Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Kandidatprogram i digitala medier

 • 180 hp

Programmet i digitala medier lär dig hantera, analysera, designa, programmera och producera dagens och morgondagens digitala och interaktiva medier.

Du får kunskap och kompetens att skapa interaktiva system och medieproduktioner. Du får också hantera de senaste verktygen för att interagera med webben och sociala medier. Programmet kombinerar teori och praktik samt ger grundläggande programmeringskurser med valbar fördjupning.

 • Programöversikt

  Första årets kurser ger en introduktion i bland annat medieteknik och medieproduktion, programmering och människa-datorinteraktion. Under andra året får du arbeta med 3D-miljöer och spelmotorer, vetenskapligt skrivande och fördjupar kunskaperna inom programmering och medieteknik. Tredje årets kurser fokuserar på forskningsrelaterad fördjupning i spelbaserat lärande, Internet of Things och du genomför ett större praktiskt projektarbete. På vårterminen avslutas programmet med praktik eller valbara fördjupningskurser och ett examensarbete om 15 hp.

  Mer detaljerad kursinformation, litteraturlista, schema och datum för kursstart hittar du i kurser och scheman. Välj termin i drop-down menyn och sök på kursens namn.

  År 1

  Termin 1 (Ht)

  Introduktion till spelkonstruktion 7,5 hp
  På kursen diskuteras olika datorspelgenrer, och blandningar mellan dessa, avseende typiska belöningsmekanismer, spelhandlingskoncept och andra egenskaper. Kursen går igenom datorspelens historia och olika hårdvaruplattformar för spel. Du skapar ett mindre spel med hjälp av ett professionellt spelutvecklingsverktyg.

  Digital medieteknik 7,5 hp
  Kursen introducerar ett antal generella begrepp, metoder och verktyg för hantering av digitala medier inom bild, ljud och enklare animationer. Kursen introducerar även olika teorier kring upplevelser av bild och ljud. Genom praktiskt arbete tränas dina färdigheter i att skapa och bearbeta digitala medieproduktioner.

  Digitala mediaproduktion 7,5 hp
  Kursen introducerar grundläggande begrepp, metoder och verktyg för visuellt berättande som manus, dramaturgi, gestaltning, bildberättande, regi och klippning. Genom snabba iterationer och praktiskt arbete tränas dina färdigheter i att skapa och planera korta filmsekvenser med tydligt formulerade narrativa mål.

  Programmering 1 7,5 hp
  Kursen täcker grunderna inom imperativ och objektorienterad programmering. Efter avklarad kurs kan du självständigt designa och implementera mindre program i programspråket Java. Programmering är ett av data- och systemvetenskaps grundläggande ämnen och läses därför av majoriteten av kandidatstudenterna på DSV.

  Termin 2 (Vt)

  Vetenskapligt skrivande 7,5 hp
  På kursen skriver du en vetenskaplig uppsats, ungefär lika omfattande som ett examensarbete på kandidatnivå, utifrån en simulerad datainsamling med tillhörande beskrivning. Vi diskuterar akademiskt språkbruk, berättartekniskt upplägg och grundläggande vetenskapliga forskningsstrategier. I ditt examensarbete kommer du tillämpa ett vedertaget vetenskapligt referenssystem till källor som demonstreras i den här kursen.

  Människa-datorinteraktion 7,5 hp
  Kursen syftar till att ge dig grundläggande kunskaper om grundbegrepp inom området människa-datorinteraktion och användningsprocessens psykologi. Kursen ger dig verktyg att identifiera faktorer som påverkar kommunikationen människa och dator positivt eller negativt och visar designmetoder som förbättrar kommunikationen mellan människa och dator.

  Utveckling av dynamiska prototyper 7,5 hp
  Under kursen utvecklar du flera koncept, på både angivna och fria teman, som implementeras i prototyper. Du använder därför växelvis programmeringsövningar och systembeskrivningsmetoder i utvecklingsprocessen.
  Inom kursen möter du programmeringstekniker som:

  • hantering och styrning av digital media där ljud, grafik, video används för att skapa visualiseringar och simuleringar,
  • hantering av sensordata till exempel från webbkamera till sensordata från mobiltelefoner,
  • nätverkskommunikation mellan uppkopplade enheter,
  • användning av objektorienterade programbibliotek.

  Du kommer möta ett antal systembeskrivningsmetoder, och deras tillämpningsområden, som är relevanta för kursen och inom systemutveckling.

  Mobil Applikationsutveckling 7,5 hp
  Principer inom produktion av mobila applikationer varvas med områden som user experience, människa-datorinteraktion, grafiska gränssnitt och prototyputveckling för att gestalta interaktiv multimedia i mobilt format. I centrum står praktiska moment som rör produktion av (spel)applikationer till modern mobil utrustning och publicering och marknadsföring till sociala medier och online-butiker.

  År 2

  Termin 3 (Ht)

  3d-rendering 7,5 hp
  Den här kursen introducerar de fundamentala principerna av 3D-rendering för spel. Du introduceras även till gränssnitt och filosofin bakom 3D-modellering, UV-layout och texturering. Kursen inkluderar praktiskt arbete i nästa generations spelmotorer och användandet av ett modulärt arbetsflöde.

