Tillämpad kvalitativ intervjumetodik – datainsamling och analys, 7,5 hp

Om utbildningen

Kursen syftar till att ge fördjupade teoretiska samt tillämpade kunskaper inom området kvalitativa forskningsintervjuer.

Kursen fokuserar särskilt på interpersonella processer i intervjumötet. Kursen ger en fördjupad kompetens i tillämpningen av kvalitativ intervjumetodik som datainsamlingsinstrument, inkl. strategier och förutsättningar för kvalitativ datainsamling, etiska överväganden vid kvalitativa studier, transkribering av intervjudata, samt tolkning och analys av intervjudata.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen