Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Psykologi I

 • 30 hp

Kursen ger en allmän orientering inom några av psykologins huvudområden. Du går igenom och diskuterar centrala problem, teorier, metoder och resultat inom socialpsykologi, biologisk psykologi, kognitiv psykologi och utvecklingspsykologi.

190213_SU_Skeppsholmen_0029

Psykologi I är en spännande kurs om ett ämne som berör oss alla. Teori och litteraturläsning kombineras med tillämpade moment i form av en fältstudie och laborationer.

Psykologi I är en bra början för dig som vill bygga din egen utbildning med inriktning mot psykologi. Men Psykologi I är också ett bra komplement i en kandidatexamen med en annan huvudinriktning.

Ute i arbetslivet finns det efterfrågan på psykologisk kunskap inom många olika områden, t ex rekrytering, rehabilitering, hälso- och sjukvård, skola och utbildning, idrottsvärlden, organisationsutveckling och personaladministration.

Till dig som blivit antagen till kursen HT 2020

Viktig information till dig som är nyantagen till Psykologi I.

Registrering
Terminen startar den 31 augusti och för att behålla din plats är det viktigt att du registrerar dig på kursen. Om du missar att registrera dig förlorar du din plats.

Registrering sker den 17 - 23 augusti via Ladok för studenter. För att kunna logga in i Ladok måste du först ha aktiverat ditt universitetskonto, se Aktivera universitetskonto.

Om du får problem med din registrering ska du kontakta Studentexpeditionen på expeditionen@psychology.su.se senast den 23 augusti.

Efter att du har registrerat dig på kursen får du inom kort (från ett par timmar till ett dygn) tillgång till kursens delkurssajter i lärplattformen Athena. Du väljer själv seminariegrupp i delkurserna, valet sker i Athena och du väljer ny grupp inför varje delkurs.

Informationsmöte
Välkommen på informationsmöte för Psykologi I måndag den 31 augusti! Vi träffas kl. 10-11 i e-mötestjänsten Zoom, länk kommer att publiceras i lärplattformen Athena. Vi rekommenderar att du närvarar då vi kommer att ge en presentation av institutionen och kursen du ska läsa samt att du får möjlighet att ställa frågor.

Delta i undervisning online via Zoom (246 Kb)

Omregistrering
Omregistrering sker endast i mån av plats. Skicka in ditt önskemål om omregistrering till expeditionen@psychology.su.se tidigast den 10 augusti. Ange fullständigt namn, personnummer och vilken kurs det gäller.

 • Kursupplägg

  Kursen består av följande delkurser (läs mer om varje delkurs här nedanför):

  1. Socialpsykologi, 7,5 hp
  2. Biologisk psykologi, 7,5 hp
  3. Kognition, 7,5 hp
  4. Utvecklingspsykologi, 7,5 hp

  Delkurser

  Socialpsykologi, 7,5 hp

  Ur kursplanen: Delkursens avsikt är att skapa förståelse för människors sätt att känna, tänka, handla och reagera i den sociala verkligheten. I litteraturen och undervisningen presenteras olika personlighets- och socialpsykologiska teorier vilka sedan diskuteras i anknytning till teman som exempelvis attityder och fördomar, manligt/kvinnligt, våld och aggressivitet, funktionshinder, personlighetsstörningar samt organisationsfrågor.

  Kursen ges i terminsdel A.
  Kursanvisningar: Socialpsykologi, 7,5 hp, HT 2020.

  Biologisk psykologi, 7,5 hp

  Ur kursplanen: Delkursen tar upp centrala begrepp, teorier och metoder inom biologisk psykologi med tonvikt på neuropsykologi. Delkursen behandlar den biologiska basen för psykiska funktioner. Följande delområden tas upp; nervsystemets uppbyggnad och funktion inklusive funktionell neuroanatomi, nervsystemets utveckling, perception och motorik, kognitiv neuropsykologi (inlärning, minne, medvetande och tankeprocesser) samt regulativa funktioner och emotioner. Dessutom ges en orientering om klinisk neuropsykologi, neuropsykologins utveckling samt psykofarmakologi.

  Kursen ges i terminsdel B.
  Kursanvisningar: Biologisk psykologi, 7,5 hp, HT 2020.

  Kognition, 7,5 hp

  Ur kursplanen: Delkursen behandlar minnesfunktioner, problemlösning och beslutsfattande, intelligens, språk och språkutveckling, samt kreativitet. Allmänna metodologiska frågor och grundläggande statistik behandlas också. I ett laborationsmoment utförs experiment som illustrerar kognitionspsykologiska fenomen med syfte att ge en tillämpad introduktion till vetenskaplig problemformulering, metod och rapportskrivning.

  Kursen ges i terminsdel C.
  Kursanvisningar: Kognitiv psykologi, 7,5 hp, VT 2020.

