Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Tillämpad beteendeanalys VI - Forskningsmetod; Implementering, etik och evidens

Syftet med kursen är att ge fördjupad kunskap i att implementera forskningsbaserade beteendeinterventioner som finns inom detta område.

Kursen ger fördjupad kunskap i att implementera forskningsbaserade beteendeinterventioner som finns inom området tillämpad beteendeanalys. Genom demonstrationer, egen träning och handledning ska den studerande öka sin kunskap om hur interventioner implementeras och hur denna implementering kan utvärderas. Kursen behandlar implementering av evidensbaserad praktik inom området på såväl individuell nivå, som grupp och organisation. Teman som genomsyrar kursen är social validitet, etiska överväganden och kunskapsöverföring.

 • Kursupplägg

  Du som är registrerad på kursen hittar schema och övrig kursinformation samt kurskommunikation i lärplattformen Athena. Där loggar du in med ditt universitetskonto.

  Kursen ges HT 2022 i terminsdelarna C+D.

  Kursanvisningar
  Tillämpad beteendeanalys VI, 7,5 hp, HT 2022 (253 Kb)

  Undervisning

  Undervisningen består av föreläsningar, seminarier och handledning.

  Undervisningen kan ske på både engelska och svenska. Muntlig redovisning av den genomförda interventionen på seminarium vid kursslut är ett obligatoriskt inslag i kursen. Kompensering kan ske genom av kursansvarige angiven ersättningsuppgift.

  Vissa undervisningspass kan ske på distans, vilket framgår av kursens schema.

  För mer detaljerad information hänvisas till kursanvisningarna.

  Förväntade studieresultat

  För godkänt resultat på kursen ska studenten kunna:

  • arbeta med och demonstrera en bred uppsättning av beteendeinterventioner som har relevans för området autism och utvecklingsrelaterade funktionsnedsättningar.
  • genomföra och redogöra för en evidensbaserad intervention inom området tillämpad beteendeanalys.
  • utvärdera hur väl man följer metoderna i den genomförda interventionen och föreslå åtgärder for att öka följsamhet när denna brister.
  • bedöma kontextuella förutsättningar för utveckling av väl fungerande strategier inom den genomförda interventionen.

  Examination

  Kursen examineras genom en individuell skriftlig inlämningsuppgift i form av rapport från den genomförda interventionen.

  Examinator

  Kursansvarig lärare: Dag Strömberg, dag.stromberg@specped.su.se

  Examinator: Claudia Bernhard-Oettel, claudia.bernhard.oettel@su.se

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Kurslitteratur fastställs av Psykologiska institutionens styrelse.

  En komplett lista över kursens obligatoriska litteratur hittar du i kursanvisningarna.

  Dessa ska finnas tillgängliga två månader före kursstart. Om anvisningar för en tidigare termin visas under rubriken Kursupplägg så kontrollera med kursansvarig lärare innan du beställer inläsning eller köper dyra kursböcker.

 • Kursrapporter

 • Mer information

  Denna kurs ges både inom program och som fristående kurs. Behörighetskraven anges i kursplanen.

  Ingår som obligatorisk kurs i Masterprogram i specialpedagogik med fokus på tillämpad beteendeanalys och autismspektrumtillstånd, 120 hp.

 • Kontakt

  Kontaktuppgifter till kursansvarig lärare hittar du ovan under Kursupplägg => Examinator. Registrerade studenter använder i första hand Athena för lärarkommunikation.

  Nedan hittar du kontaktuppgifter till kursens huvudansvariga på studentexpeditionen samt studievägledare.

  Fler kontaktuppgifter

  Studieadministrationen - Avancerad nivå
  Studievägledare för masterutbildning