Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Socialantropologi II

Kursen bygger vidare på Socialantropologi I. Den ger fördjupande kunskaper kring hur antropologi görs i praktiken samt fördjupar sig i några centrala och aktuella ämnesområden. Med utgångspunkt i en rad antropologiska frågor syftar kursen till att fortsätta utveckla studenternas ämnes- och metodkunskap och deras analytiska förmåga med kritiskt tänkande i fokus. Kursen består av följande fyra delkurser:

Tillämpad antropologi, 7,5 hp

Delkursen tittar närmare på hur antropologiska kunskaper och metoder kan tillämpas i arbetslivet. Den ger svar på hur antropologer arbetar utanför akademin och vilka antropologiska färdigheter som studenter kan använda sig av på arbetsmarknaden. Kursen innehåller längre praktiska övningar i hur det antropologiska perspektivet kan tillämpas för att utveckla eller förstå aktuella samhällsfenomen och frågor.

Miljö och samhälle, 7,5 hp

Delkursen är en introduktion till miljöantropologi och politisk ekologi. Fokus ligger på frågan om vad antropologin kan bidra med i samtida diskussioner om klimat och miljö.

Migration, kultur och mångfald, 7,5 hp

Vår värld är uppdelad mellan nationalstater som ofta framställs som naturliga enheter men som i själva verket är politiska och kulturella konstruktioner. Genom att ta migration och migranter som utgångspunkt snarare än undantag närmar sig delkursen på ett kritiskt sätt nationalstaten och de gränser den ger upphov till. Den utforskar hur kulturella och politiska gränser, och inkludering och exkludering, formas i relation till teman som etnicitet, medborgarskap, mångfald och rasism. Kursen fokuserar exempelvis på hur begreppet “kulturell mångfald" används i olika sammanhang, hur internationell migration leder till nya transnationella sociala relationer, samt flyktingars, papperslösas och arbetsmigranters plats i etniskt och kulturellt sammansatta samhällen.

Genus och sexualitet (Gender and Sexuality), 7,5 hp

Delkursen ger en bred översikt såväl empirisk som teoretisk över genus och sexualitet inom antropologisk forskning. Kursen exemplifierar hur antropologiska kunskaper utmanar västerländska antaganden kring sexualitet och genusrelaterat beteende med hjälp av en rad etnografiska exempel från olika samhällen och kulturer. Särskild vikt läggs vid genus och sexualitetens olika maktdimensioner och deras koppling till ojämlikhet och politik. Delkursen ges på engelska.