Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Tillämpad beteendeanalys VI - Forskningsmetod; Implementering, etik och evidens

Syftet med kursen är att ge fördjupad kunskap i att implementera forskningsbaserade beteendeinterventioner som finns inom detta område.

Genom demonstrationer, egen träning och handledning skall den studerande öka sin kunskap om hur interventioner implementeras och hur denna implementering kan utvärderas. Kursen avhandlar implementering av evidensbaserad praktik inom området på såväl individuell nivå, som grupp och organisation. Speciell vikt tillmäts yrkesutövarens egen förmåga att fungera i handledande yrkessammanhang som skola, habilitering och i arbetet med familjer och individens sociala kontext. Teman som genomsyrar kursen är social validitet, etiska överväganden och kunskapsöverföring.

 • Kursupplägg

  Du som är registrerad på kursen hittar schema och övrig kursinformation samt kurskommunikation i lärplattformen Athena. Där loggar du in med ditt universitetskonto.

  Kursen ges HT 2020 i terminsdelarna C+D.

  Kursanvisningar
  Tillämpad beteendeanalys VI, 7,5 hp, HT 2020.

  Undervisning

  Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier och gruppövningar. Samtliga
  seminarier, gruppövningar och vissa föreläsningar är obligatoriska. Dessa anges tydligt i schema och kursanvisningar. Vid frånvarande från ett obligatoriskt undervisningstillfälle kompenseras genom en skriven kompletteringsuppgift som ges av examinator. Maximalt två frånvarotillfällen kan kompenseras med kompletteringsuppgifter. Vid ytterligare frånvaro tas denna igen vid nästkommande kurstillfälle.

  Förväntade studieresultat

  • Kunna arbeta med och demonstrera en bred uppsättning av beteendeinterventioner som har relevans för området autism och utvecklingsrelaterade funktionsnedsättningar.
  • Kunna redogöra för och i eget arbete visa på implementerad evidensbaserad praktik.
  • Kunna utvärdera hur väl man följer vedertagna metoder i egen verksamhet och föreslå åtgärder för att öka följsamhet när denna brister.
  • Redogöra för och diskutera återkopplingsprocedurer i arbetet med personal.
  • Bedöma organisatoriska förutsättningar för utveckling av väl fungerande strategier inom egen praktik.

  Examination

  Examination sker löpande under kursen gång i form av individuella skriftliga och muntliga prov vid seminarier, samt demonstration av färdigheter i samband med övningar och handledning.

  Vid betygssättning tillämpas den sjugradiga betygsskalan (A-F)och betyg på kursen blir det som ges på en individuell skriftlig uppgift vid kursens slut.

  För slutbetyg på krävs godkänt på samtliga obligatoriska delar.

  Examinator

  Kursansvarig lärare: PhD och leg. psykolog Lars Klintwall Högberg, lars.klintwall@psychology.su.se

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Kurslitteratur fastställs av Psykologiska institutionens styrelse.

  En komplett lista över kursens obligatoriska litteratur hittar du i kursanvisningarna.

  Dessa ska finnas tillgängliga två månader före kursstart. Om anvisningar för en tidigare termin visas under rubriken Kursupplägg så kontrollera med kursansvarig lärare innan du beställer inläsning eller köper dyra kursböcker.

 • Mer information

  Denna kurs ges både inom program och som fristående kurs. Behörighetskraven anges i kursplanen.

  Vill du läsa kursen? Mejla din intresseanmälan för Tillämpad beteendeanalys VI - Forskningsmetod; Implementering, etik och evidens (PSSP06) till study-master@psychology.su.se senast 1 september 2022.

  Ingår som obligatorisk kurs i Masterprogram i specialpedagogik med fokus på tillämpad beteendeanalys och autismspektrumtillstånd, 120 hp.

 • Kontakt

  Kontaktuppgifter till kursansvarig lärare hittar du ovan under Kursupplägg => Examinator. Registrerade studenter använder i första hand Athena för lärarkommunikation.

  Nedan hittar du kontaktuppgifter till kursens huvudansvariga på studentexpeditionen samt studievägledare.

  Fler kontaktuppgifter

  Studentexpedition - Avancerad nivå
  Studievägledare för masterutbildning