Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Organisations- och marknadskommunikation

Kursens övergripande syfte är att integrera, utveckla och fördjupa kunskaper inom området strategisk kommunikation på en organisatorisk och samhällelig nivå samt hur komplexa kommunikationsproblem kan förstås och hanteras i ett organisatoriskt sammanhang.

Kursen ger en introduktion till teorin om strategisk kommunikation, speciellt i förhållande till en organisations relation till sin invärld och omvärld, den behandlar teoretiska och praktiska teman inom ämnesområdet. Som exempelvis analys-, planerings- och strategimomenten i kommunikationsarbetet.

 • Kursupplägg

  Undervisning

  Kursen består av en kombination av föreläsningar, seminarier, grupparbete samt en betydande andel självstudier. Kursen omfattar också praktiska övningar och gästföreläsare som är verksamma inom yrkesområdet. Kursen examineras kontinuerligt genom de olika utbildningsmomenten.
  Kursen arbetsinsats omfattar 200 timmar motsvarande 7,5 ECTS (40 timmar per vecka motsvarande 1,5 ECTS).
  Undervisningsspråk är svenska och engelska.

  Examination

  Examinationen sker kontinuerligt genom kursens olika lärandeaktiviteter. Varje examinationsmoment är viktat i relation till sin tyngd och betydelse för kursens sammantagna examination. Studentens resultat från de olika examinationsmomenten summeras till en kurspoäng som översätts till slutbetyg.

  Examinationsmoment
  Kursen består av följande viktade examinationsmoment:
  1. Individuell skriftlig tentamen.
  2. Individuell analysuppgift.
  3. Gruppuppgift.
  4. Gruppvis kamratopposition av annan grupps gruppuppgift.

  Efter fullgjord kurs erhåller studenten betyg enligt en skala relaterad till kursens lärandemål. A, B, C, D och E är godkända betyg. Fx samt F är underkända betyg. Betyget Fx kan kompletteras till betyget E.

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Se litteraturlista i aktuell kursplan.

 • Kontakt

  Kurskoordinator: coursecoordinator@sbs.su.se

  Kursansvar: Anna Broback