Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Kandidatprogram i socialantropologi

 • 180 hp

Socialantropologi handlar om världens människor och om mångfald. I vår tid blir världen alltmer sammanhängande samtidigt som lokala skillnader lever vidare.

Socialantropologin belyser hur dessa variationer i mänskligt liv, tänkande och handlande uppstår, hur de upplevs och vad de får för sociala konsekvenser. Men också vad människor och samhällen har gemensamt. Det jämförande perspektivet ger fördjupande insikter om samhällen och deras människor, institutioner och värderingar. Programmet ger dig en förståelse för de sociala och kulturella sammanhangens betydelse för hur vi förhåller oss till och tolkar vår omvärld. Du läser om samtidsfrågor som berör grunderna för social gemenskap och solidaritet, och om maktutövande och ojämlikhet under skiftande samhälls- och miljöförhållanden. Forskningen vid institutionen återspeglas i utbudet av de kurser som ingår i programmet. Till de aktuella forskningsområdena hör globaliseringens sociala och kulturella aspekter, utvecklings- och miljöfrågor; organisation och marknad; genus och sexualitet; medier; politik; migration och mångfald.

Programmet ger möjlighet till individuell profilering av din kandidatexamen genom val av breddningsämnen, fältarbete och uppsatstema. Denna profilering kan ytterligare stärkas i en masterutbildning i socialantropologi.

 • Programöversikt

  År 1

  Ger grundläggande kunskaper i socialantropologi genom kurserna socialantropologi I, 30 hp och socialantropologi II, 30 hp.

  Socialantropologi I

  Socialantropologi II

  År 2

  Du läser valfria kurser inom andra ämnesområden på högskolenivå i Sverige eller utomlands. Du kan också välja att göra en termins kvalificerad arbetspraktik (30 hp).
  Läs mer om breddningsåret.

  År 3

  Ger fördjupade kunskaper i socialantropologi genom studier av aktuella socialantropologiska debatter, metod och genom ett längre fältarbete. Årskursen och programmet avslutas med ett examensarbete där vetenskapliga metoder och teorier som har tillgodogjorts under utbildningen används.

  Delkurser hösttermin

  Aktuella socialantropologiska debatter (kursen ges på engelska) 7,5 hp

  Kursen belyser forskningsinriktningar som bedöms som viktiga för att förstå antropologins utveckling i dag.

  Uppsatsförberedande kurs, 7,5 hp

  Kursen syftar till att ge en grundläggande introduktion till hur man skriver en vetenskaplig uppsats. Under kursen lär du dig både formalia för uppsatsskrivande och hur man identifierar och utvecklar en antropologisk frågeställning. Du lär dig också hur du kan finna ett empiriskt material med hjälp av olika metoder samt hur ditt empiriska material kan presenteras i en etnografisk text.

  Transnationell antropologi, 15 hp

  Delkursen diskuterar vad transnationell antropologi och hur ämnet har växt fram historiskt. Det följs av det som utgör huvuddelen av delkursen. Vi fördjupar oss i ett antal teman inom ämnet. Mot bakgrund av det vi läst diskuterar hur transnationell antropologi och dess analytiska och teoretiska bidrag hjälper till att forma samtida antropologi.

  Delkurser vårtermin

  Fältarbete, 15 hp

  Studenten genomför ett fältarbete. Fältarbetet ska bygga på antropologiska forskningsmetoder och utgöra grunden för kandidatuppsatsen. Fältarbetet kan genomföras i Sverige eller i en annan del av världen. Studenten är själv ansvarig för fältarbetets finansiering. Fältarbetet avrapporteras skriftligen i form av en fältrapport.

  Kandidatuppsats, 15 hp

  Kursen innebär författandet av kandidatuppsats på 8000-10000 ord (20-25 sidor). Kandidatuppsatsen skrivs individuellt och friheten att välja ämne är stor. Uppsatsen skall framförallt visa på en förmåga att söka upp och ta till sig information från olika källor som på ett självständigt sätts sammanställas med utgångspunkt i uppsatsens problemformulering, syfte och forskningsfrågor. Skrivandet sker i samråd med en individuell handledare. Kandidatuppsatsen ventileras under ett seminarium vid terminens slut.

 • Arbetsmarknad och karriär

  Socialantropologer har hela världen som arbetsfält och kan arbeta inom statliga verk, internationella organisationer och företag och beröra allt från bistånd och integration till miljöfrågor, samhällsplanering, marknadsföring och kommunikation. Arbetsuppgifterna kan vara informationsinhämtning, utredningar och undervisning. Programmet leder till en filosofie kandidatexamen. Huvudämne för examen är Socialantropologi.

  Läs om oss på vår hemsida www.socant.su.se

 • Kontakt

  Stockholms universitet
  Socialantropologiska institutionen
  10691  STOCKHOLM
  Tel 08-162000

  Besöksadress: Universitetsvägen 10B, plan 6

  Studentexpedition
  E-post: socant@socant.su.se

  Studievägledning
  E-post: studievagledare@socant.su.se

  www.socant.su.se