Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Psykologi III

 • 30 hp

Psykologi III är tredje terminens studier i psykologi men läses även som termin 6 på Kandidatprogrammet personal, arbete och organisation (PAO), 180 högskolepoäng. Kursen är forskningsförberedande och ger som del i en grundexamen behörighet att söka masterutbildning i psykologi.

Kursen består av Metod och statistik, 15 hp, samt Vetenskaplig undersökning, 15 hp. Såväl kvantitativ som kvalitativ metod behandlas. Syftet med metod- och statistikmomentet är att ge studenten de verktyg som krävs för att på bästa möjliga sätt kunna författa ett självständigt vetenskapligt arbete.

Genom din handledare kan du komma att erbjudas möjligheten att genomföra ditt uppsatsarbete inom ramen för ett aktivt forskningsprojekt på institutionen!

Till dig som blivit antagen till kursen HT 2020

Viktig information till dig som är nyantagen till Psykologi III.

Registrering
Terminen startar den 31 augusti och för att behålla din plats är det viktigt att du registrerar dig på kursen. Om du missar att registrera dig förlorar du din plats.

Registrering sker den 17 - 23 augusti via Ladok för studenter. För att kunna logga in på Ladok måste du först ha aktiverat ditt universitetskonto, se Aktivera universitetskonto.

Om du får problem med din webbregistrering ska du kontakta Studentexpeditionen på expeditionen@psychology.su.se senast den 23 augusti.

Antagen med villkor?
Om du är antagen med villkor (d.v.s. att du ännu inte uppfyller behörighetskraven) kommer du inte att kunna registrera dig på webben. När du har uppfyllt behörigheten är det viktigt att du kontaktar Studentexpeditionen. Du behöver senast 4 september ha uppfyllt behörigheten för att behålla din plats på kursen.

Informationsmöte
Välkommen på informationsmöte för Psykologi III, inklusive PAO onsdag den 2 september! Vi träffas kl. 15-16 i e-mötestjänsten Zoom, länk kommer att publiceras i lärplattformen Athena. Vi rekommenderar att du närvarar då vi kommer att ge en presentation av institutionen och kursen du ska läsa samt att du får möjlighet att ställa frågor.

Delta i undervisning online via Zoom (246 Kb)

Omregistrering
Omregistrering sker endast i mån av plats. Skicka in ditt önskemål om omregistrering till expeditionen@psychology.su.se tidigast 10 augusti. Ange fullständigt namn, personnummer och vilken kurs det gäller.

 • Kursupplägg

  Kursen består av följande delkurser (läs mer om varje delkurs här nedanför):

  1. Metod, 15 hp
  2. Vetenskaplig undersökning, 15 hp

  Delkurser

  Metod, 15 hp

  Ur kursplanen: I denna delkurs behandlas såväl kvantitativa som kvalitativa metoder som kan användas vid vetenskapliga undersökningar inom psykologin. Val av frågeställning, design och metod diskuteras från vetenskapsteoretiska utgångspunkter samt med forskningsetiska överväganden. De olika stegen i forskningsprocessen behandlas: identifikation, analys och problemformulering, designval, samplingmetoder, analys och tolkning av kvalitativ och kvantitativ data. Reliabilitets- och validitetsbegreppen betonas. Tillämpad datorkunskap där tonvikten ligger på ett praktiskt utnyttjande av befintliga statistiskprogram är inslag i kursen.

  I delkursen ingår såväl kvalitativa metoder som deskriptiv och inferentiell statistik, hypotesprövning med variansanalys, mätteori samt en introduktion till klassificering och klusteranalys samt en övningsuppsats, seminarieuppgifter och tentor.

  Kursen ges i terminsdelarna A+B.

  Kursanvisningar
  Metod, 15 hp, VT 2020.

  Vetenskaplig undersökning, 15 hp

  Ur kursplanen: En forskningsuppgift väljs av den studerande i samråd med handledare inom ramen för lokala resurser och forskningsinriktning. Delkursen fullgörs genom att denna uppgift självständigt planläggs, genomförs och redovisas i form av en uppsats som offentligen försvaras vid ett uppsatsseminarium. Utöver detta skall studenten opponera på annans uppsats och delta i minst 5 uppsatsseminarier.

  Kursen ges huvudsakligen i terminsdelarna C+D.

  Kursanvisningar
  Vetenskaplig undersökning, 15 hp, fristående, VT 2020.
  ​Vetenskaplig undersökning, 15 hp, PAO, HT 2020.

