Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Psykologiska och organisatoriska perspektiv på arbete, stress och hälsa

Kursen belyser fördjupande teoretiska och praktiska aspekter av arbete, stress och hälsa/ohälsa ur ett psykologiskt och organisatoriskt perspektiv.

Kursen behandlar utvecklingen mot mera gränslösa arbetsvillkor i fråga om tid, rum och arbetsinnehåll, osäkra anställningsvillkor, arbetstider, arbetsvillkor och organisationsförändringar.

Frågor rörande kön, etnicitet och social status berörs också i kursen. Centralt är hur både individ och organisation kan bidra till ett hållbart arbetsliv.

 • Kursupplägg

  Du som är registrerad på kursen hittar schema och övrig kursinformation samt kurskommunikation i lärplattformen Athena. Där loggar du in med ditt universitetskonto.

  Kursen ges HT 2021 i terminsdelarna A+B på halvfart.

  Kursanvisningar
  Psykologiska och organisatoriska perspektiv på arbete, stress och hälsa, 7,5 hp (276 Kb) , HT 2021. På engelska.

  Undervisning

  Undervisningen består av föreläsningar och seminarier.

  Kurskrav/obligatoriska delar:

  (a) Inlämning av frågor på litteratur i anslutning till föreläsningar

  (b) Skriftliga inlämningsuppgifter i anslutning till seminarier

  (c) En individuellt författad uppsats

  (d) Muntlig redovisning av skriftlig uppsats vid examinationsseminarium

  (e) Opposition på annan students uppsats

  Närvaro på seminarier är obligatorisk.

  För detaljerad information, se kursanvisningarna.

  Förväntade studieresultat

  Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:

  • beskriva och analysera hur stress och hälsa/ohälsa kan hänga samman med olika faktorer i arbetsmiljön och organisationens styrning av arbetet
  • kritiskt analysera och jämföra relevanta teorier och modeller avseende arbete, stress och hälsa/ohälsa
  • värdera betydelsen av individuella skillnader i upplevd stress och stressrelaterade hälsoproblem (t.ex. utifrån ålder, kön, etnicitet, utbildning, personlighet, livshändelser)
  • planera hälsofrämjande interventioner samt undersökningar av arbete, stress och hälsa/ohälsa i olika kontexter, genom att analysera och värdera olika enskilda fall med hjälp av adekvata metoder såväl muntligt som skriftligt värdera, kritiskt granska och ge återkoppling på vetenskapliga arbeten om arbete, stress och hälsa/ohälsa samt diskutera de teorier och metoder som ligger till grund för de slutsatser som dras i sådana arbeten.

  Examination

  Kursen examineras genom en individuellt författad uppsats, skriftliga inlämningsuppgifter i anslutning till föreläsningar och seminarier samt muntlig redovisning av inlämningsuppgifter.

  Examinationen sker på engelska och/eller svenska enligt kursledares anvisningar.

  Se kursanvisningar för detaljerade anvisningar.

  Examinator

  Kursansvariga lärare: Magnus Sverke, magnus.sverke@psychology.su.se, och Jacobus Pienaar, jacobus.pienaar@psychology.su.se

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Kurslitteratur fastställs av Psykologiska institutionens styrelse.

  En komplett lista över kursens obligatoriska litteratur hittar du i kursanvisningarna.

  Dessa ska finnas tillgängliga två månader före kursstart. Om anvisningar för en tidigare termin visas under rubriken Kursupplägg så kontrollera med kursansvarig lärare innan du beställer inläsning eller köper dyra kursböcker.

 • Mer information

 • Kontakt

  Kontaktuppgifter till kursansvarig lärare hittar du ovan under Kursupplägg => Examinator. Registrerade studenter använder i första hand Athena för lärarkommunikation.

  Nedan hittar du kontaktuppgifter till kursens huvudansvariga på studentexpeditionen samt studievägledare.

  Fler kontaktuppgifter

  Studentexpedition - Avancerad nivå
  Studievägledare för masterutbildning