Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Religionshistoria II

Kursen ger dig fördjupade kunskaper om världsreligionerna med särskilt fokus på den levda religionen.

Du kommer också ges möjlighet att studera det komplexa samspelet mellan religion, politik och samhälle. Hur religion formas av både globala och lokala kulturella, sociala och politiska trender är centrala frågor för kursen. Likaså religiöst motiverade synsätt på våldsbruk och maktrelaterade frågor.

Utbildningen ger dig även vidgade kunskaper inom allmän religionshistorisk och -antropologisk teoribildning, samt grundläggande kunskaper om uppsatsförfattande och akademisk uppsatsbehandling.

 • Kursupplägg

  Kursen består av fyra delkurser.

  Delkurser

  Delkurs 1: Allmän religionshistoria 7,5 hp

  Delkursen meddelar fördjupade kunskaper om valda aspekter av hinduismen, buddhismen, judendomen, kristendomen och islam genom att behandla centrala problemområden i studiet av dessa religioner.

  Delkurs 2: Tematisk specialisering 7,5 hp

  Delkursen består av en tematisk specialkurs som varieras från termin till termin. Vilken kurs som erbjuds aktuell termin meddelas på institutionens webbplats www.erg.su.se senast två månader före terminstart.

  Varje termin ges en av följande kurser:

  Religion, politik och våld
  Delkursen belyser det komplexa samspelet mellan religion, politik och samhälle. Ett fokus är hur religion formas av både globala och lokala kulturella, sociala och politiska trender. Delkursen tar upp idéhistoriska aspekter såsom hur historiebruk och eskatologi utvecklas och används och hur detta påverkar religiös politisk retorik och praktik. Delkursen omfattar den globala framväxten av fundamentalistiska religionstolkningar liksom religiöst motiverade synsätt på våldsbruk liksom maktrelaterade frågor. Förklaringsmodeller och teoretiska perspektiv presenteras på delkursen, som även anlägger ett komparativt perspektiv och inkluderar olika religiösa traditioner såsom judendom, kristendom, islam, hinduism och buddhism.

  Mystik och meditation
  Kursen fokuserar på mystik och meditation inom buddhism, hinduism, islam, judendom och kristendom samt i viss mån på mystik och meditation i annan, exempelvis "nutida" sekulariserad kontext. Inom de olika religionerna behandlas följande sidor av mystiken: fenomenologiska aspekter, historik, filosofiska och läromässiga tolkningar av mystik, psykologi, språk och tekniker (meditationsformer).

  Fornnordisk religion
  Delkursen ger en allmän orientering i centrala föreställningar och praktiker inom fornnordisk religion. Kursen uppmärksammar även de fornnordiska anknytningar som finns och funnits i alternativa religiösa strömningar i historia och nutid. Den ger en översikt av centrala begrepp, frågeställningar och teoribildningar inom forskningen om fornnordisk religion. Kursen fokuserar särskilt på källor och källkritik samt problematiserar olika typer av källmaterial.

  Västerländsk esoterism
  Inom religionshistorien har västerländsk esoterism vuxit fram som ett nytt forskningsfält. Västerländsk esoterism spänner över områden som kabbala, alkemi, rosenkreutzar-rörelsen, frimureriet, 1800-talets ockultism och samtidsfenomen som Wicca och New Age. Kursen syftar till att ge en historisk beskrivning av den västerländska esoterismen från renässansen till idag, samt redogör för forskningen inom området.

  Religiösa texter och tolkningar
  Delkursen ger en introduktion till centrala religiösa texter i judendom, kristendom, islam, hinduism och buddhism. Texternas tillkomsthistoria, centrala innehåll samt tolkningstendenser i historia och nutid fokuseras. Förutom centrala skrifter som Bibeln, Koranen, Bhagavad Gita och Dhammapada tillkommer även annat textmaterial som är av vikt, t.ex. profetskrifter och religiös poesi. Delkursen presenterar även vilken rolltexterna har spelat historiskt liksom hur texterna används i vardagligt och rituellt liv i nutid, t.ex. i yoga. I delkursen fokuseras också texternas relevans i nutid, t.ex. genom att belysa politiska och feministiska texttolkningar.

  Religionshistoriska perspektiv på epidemier och sjukdomar
  Kursen belyser ur ett komparativt perspektiv religiösa förhållningssätt till epidemier och sjukdomar i olika historiska och kulturella sammanhang, samt olika förklaringsmodeller för epidemiers uppkomst och konsekvenser. Också religiöst motiverade rituella strategier och tekniker för att skydda sig mot sjukdomar och bota dem behandlas. Dessa frågor problematiseras med fokus på några etiska, ideologiska och samhälleliga problem som kan uppstå till följd av kriser. Till sist berörs religionens betydelse för meningsskapande och krishantering.

  Religiös fromhet och asketism
  Kursen behandlar fromhetsideal och asketism i flertalet religiösa traditioner från antiken till nutid. Det finns otaliga exempel på fromhetstraditioner som präglat människors liv i både stort och smått genom historien. Asketiska ideal har påverkat fromhetslivet och kommit till uttryck i t.ex. mystika praktiker där man strävat efter att nå djupare insikter om, eller förening med, det gudomliga. Idealen har också präglat vardagen för många i form av sträng kontroll över kropp, moral och identitet, där våld och avståndstagande från andra har präglat många praktiker. I flera fall är det kopplat till apokalyptiska tankar liksom föreställningar om vad som sker efter döden. Kursen tar upp många olika empiriska exempel och placerar dessa i deras respektive historiska och kulturella sammanhang och utifrån olika analytiska perspektiv.

  Delkurs 3: Metod och teori II 7,5 hp

  Delkursen fördjupar kunskaperna inom allmän religionshistorisk teoribildning och problematiserar kunskapsproduktionen inom ämnesområdet. Genom seminarieövningar ger delkursen fördjupade insikter i hur teori och teoretiska resonemang kring metoder omsätts i praktik. Delkursen behandlar också forskningsetiska frågor.

  Delkurs 4: Skriftlig uppgift 7,5 hp

  Delkursen omfattar dels praktisk metodik och anvisningar inför författandet av en skriftlig uppgift, dels författande av en kort vetenskapligt dokumenterad text rörande ett avgränsat religionshistoriskt problem inom valt religionsområde. Ämne, upplägg och litteratur bestäms i samråd med handledare. I delkursen ingår även deltagande i uppsatsseminarier.

  Undervisning

  Undervisningen består av föreläsningar, seminariediskussioner och -övningar samt seminarier i vetenskapligt skrivande. Seminarier och seminarieuppgifter är obligatoriska inslag i kursen.

  Examination

  Delkurs 1: Allmän religionshistoria examineras genom salskrivning. Delkurs 2: Tematisk specialisering utom Fornnordisk religion examineras genom hemtentamen. Tematisk specialisering: Fornnordisk religion examineras genom salskrivning. Delkurs 3: Metod och teori II examineras genom hemskrivning. Delkurs 4: Delkursen examineras genom en vetenskapligt dokumenterad text (skriftlig uppgift), försvar av denna text och opposition på annan students text.

  Examinator

  Förteckning över examinatorer vid ERG

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.

  Observera att våra scheman är under konstruktion fram till en månad före kursstart och att mindre ändringar kan göras även efter det.

 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Möt oss

  Möt våra studenter

  Hur är det att studera på ERG? Läs mer här:

  Studera hos oss

 • Kontakt