Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Tillämpad beteendeanalys IV - Funktionell analys och kartläggning

Kursen syftar till att ge studenten redskap att förstå samspelet mellan individen och miljön för att kunna skapa förutsättningar för att minska problembeteenden hos barn med autism och utvecklingsstörning.

Betoningen ligger på att genomföra funktionella kartläggningar och analyser av dessa, som sedan ska ligga till grund for att kunna upprätta interventionsplaner grundade i vetenskap och baserade på interventioner som är så litet inskränkande som möjligt.

Fokus läggs på inlärning under positiv förstärkning. I detta problematiseras särskilt spänningen mellan individens rätt till habilitering och rätten till att göra egna val, samt de etiska dilemman som uppstår vid påverkan av individers beteende.

De studerande kommer att fördjupa sig i yrkesetiska riktlinjer och relevant lagstiftning. Samarbete mellan olika aktörer och vårdgivare belyses utifrån respektive uppdrag och gällande lagstiftning.

 • Kursupplägg

  Du som är registrerad på kursen hittar schema och övrig kursinformation samt kurskommunikation i lärplattformen Athena. Där loggar du in med ditt universitetskonto.

  Kursen ges VT 2022 i terminsdelarna C+D.

  Kursanvisningar
  Tillämpad beteendeanalys IV, 7,5 hp, VT 2022 (254 Kb)  (Ny version 8/3!)

  Undervisning

  Undervisningen består av föreläsningar, seminarier och gruppövningar.

  Undervisningen kan ske på både engelska och svenska.

  För mer detaljerad information hänvisas till kursanvisningarna.

  Förväntade studieresultat

  Efter att ha genomfört kursen ska studenten kunna:

  • Planera och genomföra en funktionell kartläggning av ett problembeteende.
  • Planera en beteendeanalytisk intervention for ett problembeteende.
  • Redovisa och kritiskt diskutera de ställningstaganden som en intervention for problembeteenden baseras på, samt redogöra för hur denna skall utvärderas.
  • Redogöra för skillnaden mellan funktionell kartläggning och funktionell analys.
  • Resonera utifrån ett systemperspektiv kring kontextuella sammanhang som inverkar på barnet.
  • Redogöra for etiska och juridiska riktlinjer för kartläggningen av problembeteenden, samt reflektera over implikationer av dessa.
  • Vara förtrogen med etiska förhållningssätt och överväganden, samt gällande lagstiftning inom området.

  Examination

  Examinationen sker genom sammanfattningar av föreläsningar, egen artikelanalys, salstentamen, och presentation av eget arbete.

  Examinator

  Kursansvarig lärare: Dag Strömberg, dag.stromberg@specped.su.se

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Kurslitteratur fastställs av Psykologiska institutionens styrelse.

  En komplett lista över kursens obligatoriska litteratur hittar du i kursanvisningarna.

  Dessa ska finnas tillgängliga två månader före kursstart. Om anvisningar för en tidigare termin visas under rubriken Kursupplägg så kontrollera med kursansvarig lärare innan du beställer inläsning eller köper dyra kursböcker.

 • Kursrapporter

 • Mer information

  Denna kurs ges både inom program och som fristående kurs. Behörighetskraven anges i kursplanen.

  Ingår som obligatorisk kurs i Masterprogram i specialpedagogik med fokus på tillämpad beteendeanalys och autismspektrumtillstånd, 120 hp.

 • Kontakt

  Kontaktuppgifter till kursansvarig lärare hittar du ovan under Kursupplägg => Examinator. Registrerade studenter använder i första hand Athena för lärarkommunikation.

  Nedan hittar du kontaktuppgifter till kursens huvudansvariga på studentexpeditionen samt studievägledare.

  Fler kontaktuppgifter

  Studieadministrationen - Avancerad nivå
  Studievägledare för masterutbildning