Tillämpad beteendeanalys VI - Forskningsmetod; Implementering, etik och evidens, 7,5 hp

Syftet med kursen är att ge fördjupad kunskap i att implementera forskningsbaserade beteendeinterventioner som finns inom detta område.

Genom demonstrationer, egen träning och handledning skall den studerande öka sin kunskap om hur interventioner implementeras och hur denna implementering kan utvärderas. Kursen avhandlar implementering av evidensbaserad praktik inom området på såväl individuell nivå, som grupp och organisation. Speciell vikt tillmäts yrkesutövarens egen förmåga att fungera i handledande yrkessammanhang som skola, habilitering och i arbetet med familjer och individens sociala kontext. Teman som genomsyrar kursen är social validitet, etiska överväganden och kunskapsöverföring.

Kursupplägg

Kursanvisningar: Tillämpad beteendeanalys VI, 7,5 hp, HT 2020.

Undervisning

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier och gruppövningar. Samtliga
seminarier, gruppövningar och vissa föreläsningar är obligatoriska. Dessa anges tydligt i schema och kursanvisningar. Vid frånvarande från ett obligatoriskt undervisningstillfälle kompenseras genom en skriven kompletteringsuppgift som ges av examinator. Maximalt två frånvarotillfällen kan kompenseras med kompletteringsuppgifter. Vid ytterligare frånvaro tas denna igen vid nästkommande kurstillfälle.

Förväntade studieresultat

  • Kunna arbeta med och demonstrera en bred uppsättning av beteendeinterventioner som har relevans för området autism och utvecklingsrelaterade funktionsnedsättningar.
  • Kunna redogöra för och i eget arbete visa på implementerad evidensbaserad praktik.
  • Kunna utvärdera hur väl man följer vedertagna metoder i egen verksamhet och föreslå åtgärder för att öka följsamhet när denna brister.
  • Redogöra för och diskutera återkopplingsprocedurer i arbetet med personal.
  • Bedöma organisatoriska förutsättningar för utveckling av väl fungerande strategier inom egen praktik.

Examination

Examination sker löpande under kursen gång i form av individuella skriftliga och muntliga prov vid seminarier, samt demonstration av färdigheter i samband med övningar och handledning.

Vid betygssättning tillämpas den sjugradiga betygsskalan (A-F)och betyg på kursen blir det som ges på en individuell skriftlig uppgift vid kursens slut.

För slutbetyg på krävs godkänt på samtliga obligatoriska delar.

Examinator

Vakant

Schema

Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.

Mer information

Ingår som obligatorisk kurs i Masterprogram i specialpedagogik med fokus på tillämpad beteendeanalys och autismspektrumtillstånd, 120 hp.

Kontakt

Kontaktuppgifter till examinator hittar du ovan under Kursupplägg och Examinator.

Studentexpedition
expeditionen@psychology.su.se

Besökstider och fler kontaktuppgifter

Studievägledning
study-master@psychology.su.se

Besökstider och fler kontaktuppgifter

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen