Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Tillämpad enkätmetodik

Kursen behandlar grundläggande enkätmetodik och mätteori för att mäta och validera latenta och manifesta psykologiska begrepp.

Kursen omfattar såväl teoretiska som praktiska aspekter av enkätmetodik. Enkätmetodiken diskuteras dessutom i förhållande till formulering av den vetenskapliga frågeställningen, val av forskningsdesign och urvalsproblematiken.

Kursen innehåller även ett praktiskt moment där studenterna ska identifiera en frågeställning som de undersöker i en egenkonstruerad enkät, varefter de utvärderar enkätens mätegenskaper och besvarar sin valda forskningsfråga med hjälp av data som de samlar in under kursens gång.

 • Kursupplägg

  Du som är registrerad på kursen hittar schema och övrig kursinformation samt kurskommunikation i lärplattformen Athena. Där loggar du in med ditt universitetskonto.

  Kursen ges i terminsdel A+B på halvfart.

  Kursanvisningar
  Tillämpad enkätmetodik, 7,5 hp, HT 2022 (på engelska) (544 Kb)

  Undervisning

  Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier och övningar i användandet av enkätverktyg och statistisk mjukvara.

  Kurskrav/obligatoriska delar:

  (a) Individuell skriftlig rapport baserad på ministudie (egen frågeställning, egenkonstruerade enkätfrågor, datainsamling, analys)

  (b) Muntlig seminariepresentation av den skriftliga rapporten

  (c) Skriftlig tentamen

  Närvaro på det seminarium där skriftliga rapporter redovisas är obligatorisk. Student som ej blir godkänd på (b) ovan erbjuds att presentera på ett uppsamlingsseminarium eller individuellt för kursledare.

  Den individuella skriftliga rapporten måste vara inlämnad för att kunna delta i seminariet där rapporterna redovisas och diskuteras.

  Undervisningen sker på engelska.

  Förväntade studieresultat

  Efter avslutad kurs ska studenterna kunna:

  • diskutera och självständigt värdera hur undersökningsfrågor relaterar till val av undersökningsupplägg, urvalsmetod och enkätverktyg och demonstrera hur dessa aspekter påverkar giltigheten av undersökningsresultaten och slutsatserna från undersökningen.
  • visa fördjupade kunskaper om de teoretiska utgångspunkterna i klassiska psykometrin och deras relation till begreppen reliabilitet och validitet i enkätmetodik.
  • genomföra faktoranalyser och reliabilitetstester och kunna förklara deras teoretiska grundantaganden och principer för att kritiskt granska och analysera mätegenskaperna av enkätverktyg.
  • presentera och kritiskt diskutera komplexa metodfrågor i psykologiska undersökningar med enkäter rörande frågeformuleringar, undersökningsupplägg, och statistiska analyser och deras påverkan på valida interpretationer.
  • planera och utföra enkätundersökningar i enlighet med etiska riktlinjer.

  Examination

  Kursen examineras genom en individuell skriftlig rapport, salstentamen, och muntlig redovisning i form av presentation med hjälp av bildspelsprogram.

  För detaljerad information, se kursanvisningarna.

  Examinator

  Kursansvarig lärare: Johnny Hellgren, jhn@psychology.su.se

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Kurslitteratur fastställs av Psykologiska institutionens styrelse.

  En komplett lista över kursens obligatoriska litteratur hittar du i kursanvisningarna.

  Dessa ska finnas tillgängliga två månader före kursstart. Om anvisningar för en tidigare termin visas under rubriken Kursupplägg så kontrollera med kursansvarig lärare innan du beställer inläsning eller köper dyra kursböcker.

 • Mer information

  En av kurserna Tillämpad enkätmetodik, 7,5 hp, och Tillämpad kvalitativ intervjumetodik, 7,5 hp, är obligatorisk för Internationellt masterprogram i psykologi, 120 hp.

 • Kontakt

  Kontaktuppgifter till kursansvarig lärare hittar du ovan under Kursupplägg => Examinator. Registrerade studenter använder i första hand Athena för lärarkommunikation.

  Nedan hittar du kontaktuppgifter till kursens huvudansvariga på studentexpeditionen samt studievägledare.

  Fler kontaktuppgifter

  Studieadministrationen - Avancerad nivå
  Studievägledare för masterutbildning