Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Pedagogik III

Kursen ger fördjupning i ämnet pedagogik och fortsatt utveckling av ett vetenskapligt förhållningssätt genom en egen studie omfattande 15 hp.

För dig som är antagen HT2024

Grattis! Du har blivit antagen till den utbildning du sökt på Stockholms universitet och vi hoppas att du kommer att trivas med dina studier hos oss.

På den här sidan listar vi vad du behöver göra och känna till innan du börjar dina studier.

Följ de instruktioner du fått för att acceptera din plats. 

Mer information på antagning.se

 

Checklista för antagna studenter

 1. Aktivera ditt SU-konto

  Första steget för att kunna registrera dig och få tillgång till universitetets alla IT-tjänster.

 2. Registrera dig på din institution

  Registrering kan ske på olika sätt. Läs noga informationen från din institution nedan.

 3. Ta del av institutionens information

  På den här sidan hittar du det du behöver veta inför starten på din kurs eller ditt program.

Notera

Din plats kan tas tillbaka om du inte registrerar dig och deltar vid eventuellt upprop enligt anvisningarna från institutionen.

Information från institutionen - kurser

Välkommen att studera hos oss!

Vi har obligatorisk webbregistrering mellan 14-21 augusti!

Läs mer på institutionens webbplats

 
Välkommen!

 

Välkomstaktiviteter

Vid terminsstart ordnar vi ett antal aktiviteter – både online och på campus – för att välkomna och introducera dig som är ny student. En av dessa är Välkomstdagen på Campus Frescati som är ett utmärkt tillfälle att bekanta sig med universitetet och andra nya studenter. Programmet riktar sig till alla nya studenter, oavsett ämne, kurs eller program. För dig som är ny student vid Institutionen för data- och systemvetenskap, DSV, arrangeras en motsvarande välkomstdag på Campus Kista.

Information som rör din utbildning får du via din kurs-/programgivande institution.

su.se/valkomstaktiviteter


Hitta hit

Stockholms universitet sträcker sig över en stor yta. Läs om vilka campus som finns och var du hittar din institution, alla undervisningslokaler, lunchställen, bibliotek, läsplatser, mm.

Hitta på campus


Läs mer

Ny student

Under utbildningen

Studenthandboken

Kårer och föreningar

I anslutning till examensarbetet får du öva att formulera en egen forskningsfråga och problemställning och genomföra en forskningsorientering samt fördjupa dig i kunskaper om de teoretiska och metodologiska villkor som finns för pedagogisk forskning.

Kursen samläses med Pedagogik III med inriktning mot personal, arbete och organisation (PEG310), 30 hp, och med studenter som valt pedagogik som huvudämne under termin 3 - 5 på Kandidatprogrammet i mångfaldsstudier.

 • Kursupplägg

  Kursen innehåller tre obligatoriska delkurser.

  Delkurser

  Delkurs 1 Pedagogikens forskningsfält, 5 hp

  Delkursen syftar till att studenterna inför det självständiga arbetet ges övning i att såväl formulera en egen forskningsfråga och problemställning som att genomföra en forskningsorientering. Studenternas studieprestationer bedöms genom skriftlig examination. För mer ingående information se studiehandledning för delkursen.

  Delkursansvarig: Petra Roll Bennet
  Litteraturlista: Pedagogikens forskningsfält Litteraturlista HT24 (234 Kb)
  Studiehandledning: PEG320 Pedagogikens forskningsfält HT24 (292 Kb)

  Delkurs 2 Vetenskaplig teori och metod III, 10 hp

  Delkursen behandlar olika metodansatser avseende vetenskapsfilosofiska och teoretiska utgångspunkter, datainsamling, bearbetning och analys, kvalitetskriterier, forskarens roll och forskningsetik. Särskild tonvikt läggs på övning av analysarbete inom olika metodansatser. Kritisk jämförelse samt utveckling av självständigt förhållningssätt ges ett betydande utrymme i kursen. Kursuppgifterna examineras fortlöpande vid seminarier och genom skriftliga och muntliga uppgifter som genomförs både individuellt och i grupp. En skriftlig forskningsplan är slutuppgift och den behandlas vid ett examinerande seminarium. För mer ingående information se studiehandledning för delkursen.

  Delkursansvarig: Petra Roll Bennet
  Litteraturlista:  Litteraturlista Vetenskaplig teori och metod III HT24 (182 Kb)
  Studiehandledning:  Studiehandledning Vetenskaplig teori och metod III HT24 (353 Kb)

  Delkurs 3 Examensarbete, 15 hp

  Som en del av Pedagogik III ingår det att genomföra ett mindre vetenskapligt forskningsarbete och att avrapportera detta i form av en uppsats. Uppsatsen skrivs i par och du och den kurskamrat som du samarbetar med kommer att tilldelas en handledare. Uppsatsarbetet påbörjas i samband med den första delkursen på terminen, pedagogikens forskningsfält, och kursen avslutas med att ni bland annat formulerar ett första utkast på en uppsatsplan. På basis av denna fördelas en handledare till er. Med stöd av handledaren identifierar ni en relevant vetenskaplig problematik och problemställning, formulerar en forskningsfråga, väljer teorianknytning och metodansats, genomför studien och redovisar resultat och analys i form av en uppsats. Mer information längre ned på sidan. 

