Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Psykoterapeutprogrammet, inriktning psykologspecialist-metod KBT

Psykoterapeutprogrammet vid Psykologiska institutionen, Stockholms universitet, var först i Sverige (2015) med att erbjuda en sammanhållen specialistutbildning för psykologer, med metodval KBT eller PDT.

Inriktning KBT, specialistutbildning för psykologer, 90 hp, vänder sig till dig som är legitimerad psykolog.

Utbildningen utgör en sammanhållen, fullständig specialistutbildning i klinisk psykologi. Den motsvarar Psykologförbundets specialistordning, men är strukturerad på ett något annorlunda sätt. Till exempel återfinns innehållet i förbundets Introduktionskurs och specialistkollegium i kurserna: Professionskurs, Etik för psykologer och psykoterapeuter samt Psykoterapi under handledning. Kursen Psykoterapeutiska teorier och metoder samläses med övriga studenter med samma psykoterapiinriktning, men har ett delvis annat innehåll anpassat för psykologspecialister. Tillsammans med kursen Vetenskapsteori & forskningsmetodik (som också har ett delvis annat innehåll för psykologspecialister, då psykologer genom sin grundutbildning redan har mer kunskaper inom forskningsmetodik) motsvarar det alla specialistkurser.

Utbildningen läses i sin helhet och delar av specialistordningen kan inte ekvivaleras mot delar i denna sammanhållna utbildning.

Olika teoretiska perspektiv inom KBT-paraplyet fördjupas och integreras avseende analys och behandling. Du får en träning i metakompetenser för att på ett flexibelt och självständigt sätt kunna tillämpa teorier och evidensbaserade behandlingsmodeller.

Utbildningen innehåller även tillämpningar vid exempelvis parterapi och olika beteendemedicinska tillstånd. Detta ger kompetens såväl vid de specifika tillstånden, som vid mer sammansatta tillstånd där försvårande samspelsmönster och somatiska uttryck finns med i problembilden. Du får även träning i att uppmärksamma terapeutfaktorer som inverkar på behandlingen.

 • Programöversikt

  Utbildningen omfattar följande obligatoriska kurser enligt den senaste utbildningsplanen, se årsinformationen nedan för mer detaljerad information:

  Professionskurs, 10 hp

  Vetenskapsteori och forskningsmetodik i psykoterapi, 7,5 hp

  Psykoterapi under handledning, 22,5 hp

  Psykoterapeutiska teorier och metoder inom KBT, 30 hp

  Etik för psykoterapeuter och psykologspecialister 2,5 hp

  Självkännedom, KBT 2,5 hp

  Examensarbete i psykoterapi, 15 hp

  Du som är registrerad på utbildningens kurser hittar schema och övrig kursinformation samt kurskommunikation i lärplattformen Athena. Där loggar du in med ditt universitetskonto.

  År 1

  Termin 1

  Under termin 1 startar följande kurser:

  Professionskurs, 10 hp (PSTP15)

  Psykoterapeutiska teorier och metoder inom KBT, 30 hp (PSSKBT)

  Psykoterapi under handledning, 22,5 hp (PSTP36)

  Termin 2

  Under termin 2 startar följande kurser:

  Etik för psykoterapeuter och psykologspecialister, 2,5 hp (PSTP46)

  Självkännedom KBT, 2,5 hp (PSTSKB)

  Vetenskapsteori och forskningsmetodik i psykoterapi, 7,5 hp (PSTP26)

  Under termin 2 fortsätter följande kurser:

  Psykoterapeutiska teorier och metoder inom KBT, 30 hp (PSSKBT)

  Psykoterapi under handledning, 22,5 hp (PSTP36)

  År 2

  Termin 3

  Under termin 3 fortsätter följande kurser:

  Etik för psykoterapeuter och psykologspecialister, 2,5 hp (PSTP46)

  Professionskurs, 10 hp (PSTP15)

  Psykoterapeutiska teorier och metoder inom KBT, 30 hp (PSSKBT)

