Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Reklamstrategi

I kursen studeras reklam, definierad som marknadskommunikation, ur ett lednings-/eller projektledarperspektiv.

Mot en bakgrund av teorier och modeller som förklarar hur människor bearbetar och påverkas av reklam diskuteras hur man planerar, beställer, genomför och utvärderar reklamkampanjer för att nå största möjliga effekt. Kursen täcker i första hand, men inte enbart, reklam från företag riktad till konsumenter.

Kursen lägger stor vikt vid såväl strategi som taktik, och framförallt hur dessa nivåer samverkar. De strategiska frågeställningarna utgår från att reklaminsatserna kan bidra till att stärka företagets varumärke och försäljning, på kort såväl som lång sikt.

 • Kursupplägg

  Kursens arbetsinsats omfattar 200 timmar motsvarande 7,5 ECTS (40 timmar per vecka motsvarande 1,5 ECTS).

  Undervisningsspråket är svenska och engelska.

  Undervisning

  Projektarbete är ett centralt inslag i kursen. Deltagarna ska applicera teoretiska kunskaperna på ett case, i form av att producera en detaljerad kommunikationsplan som innehåller strategi, taktik och illustrerade förslag på konkreta reklaminsatser. Kursen innehåller dessutom föreläsningar, gästföreläsningar och seminarier.

  Examination

  Examinationen sker kontinuerligt genom kursens olika lärandeaktiviteter. Varje examinationsmoment är viktat i relation till sin tyngd och betydelse för kursens sammantagna examination. Studentens resultat från de olika examinationsmomenten summeras till en kurspoäng som översätts till slutbetyg.

  Examinationsmoment

  Kursen består av följande viktade examinationsmoment.
  1. Individuell skriftlig tentamen.
  2. Gruppuppgift.
  3. Aktivt deltagande i seminarier.

  Efter fullgjord kurs erhåller studenten betyg enligt en skala relaterad till kursens lärandemål. A, B, C, D och E är godkända betyg. F är underkänt betyg.

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Se litteraturlista i aktuell kursplan.

 • Kursrapporter

 • Kontakt

  Kurskoordinator: Gustav Innala
  Kursansvar: Niklas Bondesson