Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Marknadskommunikation och medier

Kursens övergripande mål är att ge studenterna kunskap om mediernas roll använda i samband med marknadskommunikation. Kursen ger grundläggande kunskaper om mediernas struktur, innehåll och uttrycksformer generellt och mer specifikt om medierna som bärare av marknadsbudskap via reklam och PR.

Medierna är en oskiljaktig del av den omgivande samhällsstrukturen vilka bidrar till att forma de enskilda mediernas uppbyggnad, innehåll och affärsmodeller. Medieanalytikernas perspektiv på kommunikation integreras med praktikernas syn på reklam och PR-driven marknadskommunikation.

Exempelvis studeras vilka olika annonseringsstrategier som används i medierna.

 • Hur utförs marknadskommunikation via digitala och interaktiva medier.
 • Vilken roll och makt representerar reklam och PR i medierna.
 • Hur fungerar relationen mellan PR-aktörerna och journalisterna.
 • Hur ser förhållandet mellan redaktionellt och kommersiellt producerat innehåll ut.

Fenomen som sociala medier och användargenererat innehåll samt teknologins drivkrafter på medieburet tjänsteutbud behandlas också i detta kursmoment.

Kursen omfattar två delar som är integrerade i en pedagogisk helhet:
1. Medier i samband med Marknadskommunikation
2. Litteraturseminarier kring utvald litteratur

 • Kursupplägg

  Undervisning

  Kursen består av en kombination av föreläsningar, seminarier, grupparbete samt en betydande andel självstudier. Kursen examineras kontinuerligt genom de olika utbildningsmomenten.
  Kursen arbetsinsats omfattar 200 timmar motsvarande 7,5 ECTS (40 timmar per vecka motsvarande 1,5 ECTS).
  Undervisningsspråk är svenska.

  Examination

  Examinationen sker kontinuerligt genom kursens olika lärandeaktiviteter. Varje examinationsmoment är viktat i relation till sin tyngd och betydelse för kursens sammantagna examination. Studentens resultat från de olika examinationsmomenten summeras till en kurspoäng som översätts till slutbetyg.

  Examinationsmoment
  Kursen består av följande viktade examinationsmoment:
  1. Individuell salstentamen.
  2. Gruppuppgift. Gruppuppgiften kräver närvaro på seminarierna för att kunna tillgodoräknas i slutbetyget på kursen. Ett frånvarotillfälle accepteras men då måste en skriftlig uppgift utföras som kompensation för frånvarotillfället.

  Efter fullgjord kurs erhåller studenten betyg enligt en skala relaterad till kursens lärandemål. A, B, C, D och E är godkända betyg. Fx samt F är underkända betyg. Betyget Fx kan kompletteras till betyget E.

   

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Se litteraturlista i aktuell kursplan.

 • Kontakt

  Kurskoordinator: coursecoordinator@sbs.su.se

  Kursansvar: Christian Persson