Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Utvecklingspsykologi, 1: Spädbarns- och förskoleåldern

Kursen ger kunskap om utveckling under spädbarns-, koltbarns-, och förskoleåren.

Utvecklingsprocessen ses som ett samspel mellan såväl biologiska, psykologiska som sociala och samhälleliga faktorer.

Kursen syftar till att ge kunskap i modern utvecklingspsykologi, där psykodynamiska, kognitiva, neuropsykologiska och socialpsykologiska faktorer behandlas med en strävan till helhetssyn på utveckling som en sammansatt och under hela livet pågående process.

Utvecklingsprocessen beskrivs huvudsakligen ur s.k. normalperspektiv, men några problemperspektiv berörs.

 • Kursupplägg

  Du som är registrerad på kursen hittar schema och övrig kursinformation samt kurskommunikation i lärplattformen Athena. Där loggar du in med ditt universitetskonto.

  Kursen ges på termin 1 i terminsdel D.


  Kursen har från och med VT 2021 en ny kursplan med en egen sida i Utbildningskatalogen: Utvecklingspsykologi 1: Prenatalt till adolescens, teori (PSPR64).

  Undervisning

  Undervisning består av en blandning av föreläsningar, seminarier, grupparbeten och praktiska inslag såsom observationer och intervjuer.

  Deltagande i viss del av undervisningen är obligatorisk. Huruvida möjlighet finns att komplettera missade obligatoriska inslag avgörs av kursansvariga lärare i varje enskilt fall.

  En mer detaljerad beskrivning av undervisningsformer och kurskrav (obligatoriska moment och närvarokrav) återfinns i kursanvisningarna.

  Förväntade studieresultat

  Efter genomgången kurs skall den studerande kunna:

  • redogöra för grundläggande utvecklingspsykologiska teorier och aktuell kunskap rörande spädbarns-, koltbarns-, och förskoleåren
  • analysera och jämföra olika teorier rörande biologisk, kognitiv och social utveckling under spädbarns-, koltbarns-, och förskoleåren
  • kritiskt granska beskrivningar av utveckling utifrån såväl traditionella som moderna teorier samt utifrån ett mångfaldsperspektiv
  • utföra för området relevanta observations- och intervjubaserade metoder (spädbarnsobservation, barnintervju samt lekobservation av förskolebarn) samt reflektera kring dessa och andra metoder
  • kritiskt granska och diskutera för området relevanta vetenskapliga artiklar samt redogöra för resultaten av intervju och observation skriftligen och muntligen.

  Examination

  Examination sker i form av individuella skriftliga prov, i form av rapporter och grupparbeten, där det ingår både muntlig och skriftlig redovisning.

  Examinationsformer och betygskriterier preciseras närmare i anvisningarna för kursen, senast vid kursstart.

  Examinator

  Kursansvarig lärare: Johanna Stålnacke, johanna.stalnacke@psychology.su.se

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Kurslitteratur fastställs av Psykologiska institutionens styrelse.

  En komplett lista över kursens obligatoriska litteratur hittar du i kursanvisningarna.

  Dessa ska finnas tillgängliga två månader före kursstart. Om anvisningar för en tidigare termin visas under rubriken Kursupplägg så kontrollera med kursansvarig lärare innan du beställer inläsning eller köper dyra kursböcker.

 • Kursrapporter

 • Mer information

 • Kontakt

  Kontaktuppgifter till kursansvarig lärare hittar du ovan under Kursupplägg => Examinator. Registrerade studenter använder i första hand Athena för lärarkommunikation.

  Nedan hittar du kontaktuppgifter till kursens huvudansvariga på studentexpeditionen samt studievägledare.

  Fler kontaktuppgifter

  Studentexpedition - Psykologprogrammet
  Studievägledare för Psykologprogrammet