Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Religionshistoria II

Kursen ger dig fördjupade kunskaper om världsreligionerna med särskilt fokus på den levda religionen.

För dig som är antagen HT2021

Grattis! Du har blivit antagen till den utbildning du sökt på Stockholms universitet och vi hoppas att du kommer att trivas med dina studier hos oss.

På den här sidan listar vi vad du behöver göra och känna till innan du börjar dina studier.

Följ de instruktioner du fått för att acceptera din plats. 

Mer information på antagning.se

 

Checklista för antagna studenter

 1. Aktivera ditt SU-konto

  Första steget för att kunna registrera dig och få tillgång till universitetets alla IT-tjänster.

 2. Registrera dig på din institution

  Registrering kan ske på olika sätt. Läs noga informationen från din institution nedan.

 3. Ta del av institutionens information

  På den här sidan hittar du det du behöver veta inför starten på din kurs eller ditt program.

Notera

Din plats kan tas tillbaka om du inte registrerar dig och deltar vid eventuellt upprop enligt anvisningarna från institutionen.

Information från institutionen - kurser

Har du blivit antagen till en kurs hos oss i höst? Då kommer du senast den 10 augusti att få ett välkomstmejl med den information du behöver inför kursstarten. Observera att du för att få påbörja utbildningen måste registrera dig.

Webbregistreringen till höstterminens kurser är öppen från och med den 10 till och med midnatt den 22 augusti 2021. (Kurser som börjar senare än terminsstarten den 30 augusti kan ha andra registreringsdatum. Se ditt välkomstmejl för närmare information.) Genom att registrera dig visar du att du vill ta din plats i anspråk. Att endast vara antagen berättigar inte till en kursplats.

Observera att missad registrering innebär att du förlorar din plats och måste söka kursen på nytt.

Så här gör du för att webbregistrera dig:

1) Aktivera ditt universitetskonto. (Om du tidigare studerat vid Stockholms universitet och redan har ett aktivt universitetskonto kan du hoppa över detta steg.)

2) Registrera dig här. Logga in med uppgifterna till ditt universitetskonto. Observera att vi inte har något upprop. När du väl registrerat dig kan du inte förlora din plats.

När du är registrerad på kursen får du också tillgång till Athena där viktig information om din kurs publiceras (gäller de kurser där webbtjänsten används).

Antagen med villkor/problem med registreringen?

Om du blivit antagen med villkor eller av någon annan anledning inte kan registrera dig på webben måste du kontakta utbildningsadministratören mejlledes under kursens registreringsperiod (se välkomstmejlet) för att inte förlora din plats!

Är du reservplacerad?

Om du är reserv och kan komma ifråga för en utbildningsplats kommer du att bli kontaktad inför kursstart, vanligen via e-post eller telefon. Erbjuds du en plats kommer vi att behöva svar med kort varsel, därför rekommenderar vi att du under denna period kontrollerar din mejl dagligen. Kontrollera även din antagningsstatus på Antagning.se. Vi har inga reservupprop. Om du en vecka efter kursstart fortfarande inte har fått besked innebär det att du inte kunnat erbjudas en plats. Observera att vi använder oss av de kontaktuppgifter som du angivit på Antagning.se.

Har du gjort en sen anmälan?

De flesta av våra utbildningar är öppna för sen anmälan. Om du inkommit med en sådan placeras du automatiskt på reservplats. Vänligen observera att besked om kursplats ibland inte kan lämnas förrän strax före kursstarten (se ovan vad som gäller för reserver).

Webbaserad undervisning

På grund av covid-19 pandemin kommer all undervisning under den första halvan av terminen vara webbaserad, med hjälp av lärplattformen Athena och mötestjänsten Zoom. Du måste alltså ha tillgång till dator med internetuppkoppling, webbkamera och gärna headset.

Så här går den webbaserade undervisningen till

Hitta schema och litteraturlista

Schema och litteraturlista till din utbildning finner du längre ner på denna sida.

Kontakt

Utbildningsadministratörer vid ERG:

Etnologi: Lee Graflund
Tel: 08-1207 6654
E-post: studentadministration@erg.su.se

Religionshistoria: Pia Laselle
Tel: 08-16 22 22
E-post: studentadministration@erg.su.se

Genusvetenskap: Emilia Vendin
Tel: 08-674 79 17
E-post: studentadministration@erg.su.se

Välkomstaktiviteter

Vid terminsstart arrangeras ett antal välkomstaktiviteter för dig som är ny student. En av dessa är Välkomstdagen på Campus Frescati som bjuder på ett seminarium med viktig information och praktiska tips inför din studietid. Välkomstdagen arrangeras för alla nya studenter, oavsett ämne, kurs eller program. För dig som är ny student vid Institutionen för data- och systemvetenskap, DSV, arrangeras en motsvarade välkomstdag på Campus Kista. 