  Psykoterapi under handledning, 22,5 hp (PSTP36)

  Självkännedom KBT, 2,5 hp (PSTSKB)

  Termin 4

  Under termin 4 fortsätter följande kurser:

  Etik för psykoterapeuter och psykologspecialister, 2,5 hp (PSTP46)

  Psykoterapeutiska teorier och metoder inom KBT, 30 hp (PSTPKB)

  Psykoterapi under handledning, 22,5 hp (PSTP36)

  Självkännedom KBT, 2,5 hp (PSTSKB)

  Vetenskapsteori och forskningsmetodik i psykoterapi, 7,5 hp (PSTP26)

  År 3

  Termin 5

  Under termin 5 startar följande kurs:

  Examensarbete i psykoterapi, 15 hp (PSTP45)

  Under termin 5 fortsätter följande kurser:

  Professionskurs, 10 hp (PSTP15)

  Psykoterapeutiska teorier och metoder i KBT, 30 hp (PSTPKB)

  Psykoterapi under handledning, 22,5 hp (PSTP36)

  Självkännedom KBT, 2,5 hp (PSTSKB)

  Termin 6

  Under termin 6 fortsätter följande kurser:

  Examensarbete i psykoterapi, 15 hp (PSTP45)

  Psykoterapi under handledning, 22,5 hp (PSTP36)

 • Så ansöker du

  Nästa utbildningsomgång startar höstterminen 2022 och har sin undervisning huvudsakligen på måndagar genom hela utbildningen.

  Ansökningsperioden är den 15 mars t.o.m. den 19 april och ansökan sker via www.antagning.se. Där fyller du i en webbansökan och laddar upp de bilagor du vill åberopa.

  De dokument du laddar upp i din webbansökan ska anges i en särskild Meritsammanställning för att din ansökan ska vara komplett.

  I din webbansökan ska du vidare ladda upp ett Personligt brev samt Intyg om arbetssituation, avseende den aktuella utbildningsomgången, ifylld och underskriven av arbetsgivaren.

  Meritsammanställning PTU22 (365 Kb)

  Personligt brev PTU22 (40 Kb)

  Intyg om arbetssituation PTU22 (47 Kb)

  Denna utbildning har ingen kompletteringstid efter ansökningsperiodens slut. Efter den 19 april är det därmed inte längre möjligt att lägga till handlingar.

  De mest meriterade kallas till personlig intervju under maj månad.

  Tillägg under Covid-19: Intervjuerna kan p.g.a. rådande omständigheter i samhället komma att ske via e-mötestjänsten Zoom. Den sökande behöver i så fall inte skaffa programvara eller göra något extra, intervjuaren ombesörjer det praktiska.

  Besked om antagning kommer under juni månad. Du som antas till utbildningen ska meddela direkt till Psykologiska institutionen på adress expeditionen@psychology.su.se om platsen kommer att tas i anspråk.

  Tillägg under Covid-19: Då speciella omständigheter råder i samhället vill vi klargöra att i händelse av samhällspåverkan under höstterminen 2022 kommer utbildningen ändå att starta. Under läsåret 2020/2021 bedrevs utbildningen huvudsakligen på plats och delvis på distans.

  För Psykoterapeutprogrammet ska du ansöka här, men observera att programmet inte har någon kompletteringstid eller andra antagning. Glöm inte att ladda upp en meritsammanställning enligt instruktion ovan.

 • Mer information

  Utbildningens lärare är leg. psykologer, leg. psykoterapeuter med lång klinisk erfarenhet varav flertalet även är disputerade, handledarutbildade och psykologspecialister. Våra psykoterapihandledare har lång och bred erfarenhet inom olika verksamhetsområden och de är omsorgsfullt utvalda.

  Psykologiska institutionen är Sveriges största med en bred och världsledande forskning från institutionens avdelningar vilket ger studenten tillgång till handledning för den fördjupning som förutsätts för examensarbetet. Till institutionen hör även en psykoterapimottagning där huvudsakligen psykologstudenter, men i viss utsträckning även psykoterapeutstudenter, bedriver psykoterapi. Mottagningen vänder sig till allmänheten.

  De senaste åren har vi arbetat med att utveckla och förfina utbildningen med hjälp av de studentutvärderingar vi fått. Genom dem har vi fått hjälp att utarbeta en modern utbildning utan att tappa väsentliga teoretiska rötter. På så vis vilar utbildningen på såväl beprövad erfarenhet som på vetenskaplig grund.

  Här hittar du svar på vanliga frågor kring utbildningen, behörighet och ansökan (FAQ)

  Här har vi samlat de vanligast förekommande frågorna kring behörighetskrav, antagning och annat som rör Psykoterapeutprogrammet och Specialistutbildningen i klinisk psykologi för psykologer.

  Vad är Psykoterapeutprogrammet?

  Psykoterapeutprogrammet är en vidareutbildning på avancerad nivå som riktar sig till dig som har en grundläggande psykoterapiutbildning och har yrkesverksamhet inom psykoterapeutiska arbetsuppgifter. Utbildningen omfattar totalt 90 hp och går på halvtid under tre år.

  Läs mer om programmets kurser under rubriken Programöversikt

  Vad är Specialistutbildning i klinisk psykologi för psykologer?

  Specialistutbildningen utgör en inriktning inom Psykoterapeutprogrammet och är samtidigt en sammanhållen specialistutbildning i klinisk psykologi för psykologer. På Specialistutbildningen följer man en av huvudinriktningarna (KBT eller PDT). Omfattningen är alltjämt totalt 90 hp men med delvis annat innehåll. Utbildningen är på halvtid under tre år.

  Läs mer om Specialistutbildning KBT respektive Specialistutbildning PDT.

  Vilken yrkesverksamhet är exempel på psykoterapeutiska arbetsuppgifter?

  Den huvudsakliga riktlinjen är att man inom ramen för sin anställning ska genomföra längre strukturerade psykoterapeutiska samtalskontakter i behandlande/vårdande syfte (dvs inte pedagogiska, coachande eller rent stödjande samtal). Detta innebär alltså att man oftast behöver arbeta inom vård/psykiatri.

  Kan man söka till en av Psykoterapeutprogrammets inriktningar utan att man har grundläggande behörighet i just den psykoterapiformen?

  Ja, behörigheten styrs formellt inte av inriktningen på den grundläggande psykoterapiutbildningen. Hittills har det dock generellt varit svårt att bli antagen utan att ha kunnat uppvisa tillräckliga meriter inom den sökta inriktningen.

  Vilken grundläggande psykoterapiutbildning (f.d. ”steg 1”) krävs för att vara behörig till Psykoterapeutprogrammet?

  Den grundläggande psykoterapiutbildning som ingår i Psykologprogrammet är godkänd. Psykologiska institutionen erbjuder ingen utbildning i grundläggande psykoterapi förutom denna. Andra lärosäten där grundläggande psykoterapiutbildning ges kan sökas fram via www.antagning.se. I övrigt är de grundläggande psykoterapiutbildningarna inte reglerade i Sverige och vi har tyvärr inte möjlighet att varken rekommendera eller utvärdera enskilda utbildningar. Vi kan därför tyvärr inte heller ge återkoppling kring den ena eller den andra av den stora mängden enskilda utbildningar som finns.

  Hur godkänns en grundläggande psykoterapiutbildning och vilka är kriterierna för en sådan utbildning?

  Det finns inga riktlinjer eller listor över godkända psykoterapiutbildningar eftersom de vanligtvis är utanför myndighetstillsyn.

  Ger läkarexamen med specialistkompetens inom psykiatri behörighet till Psykoterapeutprogrammet?

  Ja, om din specialistkompetens inbegriper grundläggande psykoterapiutbildning.

