Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Motiverande samtal

Motiverande samtal (MI) är en fristående samtalsmetod med det specifika syftet att väcka och stärka inneboende motivation till beteendeförändring.

MI, i dess olika former, har en teoretisk grund och är en evidensbaserad behandling eller behandlingskomponent för en rad olika tillstånd inom beteendemedicin, inklusive beroendetillstånd, kost- och motionsvanor, sexuell hälsa med mera. Kursen ger en introduktion till MI, både dess teori och praktik, med fokus på tillämpningar inom beteendemedicin, och ger därmed fördjupade kunskaper av relevans för det framtida yrkesarbetet som psykolog oavsett terapiinriktning.

 • Kursupplägg

  Du som är registrerad på kursen hittar schema och övrig kursinformation samt kurskommunikation i lärplattformen Athena. Där loggar du in med ditt universitetskonto.

  Kursen ges på termin 9 eller 10 i terminsdel D.

  Kursanvisningar
  Motiverande samtal, 7,5 hp.

  Undervisning

  Undervisning består av en blandning av föreläsningar och seminarier. Denna kurs ges som reguljär kurs om deltagarantalet är sex eller fler studenter, i övriga fall som litteraturkurs.

  Kurskrav/obligatoriska delar:

  a) Närvaro vid samtliga undervisningstillfällen.

  b) Godkänd samtalsövning, inklusive genomförande, transkribering och kodning, samt återkoppling (gäller ej om kursen ges som litteraturkurs).

  Undervisningen kan ske på både engelska och svenska.

  Förväntade studieresultat

  Efter genomgången kurs skall studenten kunna:

  • Redogöra för och reflektera kring begrepp inom området Motiverande samtal, inklusive kommunikationsfärdigheter, förändringsprat, strategier, MI-andan och samtalsprocesser.
  • Redogöra för hur Motiverande samtal används kliniskt.
  • Redovisa och värdera aktuell forskning inom området, inklusive att kritiskt kunna diskutera evidensläget för MI, både gällande behandlingseffekt och bakomliggande teori.
  • Kontrastera teori och praktik gentemot den terapiinriktning (KBT eller PDT) i vilken studenten har utbildats inom ramen för psykologprogrammet.
  • Genomföra ett samtal i MI-stil, koda samtalet enligt centrala MI-begrepp, och kritiskt kunna diskutera eget och andras utförande av MI-arbete.
  • Visa hur kunskapen är relevant för yrkesarbete som psykolog.

  Examination

  Kursen i dess ordinarie form examineras genom en skriftlig individuell inlämningsuppgift. För att kunna skriva denna inlämningsuppgift behövs godkänt underlag i form av samtalsövning, inklusive genomförande, transkribering och kodning, samt återkoppling.

  Om kursen ges som litteraturkurs examineras kursen genom en skriftlig inlämningsuppgift med reflektion över litteraturen enligt senare anvisningar samt deltagande i seminarium.

  Examinator

  Kursansvarig lärare: 

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Kurslitteratur fastställs av Psykologiska institutionens styrelse.

  En komplett lista över kursens obligatoriska litteratur hittar du i kursanvisningarna.

  Dessa ska finnas tillgängliga två månader före kursstart. Om anvisningar för en tidigare termin visas under rubriken Kursupplägg så kontrollera med kursansvarig lärare innan du beställer inläsning eller köper dyra kursböcker.

 • Kursrapporter

 • Mer information

 • Kontakt

  Kontaktuppgifter till kursansvarig lärare hittar du ovan under Kursupplägg => Examinator. Registrerade studenter använder i första hand Athena för lärarkommunikation.

  Nedan hittar du kontaktuppgifter till kursens huvudansvariga på studentexpeditionen samt studievägledare.

  Fler kontaktuppgifter

  Studentexpedition - Psykologprogrammet
  Studievägledare för Psykologprogrammet