  Webbutveckling I 7,5 hp
  Du lär dig att skapa program för webbplatser.
  Kursen går igenom:

  • klient-sidan: hur webbsidorna ser ut och
  • server-sidan: vad som händer bakom webbsidan till exempel kopplingar till databas.

  På kursen använder vi fria öppna programvaror.

  3d-modellering 7,5 hp
  Kursen ger en fördjupande praktisk och teoretisk kunskap om 3d-modellering med fokus på polygonmodellering. Kursen går igenom begrepp som edge-loop, extrudering, texturering och skulptering. Du får också lära dig olika tillvägagångsätt för att skapa och optimera modeller för användande i realtid. Efter kursen kan du modellera och texturera hög- och lågpolygonkaraktärer och miljöer till spel och film.

  Digitala visualiseringsmetoder 7,5 hp
  Grundläggande principer inom fältet blandas med praktiska moment som till exempel skapande av en kort filmsekvens i en 3D-miljö. Efter kursen har du grundläggande praktiska kunskaper inom digital visualisering och ljud och känner till grundläggande teoretiska begrepp. Projektet utförs i grupp med en individuell rapport som redogör för de egna bidragen i projektet och dess relevans utifrån kurslitteraturen.

  Termin 4 (Vt)

  Vetenskaplig metodik och kommunikation 7,5 hp
  Kursen behandlar vetenskaplig metodik och kommunikation av vetenskapliga resultat inom data- och systemvetenskap med särskilt fokus på planering, utförande och analys av en vetenskaplig undersökning.

  Immersiva miljöer 7,5 hp
  Kursen belyser några av de kommunikationsmodeller som faller inom ramen för samlingsbegreppet Extended Reality (XR) som Virtual Reality (VR), Augmented Reality (AR) och Mixed Reality (MR). Kursen kombinerar historik, teori och praktiska moment med ett undersökande av aktuella tekniker i ett mindre projekt.

  Programmering 2 7,5 hp
  Kursen fördjupar dina kunskaper inom objektorienterad programmering genom att gå igenom arv, klasshierarkier och dynamisk polymorfism. Dessutom fördjupas dina allmänna programmeringskunskaper genom introduktion av händelsestyrd programmering och grafiska användargränssnitt och datastrukturer. Vi använder Java som programmeringsspråk. Kursen ger också erfarenhet av programmering med komponentbibliotek (API), i detta fall Javas standardbibliotek.

  Transmedia 7,5 hp
  Kursen kombinerar teori och praktik kring begreppet transmedia, det vill säga, hur kommunikation av ett innehåll påverkas av exponering i olika mediala fönster och hur dessa olika plattformar kan fungera tillsammans. Kursen sammanför och utvecklar erfarenheter från tidigare kurser på programmet i medieproduktion och programmering för web och mobila enheter.

  År 3

  Termin 5 (Ht)

  Terminen kan bytas ut mot valfria breddningsstudier eller utbytesstudier (information om utbytesstudier)

  Spelbaserat lärande 7,5 hp
  Kursen skapar en helhetsbild av spelbaserat lärande genom att ingående praktiskt och teoretiskt följa principer för prototyputveckling för datorspel.

  Tjänster för en uppkopplad värld - Internet of Things (IoT) 7,5 hp
  Den tekniska utvecklingen går snabbt och gör att vi kan skapa tjänster som förändrar och förbättrar. Snart lever vi i ett helt annat uppkoppla samhälle. Sakernas internet (Internet of Things (IoT)) är ett växande område inom IT. Begreppet omfattar system där interaktion med den fysiska verkligheten utgör en central del. Sensorer, både inbyggda i enheter såväl som helt fristående, ger aktuell information om vad som händer. Information som sedan kan sammanställas, bearbetas och presenteras i realtid som underlag för beslut och handling. IoT genererar löpande stora mängder heterogena data. Dessa bör utnyttjas effektivt för att stödja tjänster inom olika områden. Kursen ger dig en genomgång av IoT-plattformens arkitektur och dess olika komponenter.

  Projektarbete i digitala medier 15 hp
  Studenterna arbetar i grupp och utvecklar en idé och ett koncept inom digitala medier. Gruppen gör en analys och argumenterar för sin idé. Efter att ha definierat alla arbetsuppgifter konstruerar och testar gruppen en prototyp. Kursen avslutas med en rapport och prototypen visas upp publikt.

  Termin 6 (Vt)

  Valbara kurser ur kurspoolen 15 hp (eller praktik 15 hp)
  Kurspoolen VT

  Praktik 15 hp (eller valbara kurser ur kurspolen 15 hp)
  Kursen syftar till att ge kunskaper om hur olika data- och systemvetenskapliga teorier och metoder praktiskt används inom näringsliv, offentlig förvaltning eller annan organisation samt till att ge intryck och kontakter som hjälp i det framtida yrkesvalet. Mer information om praktik.

  Examensarbete 15 hp
  Mer information om examensarbete.

 • Arbetsmarknad och karriär

  Efter examen kan du exempelvis arbeta inom IT och kommunikation, som redigerare/producent, projektledare eller webbutvecklare. Du kan också välja att studera vidare till en masterexamen.

 • Kontakt