  Att hitta medstudent
  Uppsatsen skrivs i par. Bakgrunden till detta är dels att det ger ett mervärde att samarbeta under uppsatsskrivandet och dels att handledarresurser är begränsat. Du uppmanas att leta efter en medstudent första veckan av första delkursen på terminen där lärarna kommer att organisera tillfällen för att möta andra studenter.

  Opponeringsseminarium och examination
  För att få en uppsats bedömd och betygsatt måste den först bli opponerad på. Det är handledaren som gör bedömningen om en uppsats kan läggas fram och som därefter anmäler uppsatsen till kursansvarig. Varje termin genomförs två opponeringsseminarier. Varje seminarium behandlar cirka fyra examensarbeten. Du deltar på samtliga opponeringar i ditt "pass" och förbereder frågor. I två av dessa medverkar du som huvudaktör: dels som opponent och dels som respondent.

  Studenter från tidigare terminer
  Om du/ni avser lägga fram uppsats nästkommande termin behöver du/ni ta kontakt per mail med kursadministratör och kursansvarig för att bli omregistrerade och få tillgång till aktuell Mondosida. Observera att det är ert ansvar att ta reda på om kraven för uppsatsens form och innehåll har ändrats – se Studiehandledningen. Studenter som inte är klara med uppsatsen och som förbrukat handledartiden har alltid möjlighet att lägga fram sin uppsats nästkommande opponeringstillfälle. Se Studiehandledningen (se nedan) för aktuella datum för opponeringar under terminen och kontakta kursansvarig inom tidsramen för att anmäla framläggande av uppsats.

  Mer information
  I Studiehandledningen (se nedan) för den aktuella terminen hittar du mer information om arbetsgången och viktiga datum. Ytterligare information kommer även att ges vid introduktionen av delkursen Pedagogikens forskningsfält.

  Att tänka på när det gäller handledning

  • Observera att arbetet med uppsatsen planeras i samråd med handledare och handledning schemaläggs av handledaren utifrån de tider som handledare kan i sin tjänst.
  • Antal timmar för handledning är begränsat till 20 timmar per arbete (varav ca 1/3 är kontakttid). Med andra ord är ca 7 timmar till schemalagda handledningsmöten.
  • Vid särskilda omständigheter har studenten rätt att byta handledare. Skriftlig begäran om detta, med motivering, ska ställas till kursansvarig. Vid ett byte görs avräkning av hur många handledartimmar som dittills förbrukas.
  • Student som under det aktuella kurstillfället inte blir klar i tid med ett påbörjat examensarbete har inte rätt till mer handledartid. Dock har studenten alltid rätt att få sitt examensarbete bedömt vid efterföljande examinationstillfälle.
  • Om du/ni i en tidig fas (inom 3 v. från kursstart) anmäler tidigt avbrott på kurs via Mina Studier kan du söka kursen igen. Om du anmäler avbrott på kurs via Mina Studier senare än 3 veckor från kursstart så kan du, i mån av plats, få tillgång till handledning en annan termin. Om du blir sjukskriven eller vårdar sjukt barn, anmäl detta snarast till din handledare och till kursadministratören för att kunna göra upp en plan för hur du ska kunna ta igen det du/ni har missat.
  • Om du/ni av olika skäl inte kan delta i samtliga schemalagda handledningstillfällen och inte blir klar under det aktuella kurstillfället med ett påbörjat examensarbete kan du/ni ansöka om att förlägga resterande handledningstid till en senare termin. Förutsättningen för att det ska beviljas är att handledaren och kursansvarig bedömer att handledningstid finns kvar. Skriftlig förfrågan om detta, med motivering, ska ställas till kursansvarig.

  Delkursansvarig: Anna Nørholm Lundin
  Studiehandledning:

  Studiehandledning Examensarbete HT23 (333 Kb)  

  Studiehandledning Examensarbetet VT24 (360 Kb)

  Instruktioner för uppsats:  Guide för uppsatsskrivande_2020 (1011 Kb)
  Formatmall för uppsats:  Formatmall för uppsats_2020 (106 Kb)

  Kursrapporter

  Kursrapport delkurs 1 ht2020 (239 Kb)

  Kursrapport delkurs 2 ht2020 (238 Kb)

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Litteraturlistan finns publicerad under respektive delkurs. 

 • Kursrapporter

 • Kontakt

  Kursansvarig lärare

  Kontaktuppgifter finns under respektive delkurs högre upp på sidan.

  Kursadministration

  Elin Backvall
  E-post: elin.backvall@edu.su.se