Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Examensarbete i Reklam och PR för kandidatexamen

Det övergripande syftet med ett kandidatexamensarbete är att ge den studerande grundläggande träning i att tänka, arbeta och skriva vetenskapligt – att tillämpa vetenskapsteoretiska, metodologiska och teoretiska begrepp och perspektiv på en i tidigare forskning grundad problematik inom huvudområde reklam och PR.

Det som särskilt utmärker en kandidatuppsats är dess fokus på vetenskapsteori och forskningsmetod. Kursen fokuserar hur man studerar en företeelse med ett samhällsvetenskapligt förhållningssätt och med hjälp av samhällsvetenskaplig metod; hur teori används för att problematisera ett fenomen, för att tolka eller analysera ett empiriskt material, samt för att producera ett kunskapsbidrag.

Kursen består av teoretiska och empiriska studier av en problematik inom huvudområdet; vetenskapsteoretiska och metodologiska studier av relevans för det egna uppsatsarbetet; samt av att skriva förberedelseuppgifter, kamratbedömningar och ett examensarbete.

 • Kursupplägg

  Kursen arbetsinsats omfattar 400 timmar motsvarande 15 ECTS (40 timmar per vecka motsvarande 1,5 ECTS).

  Undervisningsspråk är svenska och engelska.

  Undervisning

  Kursen består av workshopar och seminarier, samt en betydande andel självstudier.

  Kursen examineras kontinuerligt på basis av kamratgranskningar, seminarieaktiviteter och det kursavslutande examensarbetet.

   

  Examination

  Examinationen sker kontinuerligt genom kursens olika lärandeaktiviteter. Varje examinationsmoment är viktat i relation till sin tyngd och betydelse för kursens sammantagna examination. Studentens resultat från de olika examinationsmomenten summeras till en kurspoäng som översätts till slutbetyg.

  Examinationsmoment

  Kursen består av följande viktade examinationsmoment:
  1. Två individuella skriftliga granskningar och två muntliga oppositioner
  2. Författande av ett examensarbete

  Efter fullgjord kurs erhåller studenten betyg enligt en skala relaterad till kursens lärandemål. A, B, C, D och E är godkända betyg. F är underkänt betyg.

   

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Ingen särskild litteratur.

 • Kontakt

  Kurskoordinator: Christina Gabrielsson
  Kursansvar: Johanna Fernholm