Information som rör din utbildning får du via din kurs-/programgivande institution.

su.se/valkomstaktiviteter


Hitta hit

Stockholms universitet sträcker sig över en stor yta. Läs om vilka campus som finns och var du hittar din institution, alla undervisningslokaler, lunchställen, bibliotek, läsplatser, mm.

Hitta på campus


Läs mer

Ny student

Under utbildningen

Studenthandboken

Kårer och föreningar

Du kommer också ges möjlighet att mer ingående studera centrala religiösa texter och tolkningstraditioner där texternas tillkomsthistoria, fundamentala innehåll och tolkningstendenser i historia och nutid behandlas.

Utbildningen ger dig även vidgade kunskaper inom allmän religionshistorisk och -antropologisk teoribildning, samt grundläggande kunskaper om uppsatsförfattande och akademisk uppsatsbehandling.

 • Kursupplägg

  Kursen består av fyra delkurser.

  Delkurser

  Delkurs 1: Allmän religionshistoria 7,5 hp

  Delkursen meddelar fördjupade kunskaper om valda aspekter av hinduismen, buddhismen, judendomen, kristendomen och islam genom att behandla centrala problemområden i studiet av dessa religioner.

  Delkurs 2: Tematisk specialisering 7,5 hp

  Delkursen består av en tematisk specialkurs som varieras från termin till termin. Vilken kurs som erbjuds aktuell termin meddelas på institutionens webbplats www.erg.su.se/religionshistoria senast två månader före terminstart.

  Varje termin ges en av följande kurser:

  Religion, politik och våld
  Delkursen belyser det komplexa samspelet mellan religion, politik och samhälle. Ett fokus är hur religion formas av både globala och lokala kulturella, sociala och politiska trender. Delkursen tar upp idéhistoriska aspekter såsom hur historiebruk och eskatologi utvecklas och används och hur detta påverkar religiös politisk retorik och praktik. Delkursen omfattar den globala framväxten av fundamentalistiska religionstolkningar liksom religiöst motiverade synsätt på våldsbruk liksom maktrelaterade frågor. Förklaringsmodeller och teoretiska perspektiv presenteras på delkursen, som även anlägger ett komparativt perspektiv och inkluderar olika religiösa traditioner såsom judendom, kristendom, islam, hinduism och buddhism.

  Religion och genus
  Delkursen ger en allmän orientering i centrala genusteoretiska begrepp, frågeställningar och teoribildningar inom ämnet religionshistoria och dess granndiscipliner. Kursen behandlar också olika religiösa traditioners syn på genus, sexualitet och genusrelationer samt hur genus organiserar och formar religiösa föreställningar och praktiker inom olika religiösa traditioner.

  Mystik och meditation
  Kursen fokuserar på mystik och meditation inom buddhism, hinduism, islam, judendom och kristendom samt i viss mån på mystik och meditation i annan, exempelvis "nutida" sekulariserad kontext. Inom de olika religionerna behandlas följande sidor av mystiken: fenomenologiska aspekter, historik, filosofiska och läromässiga tolkningar av mystik, psykologi, språk och tekniker (meditationsformer).

  Fornnordisk religion
  Delkursen ger en allmän orientering i centrala föreställningar och praktiker inom fornnordisk religion. Kursen uppmärksammar även de fornnordiska anknytningar som finns och funnits i alternativa religiösa strömningar i historia och nutid. Den ger en översikt av centrala begrepp, frågeställningar och teoribildningar inom forskningen om fornnordisk religion. Kursen fokuserar särskilt på källor och källkritik samt problematiserar olika typer av källmaterial.

  Schamanismer och besatthet
  Kursen behandlar den klassiska schamanismen i Nord- och Centralasien och Nordamerika. Den ger också exempel på den rituella besatthetens föreställningsvärldar och uttrycksformer i kulturer runtom världen, samt belyser nyschamanismens roller i öst och väst.

  Droger, religion och kultur
  Kursen behandlar hur psykoaktiva droger, såväl naturligt förekommande som kemiskt framställda, används i religiösa sammanhang. Exempel hämtas från alla världsdelar, från förhistorien och in i vår tid. I kursen problematiseras det religiösa bruket av droger och placeras i den kulturella kontext där det förekommer. Kursen ger också en överblick över olika religiösa perspektiv på droger och drogbruk samt en orientering i hur ämnet har behandlats inom religionshistorisk forskning.

