Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Kandidatprogram i interaktionsdesign

 • 180 hp

Interaktionsdesign handlar om hur interaktiv teknik bäst designas för att motsvara människans behov. User experience (UX) och användarcentrerad design är begrepp som blir mer och mer aktuella i dagens teknikutveckling.

Tre ledord inom interaktionsdesign är: effektivitet, ändamålsenlighet och tillfredställelse. Bra och kreativ interaktionsdesign som förenklar och ökar användbarheten behövs i allt från digitala tjänster till elektroniska produkter. Därför handlar interaktionsdesign om att förstå såväl teknikens möjligheter som människans behov.

Kandidatprogrammet i interaktionsdesign står på tre ben: människa-datorinteraktion, teknik samt individ och samhälle.

På programmet får du grundläggande kunskaper i informationsteknik och interaktionsdesign. Du lär dig att hantera och reflektera över hela designprocessen, från konceptutveckling till fungerande prototyper. Med människan i centrum implementerar du interaktiva tjänster och IT-produkter.

 • Programöversikt

  Mer detaljerad kursinformation, litteraturlista, schema och datum för kursstart hittar du i kurser och scheman. Välj termin i drop-down menyn och sök på kursens namn.

  År 1

  Termin 1 (Ht)

  Introduktion till data- och systemvetenskap 7,5 hp
  Kursen är en introduktion till ämnet data- och systemvetenskap. Under kursens gång får du lära dig grundläggande begrepp inom bland annat datorarkitektur, operativsystem, datornätverk, programvaruteknik och databaser. Den innehåller även en introduktion till programmering. Kursen ger en god grund för fortsatta studier i data- och systemvetenskap.

  Människa-datorinteraktion 7,5 hp
  Kursen syftar till att ge dig grundläggande kunskaper om grundbegrepp inom området människa-datorinteraktion och användningsprocessens psykologi. Kursen ger dig verktyg att identifiera faktorer som påverkar kommunikationen människa och dator positivt eller negativt och visar designmetoder som förbättrar kommunikationen mellan människa och dator.

  Prototyper inom interaktionsdesign 7,5 hp
  På kursen lär du dig att utveckla prototyper med hjälp av digitala verktyg. Du kommer också att lära dig hur prototyper används inom interaktionsdesignprocessen. Genom att skapa prototyper kan idéer testas och kommuniceras till andra parter som teknikutvecklare, beställare och framförallt framtida användare. En prototyp kan se olika ut, till exempel, grova skisser på papper, mer förfinade datorframtagna skisser eller interaktiva datorprogram som visar hur en framtida applikation är tänkt att se ut och fungera. Kursen redogör också för rådande teorier och designbegrepp inom prototypområdet.

  Programmering 1 7,5 hp
  Kursen täcker grunderna inom imperativ och objektorienterad programmering. Efter avklarad kurs kan du självständigt designa och implementera mindre program i programspråket Java. Programmering är ett av data- och systemvetenskaps grundläggande ämnen och läses därför av majoriteten av kandidatstudenterna på DSV.

  Termin 2 (Vt)

  Beteende- och socialvetenskap 7,5 hp
  Människa-datorinteraktion (MDI) är ett tvärvetenskapligt fält där olika discipliner har bidragit till utformningen av nya teknologier samt studier av teknikanvändning. Kursen ger en historisk introduktion till de olika perspektiv som präglat de senaste 30 åren av MDI-forskning. Varje föreläsning introducerar en särskild strategi och ge exempel på hur den tillämpats för att kritiskt reflektera över problem som uppstår vid användning eller utformning av tekniska artefakter.

  Praktisk projektledning 7,5 hp
  Kursen lär dig att förstå och använda grundläggande metoder och verktyg för att leda projekt. Kursen skapar förståelse för och ger guidning i projektarbetets olika moment från förstudie och kravspecifikation till uppföljning.

  Utveckling av dynamiska prototyper 7,5 hp
  Under kursen utvecklar du flera koncept, på både angivna och fria teman, som implementeras i prototyper. Du använder därför växelvis programmeringsövningar och systembeskrivningsmetoder i utvecklingsprocessen.
  Inom kursen möter du programmeringstekniker som:

  • hantering och styrning av digital media där ljud, grafik, video används för att skapa visualiseringar och simuleringar,
  • hantering av sensordata till exempel från webbkamera till sensordata från mobiltelefoner,
  • nätverkskommunikation mellan uppkopplade enheter,
  • användning av objektorienterade programbibliotek.

  Du kommer möta ett antal systembeskrivningsmetoder, och deras tillämpningsområden, som är relevanta för kursen och inom systemutveckling.

  Utvärderingsmetoder 7,5 hp
  Kursen ger praktiska och teoretiska kunskaper om utvärdering av användbarhet med förankring i etablerad praxis. Kursen behandlar anpassade tillvägagångssätt och tittar på effektivitet, ändamålsenlighet och tillfredsställelse beroende på typ av digital produkt, användarkategori och användningssituation. Du genomför ett experiment där du undersöker en användargrupps generella behov genom att använda metoder från kursen.

  År 2

  Termin 3 (Ht)

  Kognitionspsykologi inom människa-datorinteraktion 7,5 hp
  Kursen ger en introduktion till kognitionspsykologi med betoning på aspekter som är relevanta för ämnesområdet människa-datorinteraktion, interaktionsdesign och relaterade delområden som design för lärande och samarbete. Kursen ger också en introduktion till beteendevetenskaplig metodik.

