Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Forskningsspecialisering

Kursen består av tre delkurser om 5 hp vardera som tillsammans bidrar till en teoretisk och metodologisk fördjupning.

I de olika delkurserna ges tillfälle att arbeta med problemformuleringar, metodansatser och teoretiska perspektiv vilka kan fungera som utgångspunkter för det kommande examensarbetet. Delkurserna löper parallellt under terminen och examineras genom tre rapporter samt en muntlig seminariepresentation

Under kursens gång kommer du att bli tilldelad en handledare för det kommande examensarbetet som också hjälper till med att välja inriktning för de tre delkurserna i Forskningsspecialisering.

Eftersom du kommer du att följa ett av institutionens befintliga forskningsseminarier under kursens gång behöver du orientera dig bland dessa i förväg så att du kan ansluta dig till ett av dem vid terminsstarten. Du kommer också få meddela intresse för vilket metodologiskt område som du önskar fördjupa dig i innan kursstarten för att underlätta planeringen av delkursen Metodfördjupning.

 • Kursupplägg

  Delkurser

  Forskningsseminarium

  Forskningsseminariekursen syftar till att du ska få inblick i aktuella forskningsfrågor inom minst ett av de forskningsseminarier som finns vid institutionen. Tanken med kursen är att du blir en aktiv deltagare i seminariet, utvecklar din förmåga att kritiskt reflektera och diskutera texter och teman som tas upp, samt självständigt presenterar en vald forskningsfråga eller problematik skriftligt och muntligt. Du får här möjlighet att diskutera din forskningsfråga med erfarna forskare, doktorander och andra masterstudenter som deltar i seminariet.

  Eftersom varje forskningsseminarium är knutet till en forskargrupp och har sin unika kultur, sina unika deltagare och sina unika forskningsfrågor, är det bra om du besöker några olika forskningsseminarier i förväg för att kunna välja vilket som du ska följa. Om du vill delta i  ett forskningsseminarium kontaktar du den seminarieledare som finns listad under seminariet och anmäler ditt intresse.

  Under kursens gång ska du göra en egen presentation inom ramen för det forskningsseminarium som du följer. Du kommer då att få synpunkter som kan hjälpa dig att utveckla innehållet i din presentation och ditt skrivande. Delkursen examineras av seminarieledaren utifrån hur väl du presenterar och diskuterar din forskningsfråga muntligt och i form av en skriftlig rapport.

  Speciallitteratur 

  Kursen speciallitteratur syftar till att du ska göra en självständig analys som fördjupar och/eller breddar en forskningsfråga för din uppsats. Efter genomgången kurs förväntas du självständigt kunna:

  • söka relevant litteratur inom ett valt forskningsområde,
  • kritiskt, självständigt och systematiskt granska och analysera den valda litteraturen i en rapport.

  Du kan välja att antingen att göra en ­översikt över tidigare forskning eller att fördjupa dig i teoretisk litteratur inom ett specifikt område och göra en analys av denna. Tanken är att delkursen ska hjälpa dig att fördju­pa din kunskap om den forskningsfråga som du är intresserad av att belysa närmare i ditt examensarbete.

  Du förväntas självständigt göra sökningar via olika databaser som du får tillgång till via universitetsbib­­lio­­­teket och välja ut litteratur omfattande cirka 1000 sidor i form av vetenskapliga skrifter som böcker, tidskrifts­artiklar etc. I arbetet med att sätta ihop en litteraturlista får du synpunkter från din handledare som också ska godkänna den valda litteraturen och sedan är examinator för den rapport du skriver som examination av delkursen. Rapporten ska omfatta 4500-5000 ord och följa vetenskapliga krav på akribi.

  Metodfördjupning

  Denna delkurs kompletterar tidigare metodkurser på programmet genom att du här får möjlighet att fördjupa dig inom ett specifikt metodologiskt område. Inom ramen för kursen erbjuds seminarier med workshopkaraktär för att bearbeta litteratur och för att arbeta praktiskt med analys av ett befintligt datamaterial. Inför kursstart kommer du att få meddela intresse för vilket metodområde som du vill fördjupa dig inom, så det är bra om du tänker igenom vilka metoder som du skulle ha glädje av att fördjupa dig inom inför examensarbetet i förväg.

  Studiehandledning

  Studiehandledning HT23 (302 Kb)

  Studiehandledning VT23 (302 Kb)

  Studiehandledning HT22 (302 Kb)

  Studiehandledning VT22 (370 Kb)

  Studiehandledning HT21 (370 Kb)

  Studiehandledning VT21 (182 Kb)

  Studiehandledning HT20 (605 Kb)

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

 • Kursrapporter

 • Kontakt

  Kursansvarig

  Robert Ohlsson
  E-post: robert.ohlsson@edu.su.se

  Utbildningsadministratör

  Peter Skoglund
  E-post: peter.skoglund@edu.su.se