Masterprogram i förskoledidaktik, 120 hp

Om utbildningen

Masterprogrammet i förskoledidaktik vänder sig till dig som har en förskollärar- eller lärarexamen alternativt examen i samhällsvetenskapligt eller humanistiskt ämne. Programmet ger dig möjlighet att fördjupa dina kunskaper i förskoledidaktik. Utöver dessa kunskaper tränar du din förmåga att söka och kritiskt analysera information från olika slags källor samt att arbeta interaktivt med barn och andra aktörer i interventioner och experiment. I programmet utvecklar du kunskap och förmåga att kritiskt analysera, tänka och handla med utgångspunkt från såväl vetenskapliga som praktiknära perspektiv.

Programmet ges på heltid och är nätbaserat. Upplägget består av självstudier såväl som nätbaserad undervisning under dagtid. Undervisningen bedrivs främst genom seminarier som kräver ett aktivt deltagande av studenterna. Tillgång till webbkamera och headset/högtalare är därför nödvändig. I programmet ingår obligatoriska träffar på campus vid programstarten (2 dagar) samt vid ventilering av uppsatser i slutet av den andra och fjärde terminen (1-2 dagar).

Arbetsmarknad:

Programmet förbereder för studier på doktorandnivå. Det ger också kompetenser som är användbara i yrkesområden med höga krav på självständighet och förmåga till ett kritiskt och analyserande förhållningssätt, exempelvis i forsknings-, utvecklings-, utrednings- och konsulentarbete samt i ledningsarbete inom offentlig förvaltning, näringsliv och frivilligsektorn.

Examen:

Programmet leder till Masterexamen inom huvudområdet förskoledidaktik. Det finns också möjlighet att ta ut en delexamen (magisterexamen) efter att ha fullgjort det första året, (60 hp, inklusive ett examensarbete om 15 hp).

Länk till programsida

Om ämnet: Förskoledidaktik

Är du intresserad av små barns lärande och förskolans möjligheter att skapa en god arena för barns utveckling? Inom förskollärarprogrammet studeras förskoledidaktik, ett tvärvetenskapligt ämne som rymmer studier av villkoren för barns lärande och meningsskapande i relation till barns eget utforskande av skilda ämnesinnehåll. Här har också leken en central roll.

Förskoledidaktiken behandlar också de pedagogiska och didaktiska överväganden som faller inom ramen för förskollärarprofessionen för att kunna följa små barns utforskande och lärstrategier inom skilda tematiska områden. Här betonas särskilt ett aktivt lyssnande och utformandet av integrerade lärmiljöer som kan möta och utmana barns utforskandeprocesser. Stor vikt läggs på etiska och estetiska förhållningssätt. Pedagogisk dokumentation och bedömning i relation till målen för förskolans verksamhet har en central plats inom förskoledidaktiken.

Vidare rymmer förskoledidaktiken övergripande frågor om hur lagar och politiska beslut samt strukturella villkor påverkar små barns lärprocesser i förskolan och där aspekter som klass, genus och etnicitet och deras betydelse för barns erfarenheter är centrala. Att skapa delaktighet med barnens föräldrar är också en väsentlig del av förskoledidaktiken.

Om intresseområdet: Människa, juridik, politik och samhälle

Är du nyfiken på människor och samhället? Hur vi fungerar enskilt och tillsammans, vilka krafter som styr oss, hur vi lär oss, hur vi satt upp regler och lagar och hur vi interagerar med varandra? Då finns det en mängd spännande ämnen för dig.

Här ryms allt från pedagogik, psykologi och genusvetenskap till statistik, statsvetenskap, juridik och mycket mer. De gemensamma nämnarna är människan och samhället, självständigt analytiskt tänkande och ofta ett internationellt perspektiv.

Utbildningsansvarig institution

Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen