Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Reklam och PR III, kurspaket

Terminen består av tre kurser. Den utmärkande kursen är uppsatsen. Där har du möjlighet att spetsa till ditt eget tänkande, att utveckla en egen tankegång, genomföra den från idé till utvecklat svar; du får möjlighet att träna dig i att på ett systematiskt sätt utveckla kunskap.

De två andra kurserna är dels en ämnesfördjupningskurs dels en metodkurs som förbereder dig för ditt uppsatsprojekt.

 • Kursupplägg

  Kurserna i kurspaketet läses dagtid på heltid, 100%. Som antagen på kurspaketet måste du vid terminsstarten registrera dig på respektive kurs.

  Undervisning

  Undervisningen i kurserna består av föreläsningar samt gruppövningar och/eller seminarier. För mer information se respektive kurs.

  Kurser inom kurspaketet


  Slutprojekt i Reklam och PR, 7,5 hp

  Kursen har ett ledningsperspektiv som lägger stor vikt vid såväl strategi som taktik inom Reklam & PR - och framför allt hur dessa nivåer samverkar. De strategiska frågeställningarna handlar om hur kommunikation bäst kan lösa de centrala utmaningarna i en given kontext. Den taktiska delen fokuserar på hur kommunikationen ska planeras och utformas på konkret hantverksnivå.

  Forskningsmetoder i Reklam och PR, 7,5 hp

  Kursen behandlar företagsekonomiska forskningsansatser och undersökningsmetoder, litteraturstudier, tillämpning av teorier och begrepp, samt granskning av företagsekonomisk forskning inom marknadsföring, reklam och PR.

  Examensarbete i reklam och PR för kandidatexamen, 15 hp

  Det som särskilt utmärker en kandidatuppsats är dess fokus på vetenskapsteori och forskningsmetod. Kursen fokuserar hur man studerar en företeelse med ett samhällsvetenskapligt förhållningssätt och med hjälp av samhällsvetenskaplig metod; hur teori används för att problematisera ett fenomen, för att tolka eller analysera ett empiriskt material, samt för att producera ett kunskapsbidrag.

  Examination

  I kurspaketet förekommer olika examinationsformer såsom individuella skriftliga tentamina, hemtentamina samt löpande examination i enlighet med vad som anges för respektive kurs.

  Från och med höstterminen 2016 gäller nya examenskrav.

  Betygsättning

  Betyg ges på varje enskild kurs. Betygsättning i respektive kurs anges enligt en sjugradig målrelaterad betygsskala. A, B, C, D och E är godkända betyg. Fx samt F är underkända betyg och om det finns möjlighet till komplettering av Fx framgår detta av respektive kursplan.

  Betygskriterier

  Betygskriterier fastställs för varje kurs av examinator och anges i skriftliga anvisningar som finns tillgängliga på respektive kurshemsida inför kursstart.

 • Kontakt

  För mer information om kurspaketen i reklam och PR kontakta studievägledningen.