Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Människans utveckling - ett anknytningsteoretiskt och relationellt perspektiv på livslång utveckling

 • 7,5 hp

Kursens övergripande syfte är att ge fördjupad kunskap om anknytningsteori och anknytningens betydelse för individens sociala och emotionella utveckling.

Det teoretiska innehållet exemplifieras med bidrag från klinisk och socialantropologisk forskning. Slutligen kommer en genomgång att göras av bedömningsmetoder såsom observationer, intervjuer och frågeformulär, vilka används inom anknytningsforskning vid genomförandet av vetenskapliga och kliniska undersökningar.

 • Kursupplägg

  Du som är registrerad på kursen hittar schema och övrig kursinformation samt kurskommunikation i lärplattformen Athena. Där loggar du in med ditt universitetskonto.

  Kursen ges VT 2021 i terminsdel C+D på halvfart.

  Kursanvisningar: Människans utveckling, 7,5 hp, VT 2020.

  Undervisning

  Undervisningen består av föreläsningar and seminarier.

  Kurskrav/Obligatoriska delar:

  • Skriftlig rapport baserad på frågor tillhandahållna under kursen
  • Muntlig seminariepresentation av en skriftlig rapport
  • Skriftlig examen.

  Närvaro på seminarier är obligatorisk.

  Undervisningen sker på engelska och/eller svenska.

  För mer detaljerad information hänvisas till kursanvisningarna.

  Förväntade studieresultat

  Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:

  • redogöra för den psykobiologiska bakgrunden till anknytningsteorin
  • visa prov på teoretiska kunskaper om utvecklingen av anknytningsmönster från spädbarnsålder, under uppväxt och vuxenliv
  • visa prov på teoretiska kunskaper om relationen mellan anknytning och biologisk, social och emotionell utveckling
  • formulera en forskningsrelaterad frågeställning och diskutera denna ur ett anknytningsteoretiskt perspektiv.

  Examination

  Kursen examineras genom hemtentamen, skriftliga inlämningsuppgifter i form av PM, och en muntlig redovisning en inlämningsuppgift.

  Examinationen sker på engelska och/eller svenska enligt kursledares anvisningar.

  Examinator

  Kursansvarig lärare: Mats Najström, mnm@psychology.su.se

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Kurslitteratur fastställs av Psykologiska institutionens styrelse.

  En komplett lista över kursens obligatoriska litteratur hittar du i kursanvisningarna.

  Dessa ska finnas tillgängliga två månader före kursstart. Om anvisningar för en tidigare termin visas då (under Kursupplägg ovan), så kontrollera med kursansvarig lärare innan du beställer inläsning eller köper dyra kursböcker.

 • Mer information

  Kursen ingår som valbar kurs inom Internationellt masterprogram i psykologi, 120 hp (SIPSO).

 • Kontakt

  Kontaktuppgifter till kursansvarig lärare hittar du ovan under Kursupplägg => Examinator.

  Studentexpedition
  expeditionen@psychology.su.se

  Besökstider och fler kontaktuppgifter

  Studievägledning
  study-master@psychology.su.se

  Besökstider och fler kontaktuppgifter