  Religion, kultur och hälsa
  Delkursen ger en introduktion till grundläggande begrepp och frågeställningar inom medicinsk antropologi. Den ger inblickar i synen på hälsa och kropp inom ett flertal religiösa traditioner och inom nyandlighet. Kursen tar också upp olika typer av religiösa förklaringsmodeller för ohälsa och religiöst grundade tekniker för att förebygga och bota sjukdomar. Kursen studerar också hur dessa traditioner interagerar med varandra och med biomedicinska traditioner i det senmoderna globala rummet.

  Österländsk esoterism
  Delkursen syftar till att ge en introduktion till esoteriska strömningar inom de stora asiatiska religionerna. Genom exempel från hinduism, buddhism och islam med en geografisk spridning från Japan till Medelhavsområdet avser kursen att belysa både historiska och nutida uttryck för esoterisk praxis och idétradition. De rituella former och discipliner som iakttas har ofta en markerat gränsöverskridande karaktär så att gängse normer utmanas och vänds i sin motsats. Trots sin tillsynes slutna, elitistiska karaktär står dessa esoteriska strömningar vanligen i nära kontakt med folklig religiositet. Historiskt har de också genom framstående ritualister och lärda mästare ofta varit lierade med den politiska makten och dess företrädare.

  Västerländsk esoterism
  Inom religionshistorien har västerländsk esoterism vuxit fram som ett nytt forskningsfält. Västerländsk esoterism spänner över områden som kabbala, alkemi, rosenkreutzar-rörelsen, frimureriet, 1800-talets ockultism och samtidsfenomen som Wicca och New Age. Kursen syftar till att ge en historisk beskrivning av den västerländska esoterismen från renässansen till idag, samt redogör för forskningen inom området.

  Urbefolkningars religioner
  Delkursen ger en inblick i aktuella frågeställningar och teoribildningar i studiet av urbefolkningars religioner. Delkursen ger också en allmän orientering i dessa religioner och behandlar deras roller i kulturen ochsamhället, i historia och nutid. Den fokuserar också på inhemska religioners förhållande till andra religiösa traditioner och nyandlighet.

  Religiösa texter och tolkningar
  Delkursen ger en introduktion till centrala religiösa texter i judendom, kristendom, islam, hinduism och buddhism. Texternas tillkomsthistoria, centrala innehåll samt tolkningstendenser i historia och nutid fokuseras. Förutom centrala skrifter som Bibeln, Koranen, Bhagavad Gita och Dhammapada tillkommer även annat textmaterial som är av vikt, t.ex. profetskrifter och religiös poesi. Delkursen presenterar även vilken rolltexterna har spelat historiskt liksom hur texterna används i vardagligt och rituellt liv i nutid, t.ex. i yoga. I delkursen fokuseras också texternas relevans i nutid, t.ex. genom att belysa politiska och feministiska texttolkningar.

  Delkurs 3: Metod och teori II 7,5 hp

  Delkursen fördjupar kunskaperna inom allmän religionshistorisk teoribildning och problematiserar kunskapsproduktionen inom ämnesområdet. Genom seminarieövningar ger delkursen fördjupade insikter i hur teori och teoretiska resonemang kring metoder omsätts i praktik. Delkursen behandlar också forskningsetiska frågor.

  Delkurs 4: Skriftlig uppgift 7,5 hp

  Delkursen omfattar dels praktisk metodik och anvisningar inför författandet av en skriftlig uppgift, dels författande av en kort vetenskapligt dokumenterad text rörande ett avgränsat religionshistoriskt problem inom valt religionsområde. Ämne, upplägg och litteratur bestäms i samråd med handledare. I delkursen ingår även deltagande i uppsatsseminarier.

  Undervisning

  Undervisningen består av föreläsningar, seminariediskussioner och -övningar samt seminarier i vetenskapligt skrivande. Seminarier och seminarieuppgifter är obligatoriska inslag i kursen.

  Examination

  Delkurs 1: Allmän religionshistoria examineras genom salskrivning. Delkurs 2: Tematisk specialisering utom Fornnordisk religion examineras genom hemtentamen. Tematisk specialisering: Fornnordisk religion examineras genom salskrivning. Delkurs 3: Metod och teori II examineras genom hemskrivning. Delkurs 4: Delkursen examineras genom en vetenskapligt dokumenterad text (skriftlig uppgift), försvar av denna text och opposition på annan students text.

  Examinator

  Förteckning över examinatorer vid ERG

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.

  Observera att våra scheman är under konstruktion fram till en månad före kursstart och att mindre ändringar kan göras även efter det.

 • Kurslitteratur

 • Möt oss

  Möt våra studenter

  Hur är det att studera på ERG? Läs mer här:

  Studera hos oss

 • Kontakt