektion och självreflektion spelar en avgörande roll. Detta innebär att förståelsen för och föreställningen om den sociala verkligheten skapas och utvecklas av människor tillsammans. Inom pedagogiken studeras bland annat fenomen som makt och påverkansprocesser i relation till genus, etnicitet, hälsa/ohälsa, sjukdom och normalitet/ avvikelse som sociala och kulturella fenomen.

Utbildningens fokus ligger på lärande, undervisning, pedagogiskt ledarskap och skolutveckling där våra kurser och program är nära knutna till vår forskning. Ämnet pedagogik kan du läsa på både grund och avancerad nivå samt på forskarnivå. På grundnivå ges även kurser i hälsopedagogik.

ARBETSMARKNAD Våra kurser och program gör dig väl förberedd för en föränderlig arbetsmarknad. Kunskaper om och förståelse för mänskliga lär- och utvecklingsprocesser kan du använda i många olika arbeten, till exempel med utbildnings och utvecklingsfrågor i skola och folkbildning, vård och omsorg, näringsliv samt offentliga, ideella och politiska organisationer.

EXAMEN su.se/examen

Om intresseområdet: Människa, juridik, politik och samhälle

Är du nyfiken på människor och samhället? Hur vi fungerar enskilt och tillsammans, vilka krafter som styr oss, hur vi lär oss, hur vi satt upp regler och lagar och hur vi interagerar med varandra? Då finns det en mängd spännande ämnen för dig.

Här ryms allt från pedagogik, psykologi och genusvetenskap till statistik, statsvetenskap, juridik och mycket mer. De gemensamma nämnarna är människan och samhället, självständigt analytiskt tänkande och ofta ett internationellt perspektiv.

Utbildningsansvarig institution

Institutionen för pedagogik och didaktik