  Kan PTP räknas in i behörighetskravet två års arbete med psykoterapi?

  Ja, den tvååriga yrkesverksamheten räknas från den dag man börjar sin PTP, eller motsvarande praktiktjänst för andra yrkesgrupper än psykologer.

  Vad gäller behörighetskravet om handledning, är det ett krav att handledaren har handledarutbildning?

  Handledarutbildning i psykoterapi är inte reglerad i Sverige vad gäller omfattning och innehåll. Vi ser helst att handledaren har gått handledarutbildning även om det inte är ett krav.

  Vad gäller behörighetskravet om handledning, finns det riktlinjer om antal timmar som handledningen ska ha pågått?

  Det finns inget formellt krav på ett visst antal timmar. Handledningen ska anses ha skett kontinuerligt i minst två år från det att den grundläggande psykoterapiutbildningen avslutats. Mer omfattande och/eller längre handledningstid kan användas/åberopas som meriterande.

  Vad gäller behörighetskravet om psykoterapeutiska arbetsuppgifter, finns det ett krav på omfattning?

  Ja, minimikravet är minst arbete halvtid med psykoterapeutiska arbetsuppgifter under dessa två år.

  Räknas egenföretagande som yrkeserfarenhet?

  Ja, det psykoterapeutiska arbetet som bedrivs inom egna verksamheten kan åberopas vid ansökan till programmet.

  I min grundläggande psykoterapiutbildning har vi handledning för klientarbete under studietiden, men hur går jag tillväga för att få handledning när jag arbetar?

  Detta brukar sedvanligt vara upphandlat via arbetsplatsen om den saknar egna leg psykoterapeuter som kan bedriva handledning. Annars kan man också vända sig direkt till en leg psykoterapeut för denna tjänst men då bekostar man det själv.

  Hur många timmar egenterapi krävs för att vara behörig?

  Det krävs minst 50 timmar individuellt eller 120 timmar i grupp hos legitimerad psykoterapeut.

  Jag har gått i psykoterapi hos leg psykoterapeut för 12 år sedan, är jag behörig därigenom?

  Ja, det finns formellt ingen tidsgräns vad gäller egenterapi som behörighetskrav.

  Jag har läst Psykologprogrammet på Stockholms universitet och ska nu söka till Psykoterapeutprogrammet. Jag lämnade in ett intyg om egenterapi inom ramen för Psykologprogrammet och undrar om jag kan använda det i min ansökan till Psykoterapeutprogrammet?

  Ja, ladda upp ett dokument i din ansökan till Psykoterapeutprogrammet via www.antagning.se i vilket du förklarar att du läst Psykologprogrammet hos oss och momentet egenterapi. Det räcker.

  Om egenterapi inte ingått i min grundläggande utbildning i psykoterapi, behöver detta kompletteras i efterhand?

  Ja.

  Jag har en fil kand med psykologi som huvudämne och har en grundläggande psykoterapiutbildning. Kan jag komma in på psykoterapeututbildningen?

  En kandidatexamen i psykologi är behörighetsgivande som annan motsvarande examen. Huruvida du blir antagen avgörs under ansökningsprocessen i meritvärderingen.

  Jag har läst Socionomprogrammet och undrar om jag är behörig till Psykoterapeutprogrammet?

  Socionomprogrammet är behörighetsgivande. Däremot är Psykoterapeutprogrammet en påbyggnadsutbildning för den som redan arbetar med psykoterapi. Utöver grundläggande examen behöver man även uppfylla de övriga behörighetskraven såsom lämplig arbetsplats där psykoterapeutiskt arbete kan utföras under hela utbildningstiden, grundläggande psykoterapiutbildning (om man inte läst Psykologprogrammet), arbetat i minst två år under handledning av legitimerad psykoterapeut efter det att den grundläggande psykoterapiutbildningen avslutats, genomförd egenterapi etc.

  Räknas Socionomprogrammet som grundläggande psykoterapiutbildning?

