Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Slutprojekt i marknadskommunikation

Syftet med kursen är att studenterna ska syntetisera de kunskaper som förvärvats under föregående terminer på kandidatprogrammet i Marknadskommunikation (GI), samt applicera dessa i en praktisk kontext för att lösa marknadskommunikativa utmaningar med kreativa angreppssätt.

Särskild vikt läggs vid tillämpning av teorier inom ämnena Marknadsföring, Reklam och PR och Visuell kommunikation. Därutöver är syftet att studenterna ska planera och organisera arbetsprocessen i linje med de kunskaper inom Projektledning som programmet behandlat. 

Kursen har ett ledningsperspektiv som lägger stor vikt vid såväl strategi som taktik inom marknadskommunikation - och framförallt hur dessa nivåer samverkar. De strategiska frågeställningarna handlar om hur marknadskommunikationen bäst kan lösa de centrala utmaningarna i en given kontext. Den taktiska delen fokuserar på hur marknadskommunikationen ska planeras och utformas på konkret hantverksnivå, där särskilt fokus läggs på hur visuella uttrycksmedel kan utnyttjas.

 • Kursupplägg

  Kursens arbetsinsats omfattar 200 timmar motsvarande 7,5 ECTS (40 timmar per vecka motsvarande 1,5 ECTS).

  Undervisningsspråket är svenska och engelska.

  Undervisning

  Kursen består i huvudsak av ett större grupparbete som bedrivs i projektform under hela kursens gång. Därutöver tillkommer föreläsningar, seminarier, handledning och skriftliga inlämningsuppgifter.

  Examination

  Examinationen sker kontinuerligt genom kursens olika lärandeaktiviteter. Varje examinationsmoment är viktat i relation till sin tyngd och betydelse för kursens sammantagna examination. Studentens resultat från de olika examinationsmomenten summeras till en kurspoäng som översätts till slutbetyg.

  Examinationsmoment

  Kursen består av följande viktade examinationsmoment
  1. Gruppuppgift.
  2. Individuellt skriftligt uppgift.
  3. Aktivt deltagande under kursens seminarier.

  Efter fullgjord kurs erhåller studenten betyg enligt en skala relaterad till kursens lärandemål. A, B, C, D och E är godkända betyg. F är underkänt betyg.

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Se litteraturlista i aktuell kursplan.

 • Kursrapporter

 • Kontakt

  Kurskoordinator: Gustav Innala
  Kursansvar: Niklas Bondesson