Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Examensarbete i Reklam och PR för masterexamen

Det övergripande syftet med detta masterexamensarbete är att studenten självständigt skall undersöka ett vetenskapligt problem inom ämnet reklam och PR, samt försöka ge ett vetenskapligt bidrag till detta ämne byggd på relevant teori och metod inom samhällsvetenskap och humaniora.

Ett examensarbete på masternivå är ett omfattande akademiskt arbete som bygger på vetenskaplig forskning inom ett utvalt forskningsområde.

Kursen består av följande huvuddelar:

 • teoretiska och empiriska studier inom ämnet reklam och PR
 • metodologiska och vetenskapsteoretiska studier
 • skrivande av förberedelseuppgifter, granskningsarbeten och en masteruppsats
 • Kursupplägg

  Undervisning

  Kursen består av seminarier, uppsatsvisa handledningstillfällen samt en betydande andel självstudier. Kursen examineras kontinuerligt genom de olika utbildningsmomenten.

  Kursen arbetsinsats omfattar 800 timmar motsvarande 30 ECTS och fördelar sig på följande läraktiviteter:

  • Introduktionsföreläsning(ar)om uppsatsprocessen.
  • Introduktionsseminarium
  • Handledning
  • Mellanlägesseminarium med opponering (kamratgranskning)
  • Slutseminarium med opponering (kamratgranskning)
  • Presentation av slutlig masteruppsats (studenter spelar in och laddar upp en video med sin presentation av den slutliga masteruppsatsen)

  Undervisningsspråk är engelska. Observera att samtliga kursaktiviteter, så som föreläsningar, seminarier, inlämnings- och examinationsmoment, genomförs på engelska.

  Examensarbetet skrivs som regel i grupp om två. Om särskilda skäl föreligger finns möjlighet att skriva enskilt. Dispens ges av kursansvarig lärare. Under uppsatskursen har studenter rätt att av handledaren begära tre timmar enskild handledning per uppsats.

  Examensarbetet ska baseras på minst 20 vetenskapliga böcker och forskningsartiklar publicerade i internationella akademiska tidskrifter (scholarly peer reviewed academic journals).

  Examensarbetet får omfatta maximalt 15 000 ord (exklusive abstrakt/sammanfattning, innehållsförteckning, noter, referenser och bilagor).

  Det går inte att byta handledare under kursens gång, studenten får omregistrera sig vid nästa kurstillfälle och i mån av plats anmäla sig till en uppsatsgrupp.

  Examination

  Huvuddelen av examinationen fokuserar det färdiga examensarbetet (inkl. förinspelad presentation på video), kompletterat med en mindre del som baseras på oppositioner eller kamratgranskningar. Examinationsmomenten är viktade i relation till sin betydelse för kursens sammantagna examination. Resultaten från examinationsmomenten summeras till en kurspoäng som översätts till slutbetyg.

  Examinationsmoment

  Kursen består av två viktade examinationsmoment:
  1. Två individuella skriftliga granskningar och två muntliga oppositioner på kurskamrats examensarbete: examinerar lärandemål 1–6; utgör 20% av total kurspoäng. Examineras av handledare.
  2. Författande av ett masterexamensarbete: examinerar lärandemål 1–6; utgör 80%av total kurspoäng. Examineras av examinator

   

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kontakt

  Kurskoordinator: coursecoordinator@sbs.su.se

  Kursansvarig: Johanna Fernholm