  Kravhantering av IT system 7,5 hp
  Målet med kursen är att ta in de begrepp, metoder och tekniker som behövs i insamling, analysering, dokumentering, validering och hantering av krav för informationssystem. Ämnet förklarar hur kravhantering passar in i den bredare systemutvecklingsprocessen och ger i praktiska termer en förståelse för de viktigaste utmaningarna i kravhantering nuförtiden.

  Deltagande design 15 hp
  Deltagande design är ett demokratiskt förhållningssätt till design där vi arbetar med olika metoder för att engagera olika typer av deltagare i hela designprocessen. Du kommer att lära dig att använda olika metoder från området och att koppla samman dessa med en konkret iterativ designprocess. Parallellt får du en teoretisk och kritisk förståelse för deltagande design.

  Termin 4 (Vt)

  Bild, historia, tolkning 7,5 hp
  Kursen ges av Institutionen för kultur och estetik.
  I ett globalt bild- och mediesamhälle ställs krav på analys och kritisk granskning av bilder och förståelse för hur bilder produceras, cirkulerar och bevaras. Kursen vänder sig till dig som vill utveckla din förståelse av bilder och visuell kommunikation. Kursen ger redskap och metoder för att tolka och förstå hur bilder har använts och kan användas för att förmedla budskap och tala till olika publiker. Teorier, begrepp och mekanismer kopplade till visuella uttryck exemplifieras med material från olika produktionsfält som konst, kunskaps- och nyhetsförmedling, underhållning och reklam. Kursen lägger stor tonvikt vid fotografiska bilder som spelat en central roll i den visuella kulturen sedan 1800-talets mitt. Dessutom betonas samtidens digitala gränssnitt och skärmbildskultur.

  Humanvetenskap inom MDI 7,5 hp
  Humanvetenskap, särskilt humaniora, tillför perspektiv på MDI som ofta utelämnas i ämnets huvudfokus på användbarhet. De perspektiv som avses är sådana som har en bred syn på människan som kulturell varelse och på design som kulturbärare – exempelvis normkritik inklusive maktstrukturer och tolkningsmodeller inklusive kommunikationsteorier. Kursen belyser humanvetenskapens roll i MDI samt ett urval humanvetenskapliga bidrag till fältet.

  Analytiska perspektiv inom människa-datorinteraktion 7,5 hp
  Målet med den här kursen är att du ska kunna anta och använda analytiskt orienterade perspektiv på mänskligt agerande och metoder som har relevans för design och utvärdering av interaktiva produkter. Genom att introducera olika perspektiv på mänskligt agerande lär du dig förstå olika nivåer för analys (grupp, individ) som krävs för förståelse av design och utvärdering av interaktiva produkter.

  Vetenskapligt skrivande 7,5 hp
  På kursen skriver du en vetenskaplig uppsats, ungefär lika omfattande som ett examensarbete på kandidatnivå, utifrån en simulerad datainsamling med tillhörande beskrivning. Vi diskuterar akademiskt språkbruk, berättartekniskt upplägg och grundläggande vetenskapliga forskningsstrategier. I ditt examensarbete kommer du tillämpa ett vedertaget vetenskapligt referenssystem till källor som demonstreras i den här kursen.

  År 3

  Termin 5 (Ht)

  Terminen kan bytas ut mot valfria breddningsstudier eller utlandsstudier (Information om utlandsstudier)

  Vetenskaplig metodik och kommunikation 7,5 hp
  Kursen behandlar vetenskaplig metodik och kommunikation av vetenskapliga resultat inom data- och systemvetenskap med särskilt fokus på planering, utförande och analys av en vetenskaplig undersökning.

  Individuell kurs inom människa-datorinteraktion 7,5 hp
  Denna kurs handlar om aktuella teoretiska och kritiska perspektiv på människa-datorinteraktion. Syftet är att du ska kunna identifiera, tillämpa och diskutera olika sätt att se på användare, verktyg och design.

  Projektarbete inom interaktionsdesign 15 hp
  Kursen bedrivs i projektform där du i grupp designar en interaktiv prototyp utifrån etablerade metoder i interaktionsdesign. Kursens fokus ligger på val och utförande av designmetoder i en iterativ process där produktens användare involveras.

  Termin 6 (Vt)

  Valbara kurser ur kurspoolen 15 hp (eller praktik 15 hp)
  Kurspoolen VT

  Praktik 15 hp (eller valbara kurser ur kurspoolen 15 hp)
  Kursen syftar till att ge dig kunskaper om hur olika data- och systemvetenskapliga teorier och metoder praktiskt används inom näringsliv, offentlig förvaltning eller annan organisation och till att ge intryck och kontakter som hjälp i ditt framtida yrkesval. Mer information om praktik

  Examensarbete 15 hp
  Mer information om examensarbete

 • Arbetsmarknad och karriär

  Efter avklarad utbildning arbetar du exempelvis som designer av interaktion och gränssnitt (GUI), användbarhetsexpert (UX), utvärderare eller projektledare. Du arbetar med olika digitala miljöer: webb, appar och hårdvara. Du kan också välja att studera vidare till en masterexamen.

 • Kontakt