  Nej, grundläggande psykoterapiutbildning är en särskild utbildning.

  På min grundläggande psykoterapiutbildning ingick ett schemalagt moment som innehåller grupphandledning, kommunikationsövningar och mentorsamtal. Räknas det som behörighetsgrundande egenterapi hos er?

  Nej, coaching, mentorsamtal, kommunikationsövningar eller liknande räknas inte som egenterapi.

  Jag skulle behöva veta mina chanser att komma in på psykoterapeutprogrammet på Stockholms universitet till hösten, kan jag få ett ungefärligt besked?

  Vi kan tyvärr inte ge några förhandsbesked om möjligheten till att bli antagen. Vi har varje år fler sökande än antalet platser, vilket gör att det är meritvärderingen som styr vid ansökan och som avgör om man kan bli antagen eller ej. Antal som söker och deras meriter varierar till varje omgång, varför det är omöjligt att ge ett förhandsbesked.

  Hur går meritvärdering till, vilka meriter tas i beaktning?

  Det sker lokal antagning där alla inskickade underlag utgör grund för meritvärderingen och urval. Därefter kallas de mest meriterade till intervju.

  Var kan jag hitta de fullständiga behörighetskraven?

  Du kan hitta de fullständiga kraven i Utbildningsplanen under ”Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till programmet”.

  Vilken veckodag är utbildningsdag?

  Måndagar blir utbildningsdag för utbildningsomgångarna som startar HT 2021 och HT 2022 (det växlar mellan måndagar och fredagar för olika utbildningsomgångar). Vid enstaka tillfällen kan en ytterligare veckodag tillkomma framförallt på specialistutbildningen.

  Hur långa är undervisningsdagarna?

  Som regel är undervisningen kl. 9 - 16. Handledningen kan pågå längre.

  Gör man sina utbildningsterapier på sin arbetsplats?

  Ja.

  Sker handledningen i Stockholm?

  Ja.

  Jag bor långt från Stockholm, kan jag få ha en handledare i min hemstad?

  Nej.

  Är undervisningen obligatorisk?

  Ja.

  Jag har sökt till Psykoterapeutprogrammet och skulle vilja komplettera min ansökan efter sista ansökningsdatum. Hur gör jag?

  Det är tyvärr inte möjligt att komplettera meriter efter sista ansökningsdatum. Då fortsätter uttagningsprocessen med urval till intervjuer.

  Studentröster efter utbildningen

  • "Är mer flexibel och precis i bedömning och beslutsfattande. Klarare och tydligare i kommunikation med kollegor."
  • "Blivit mer medveten om styrkor och utvecklingsområden. Blivit mer trygg och ökat självtilliten som terapeut och specialistpsykolog. Ökat strukturen i terapier (sessionsvis och över längre tid). Är mer konfronterande (när lämpligt/funktionellt) och mindre undvikande som terapeut. Har ett ökat etiskt perspektiv runt mina behandlingar och handledningsuppdrag. Mer kunnig gällande terapeutisk anpassning/metakompetenser."
  • "Utbildningen har givit mig såväl en teoretisk fördjupning samt möjlighet att tillämpa dessa kunskaper. Handledningen har varit den mest utvecklande delen av utbildningen. Jag har större medvetenhet kring vilka terapeutbeteenden jag behöver fortsätta utveckla, samt upplever mycket mer trygghet och säkerhet i mina behandlingar samt min roll som psykolog."
 • Kontakt

  Kontaktuppgifter till kursansvarig lärare hittar du ovan under Kursupplägg => Examinator för respektive kurs. Registrerade studenter använder i första hand Athena för lärarkommunikation.

  Nedan hittar du kontaktuppgifter till kursens huvudansvariga på studentexpeditionen samt studievägledare.

  Fler kontaktuppgifter

  Studievägledare - Psykoterapeutprogrammet och Specialistutbildningen för psykologer
  Studierektor - Psykoterapeutprogrammet och Specialistutbildningen för psykologer