Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Kandidatprogram i socialantropologi

Socialantropologi handlar om världens människor och om mångfald. I vår tid blir världen alltmer sammanhängande samtidigt som lokala skillnader lever vidare.

$rs.common.aria.labels.play.video Vad är socialantropologi? Johan Lindquist berättar

Socialantropologin belyser hur dessa variationer i mänskligt liv, tänkande och handlande uppstår, hur de upplevs och vad de får för sociala konsekvenser. Men också vad människor och samhällen har gemensamt.

Det jämförande perspektivet ger fördjupande insikter om samhällen och deras människor, institutioner och värderingar. Programmet ger dig en förståelse för de sociala och kulturella sammanhangens betydelse för hur vi förhåller oss till och tolkar vår omvärld. Du läser om samtidsfrågor som berör grunderna för social gemenskap och solidaritet, och om maktutövande och ojämlikhet under skiftande samhälls- och miljöförhållanden.

Forskningen vid institutionen återspeglas i utbudet av de kurser som ingår i programmet. Till de aktuella forskningsområdena hör globaliseringens sociala och kulturella aspekter, utvecklings- och miljöfrågor; organisation och marknad; genus och sexualitet; medier; politik; migration och mångfald.

Programmet ger möjlighet till individuell profilering av din kandidatexamen genom val av breddningsämnen, fältarbete och uppsatstema. Denna profilering kan ytterligare stärkas i en masterutbildning i socialantropologi.

 • Programöversikt

  År 1

  Ger grundläggande kunskaper i socialantropologi genom kurserna socialantropologi I, 30 hp och socialantropologi II, 30 hp.

  Socialantropologi I

  Socialantropologi II

  År 2

  Du läser valfria kurser inom andra ämnesområden på högskolenivå i Sverige eller utomlands.
  Läs mer om breddningsåret.

  År 3

  Ger fördjupade kunskaper i socialantropologi genom studier av aktuella socialantropologiska debatter, metod och genom ett längre fältarbete. Årskursen och programmet avslutas med ett examensarbete där vetenskapliga metoder och teorier som har tillgodogjorts under utbildningen används.

  Delkurser hösttermin

  Aktuella socialantropologiska debatter (kursen ges på engelska) 7.5 hp

  Kursen belyser forskningsinriktningar som bedöms som viktiga för att förstå antropologins utveckling i dag.

  Kurslitteratur:

  Björkman, Lisa. 2015. Pipe Politics, Contested Waters: Embedded Infrastructures of Millennial Mumbai. Durham and London: Duke University Press (296 p).
  Macek, Ivana. 2014. “Introduction: Engaging Violence: Trauma, Self-Reflection, and Knowledge”. In Ivana Macek (ed.) Engaging Violence: Trauma, memory, and representation. London and New York: Routledge, p. 1-24.
  Kohn, Eduardo. 2009. How Dogs Dream: Amazonian Natures and the Politics of Transspecies Engagement. American Ethnologist 34(1):3-24.
  Kohn, Eduardo. 2015. Anthropology of Ontologies. Annual Review of Anthropology 44:311-27.
  Sluka, S. Jeffrey and Robben, Antonius C. G. M. 2012. “Fieldwork in Cultural Anthropology: An Introduction”. In Antonius C. G. M. Robben and Jeffrey S. Sluka (eds) Ethnographic Fieldwork: An Anthropological Reader. Wiley-Blackwell, p. 1-47.
  Tsing, Anna. 2015. Mushroom at the End of the World: On the Possibility of Life in Capitalist Ruins. Princeton: Princeton University Press.
  Wedel, Janine. 2009. Shadow Elite: How the World's New Power Brokers Undermine Democracy, Government, and the Free Market. Basic Books.
  Två valbara artiklar. Listan anges tillsammans med andra kursinstruktioner senast en vecka innan kursstart // Two elective articles. The list will be presented together with other course instructions no later than one week before the start of the course.

