Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Projektarbete

Syftet med kursen är att studenterna ska syntetisera de kunskaper som förvärvats under föregående terminer på masterprogrammet i Marknadskommunikation och mode, samt applicera dessa i en praktisk kontext för att analysera en problemsituation för en organisation samt ge förslag på potentiella lösningar. Särskild vikt läggs vid tillämpning av teorier inom ämnena Marknadsföring samt Reklam och PR. Kursen lägger vikt vid att studenterna kan applicera olika teoretiska perspektiv på en given problemställning. Vikt läggs också vid att studenterna kan förankra sina analyser i den situation som fallorganisationen befinner sig i så att de potentiella lösningar som skisseras är rimliga ur ett resursperspektiv.

Kursens övergripande syfte är att studenterna ska syntetisera de kunskaper som förvärvats under föregående
terminer, samt applicera dessa i en praktisk kontext.

 

 • Kursupplägg

  Undervisning

  Kursen består av en kombination av föreläsningar, seminarier, grupparbete samt en betydande andel självstudier. Kursen examineras kontinuerligt genom de olika utbildningsmomenten.
  Kursen arbetsinsats omfattar 200 timmar motsvarande 7,5 ECTS (40 timmar per vecka motsvarande 1,5 ECTS).
  Undervisningsspråk är engelska. Observera att samtliga kursaktiviteter, så som föreläsningar, seminarier, inlämnings- och examinationsmoment, genomförs på engelska.

   

  Examination

  Examinationen sker kontinuerligt genom kursens olika lärandeaktiviteter. Varje examinationsmoment är viktat i relation till sin tyngd och betydelse för kursens sammantagna examination. Studentens resultat från de olika examinationsmomenten summeras till en kurspoäng som översätts till slutbetyg.

  Examinationsmoment
  Kursen består av följande viktade examinationsmoment:
  1. Gruppuppgift, projektarbete.
  2. Individuell skriftlig uppgift.
  3. Aktivt deltagande under kursens seminarium.
  För att få godkänt betyg på kursen ska studenten examineras på varje lärandemål.

  Efter fullgjord kurs erhåller studenten betyg enligt en skala relaterad till kursens lärandemål. A, B, C, D och E är godkända betyg. Fx samt F är underkända betyg. Betyget Fx kan kompletteras till betyget E.

   

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Se litteraturlista i aktuell kursplan.

   

 • Kontakt

  Kurskoordinator: coursecoordinator@sbs.su.se

  Kursansvar: Christian Persson