  Utvecklingspsykologi, 7,5 hp

  Ur kursplanen: Delkursen introducerar grundläggande teorier, begrepp och forskning i utvecklingspsykologi. Människans utveckling från livets start till och med ungdomsåren behandlas. Olika aspekter (relationsmässiga, kognitiva, emotionella, psykosociala, biologiska) av utvecklingen presenteras. Flera discipliner inom psykologisk forskning möts inom utvecklingspsykologin eftersom människans utveckling i sin helhet och över tid bäst förstås utifrån komplexa samspel mellan flera faktorer. Kursen ger också träning i utvecklingspsykologisk metodik och vetenskapligt skrivande.

  Kursen ges i terminsdel D.
  Kursanvisningar: Utvecklingspsykologi, 7,5 hp, VT 2020.

  Undervisning

  Undervisningen kan ske i form av föreläsningar, seminarier, gruppdiskussioner (utan lärare) och genom handledning. En fältstudie, två laborationer samt obligatoriska metodseminarier ingår. Viss undervisning är obligatorisk. För utförligare information, se respektive kursanvisning.

  Under terminen kommer viss metodundervisning och orientering i vetenskapligt tänkande att ligga insprängt som en strimma genom de olika delkurserna.

  Förväntade studieresultat

  Enligt kursplanen ska studenten efter genomgången kurs kunna:

  • tillämpa ett vetenskapligt förhållningssätt och kritiskt analysera vetenskapliga teorier och forskningsresultat.
  • behandla teorier, metoder, resultat och tillämpningar inom socialpsykologi, biologisk psykologi, utvecklingspsykologi och kognitionspsykologi.
  • integrera de olika delkurserna med varandra för att skapa en förståelse för helhet och hur de olika psykologiska perspektiven hänger samman.

  Examination

  Socialpsykologi, 7,5 hp
  Salstentamen, fältstudierapport samt obligatoriska seminarier.

  Biologisk psykologi, 7,5 hp
  Salstentamen, laborationsrapport och räkneövningsuppgift.

  Kognition, 7,5 hp
  Salstentamen och laborationsrapport.

  Utvecklingspsykologi, 7,5 hp
  Salstentamen, obligatoriska seminarier, metodrapport.

  Mer detaljerad information hittar du i kursanvisningarna!

  Examinator

  Socialpsykologi, 7,5 hp
  Tina Sundelin, tina.sundelin@psychology.su.se

  Biologisk psykologi, 7,5 hp
  Petri Laukka, petri.laukka@psychology.su.se

  Kognition, 7,5 hp
  Nichel Gonzalez, nichel.gonzalez@psychology.su.se

  Utvecklingspsykologi, 7,5 hp
  Kristina Petersén Karlsson, kristina.karlsson@psychology.su.se
   

  Kursansvarig för kursen Psykologi I
  Erik Berntson, studierektor

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Kurslitteratur fastställs av Psykologiska institutionens styrelse.

  En komplett lista över kursens obligatoriska litteratur hittar du i kursanvisningarna.

  Dessa ska finnas tillgängliga två månader före kursstart. Om anvisningar för en tidigare termin visas då (under Kursupplägg ovan), så kontrollera med kursansvarig lärare innan du beställer inläsning eller köper dyra kursböcker.

 • Mer information

  Vad är psykologi?

  "Psykologi som vetenskap handlar om ett systematiskt utforskande av människors upplevelser och beteenden. Man utgår från att människan är både en biologisk varelse frambringad av och underkastad evolutionens krafter och en social och kulturell varelse som söker mening och tolkar sig själv och sin situation i världen – medveten om sin egen förgängelse."

  Ur ämnesbeskrivning från Nationalkommittén för psykologi vid Kungl. Vetenskapsakademien.

  Läs mer

  Blir jag psykolog nu eller..?

  Du blir inte (legitimerad) psykolog genom att läsa fristående kurser i psykologi. Dessa kurser ger i stället allmän kunskap om psykologi som kunskapsområde och är utmärkt för dig som funderar på att läsa vidare och kanske forska inom ämnet.

  Om du under kursens gång kommer på att det är psykolog du vill bli så kan du förstås söka till Psykologprogrammet, även om det inte ger dig förtur och du kanske inte heller kan tillgodoräkna dig alla poäng som du hunnit läsa på fristående kurs.

  Vill du diskutera dina utbildningsplaner så rekommenderas en kontakt med en studievägledare.

  Studievägledning vid Psykologiska institutionen

 • Kontakt

  Kontaktuppgifter till kursansvarig(a) lärare hittar du ovan under Kursupplägg => Examinator.

  Studentexpedition
  expeditionen@psychology.su.se

  Besökstider och fler kontaktuppgifter

  Studievägledning
  stvl-grund@psychology.su.se

  Besökstider och fler kontaktuppgifter