  Undervisning

  Undervisningen ges i form av föreläsningar, seminarier och laborationer samt handledning. Vissa inslag har obligatorisk närvaro. För utförligare information, se respektive kursanvisning.

  Undervisningen på Vetenskaplig undersökning, 15 hp, bedrivs i form av föreläsningar, seminarier och handledning. Handledning innebär i första hand hjälp med att planera, genomföra, analysera, sammanställa och slutligen rapportera ditt vetenskapliga arbete. Notera att du genom din handledare i många fall kommer att erbjudas möjligheten att genomföra ditt uppsatsarbete inom ramen för ett aktivt forskningsprojekt på institutionen!

  Förväntade studieresultat

  Efter genomgången kurs förväntas studenten:

  • ha goda insikter i forskningsprocessen.
  • självständigt kunna identifiera och analysera problem, välja forskningsdesign, genomföra datainsamlingar, analysera, tolka och bearbeta insamlade data samt redovisa dessa på ett ur vetenskaplig synvinkel godtagbart sätt.
  • självständigt kunna genomföra vetenskapliga undersökningar av psykologiska frågeställningar och kritiskt granska och ge konstruktiv återkoppling på andras undersökningar.

  Examination

  Metod, 15 hp
  Examination på delkursen består av tre delar: två skriftliga salstentamina samt skriftliga seminarieuppgifter.

  Vetenskaplig undersökning, 15 hp
  Projektskiss, opponering av annans uppsats, samt försvar av din egen uppsats ska vara godkända innan själva uppsatsen examineras.

  Mer detaljerad information hittar du i kursanvisningarna!

  Examinator

  Metod, 15 hp
  Joakim Westerlund, jwd@psychology.su.se

  Vetenskaplig undersökning, 15 hp
  Stephan Baraldi (fristående), sbi@psychology.su.se

  Christin Mellner (PAO), cmr@psychology.su.se
   

  Kursansvarig för kursen Psykologi III
  Erik Berntson, studierektor

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Kurslitteratur fastställs av Psykologiska institutionens styrelse.

  En komplett lista över kursens obligatoriska litteratur hittar du i kursanvisningarna.

  Dessa ska finnas tillgängliga två månader före kursstart. Om anvisningar för en tidigare termin visas då (under Kursupplägg ovan), så kontrollera med kursansvarig lärare innan du beställer inläsning eller köper dyra kursböcker.

 • Mer information

  Tidsplanering

  För att din kandidatuppsats ska bli klar inom terminens tidsram krävs att du kan ägna full arbetstid åt ditt uppsatsprojekt. Målet är att uppsatsen ska bli färdig under den aktuella studieterminen och det är därmed viktigt att du som student aktivt tar ansvar för planeringsarbetet i ditt uppsatsprojekt.

  Minor Field Studies (MFS)

  Minor Field Studies (MFS) är ett Sida-finansierat stipendium som syftar till finansiering av utlandsvistelse i samband med examensuppsats med anknytning till ett utvecklingsland. Finansieringen är tänkt att täcka kostnader för en datainsamling som sker under 8-10 veckor. Du som skall skriva examensuppsats på grund- eller avancerad nivå, inklusive psykologexamensuppsats, och är intresserad av att göra ditt uppsatsarbete i samarbete med en institution/organisation i ett utvecklingsland kan söka detta stipendium.

  Hör gärna av dig med frågor till institutionens internationella koordinator på exchange@psychology.su.se.

  Läs mer om MFS på www.su.se

  Din godkända uppsats i DiVA

  Du har lagt ner mycket tid och möda på din uppsats. Varför inte låta fler få möjlighet att läsa den? Psykologiska institutionen rekommenderar starkt att du lägger in din uppsats i DiVA, Digitala Vetenskapliga Arkivet, där även forskarna lägger in information om sina publikationer.

  Om du av någon anledning inte vill lägga in uppsatsen i sin helhet så bör du ändå lägga in information om uppsatsen så att den kan hittas i pappersarkivet.

  Läs mer om att arkivera din uppsats i DiVA

 • Kontakt

  Kontaktuppgifter till kursansvarig(a) lärare hittar du ovan under Kursupplägg => Examinator.

  Studentexpedition
  expeditionen@psychology.su.se

  Besökstider och fler kontaktuppgifter

  Studievägledning
  stvl-grund@psychology.su.se

  Besökstider och fler kontaktuppgifter