  Uppsatsförberedande kurs, 7.5 hp

  Kursen syftar till att ge en grundläggande introduktion till hur man skriver en vetenskaplig uppsats. Under kursen lär du dig både formalia för uppsatsskrivande och hur man identifierar och utvecklar en antropologisk problemformulering, ett antropologiskt syfte samt antropologiska forskningsfrågor. Du lär dig också hur du kan finna ett empiriskt material med hjälp av olika metoder samt hur ditt empiriska material kan presenteras i en etnografisk text.

  Kurslitteratur:

  Göransson, Kristina. 2019. Etnografi. Sjösätt, Navigera och Ro i Land Ditt Projekt. Lund: Studentlitteratur 
  Reinecker, Lotte & Peter Stray Jørgensen. 2014. Att Skriva en Bra Uppsats. Lund: Liber
  Socialantropologiska institutionen: 
  https://www.socant.su.se/utbildning/studieinformation/regler-riktlinjer 
  - Att skriva en kandidatuppsats 
  - Riktlinjer för akademiskt skrivande 
  Eget urval. Studenter ska samla in och läsa litteratur för kommande uppsats (300-500 sidor). 
  Rekommenderad litteratur. Atkinson, Paul et al. (red). 2001. Handbook of Ethnography. London: SAGE. (e-bok SUB). 
  Aull Davies, Charlotte. 2008. Reflexive Ethnography. A Guide to Researching Selves and Others. London: Routledge.
  Björklund, Ulf and Ulf Hannerz, 2018. Nyckelbegrepp i  Socialantropologin, Stockholms universitet.

  Transnationell antropologi (Transnational Anthropology), 15 hp

  Delkursen diskuterar vad transnationell antropologi och hur ämnet har växt fram historiskt. Det följs av det som utgör huvuddelen av delkursen. Vi fördjupar oss i ett antal teman inom ämnet. Mot bakgrund av det vi läst diskuterar hur transnationell antropologi och dess analytiska och teoretiska bidrag hjälper till att forma samtida antropologi.

  Kurslitteratur:

  Hannerz, Ulf. 1996. Transnational Connections: Culture, People, Places. New York: Routledge.
  Appadurai, Arjun. 1996. Modernity at Large: Cultural Dimensions of Globalization. Minneapolis: University of Minnesota Press.
  Dalsgaard, Steffen & Morten Nielsen (red). 2016. Time and the Field. New York: Berghahn Books.
  Verdery, Katherine. 1999.  The Political Lives of Dead Bodies: Reburial and Postsocialist Change. New York: Columbia University Press
  Fortun, Kim. 2001. Advocacy after Bhopal: Environmentalism, Disaster, New Global Orders. Chicago: The University of Chicago Press. 
  Pálsson, Gísli. 2007. Anthropology and the New Genetics. Cambridge: Cambridge University Press. 
  Carter, Thomas F. 2011.  In Foreign Fields: The Politics and Experiences of Transnational Sport Migration. London: Pluto.
  Picard, David. 2011. Tourism, Magic and Modernity: Cultivating the Human Garden. New York: Berghahn Books.

  Delkurser vårterminen

  Fältarbete, 15 hp

  Kandidatuppsats, 15 hp

   

 • Arbetsmarknad och karriär

  Socialantropologer har hela världen som arbetsfält och kan arbeta inom statliga verk, internationella organisationer och företag och beröra allt från bistånd och integration till miljöfrågor, samhällsplanering, marknadsföring och kommunikation. Arbetsuppgifterna kan vara informationsinhämtning, utredningar och undervisning. Programmet leder till en filosofie kandidatexamen. Huvudämne för examen är Socialantropologi.

  Läs om oss på vår hemsida www.socant.su.se

 • Kontakt

  Stockholms universitet
  Socialantropologiska institutionen
  10691  STOCKHOLM
  Tel 08-162000

  Besöksadress: Universitetsvägen 10B, plan 6

  Studentexpedition
  E-post: socant@socant.su.se

  Studievägledning
  E-post: studievagledare@socant.su.se

  www.socant.su.se