Kandidatprogram i kulturgeografi med omvärldsanalys, 180 hp

Om utbildningen

Kandidatprogrammet i kulturgeografi med omvärldsanalys är en utbildning för dig som är intresserad av breda samhällsvetenskapliga frågor och av hur samhällen och samhällsfenomen utvecklas i tid och rum.

Innehåll och omfattning

Programmet inleds med två terminer kulturgeografi. De följande två terminerna kan du välja kurser beroende på intresse och bakgrund. Den femte terminen läser du vidare i kulturgeografi och gör ditt examensarbete. Som avslutning på programmet studerar du omvärldsanalys med kulturgeografisk inriktning – en termin som delvis ges i nära samarbete med arbetslivet.

Kurserna i kulturgeografi behandlar olika teman, några är obligatoriska och andra är valbara. Exempel på teman är befolkningsgeografi, ekonomisk geografi, urban geografi, utvecklingsgeografi, historisk geografi, kartografi och GIS (geografiska informationssystem). Den gemensamma nämnaren är det geografiska perspektivet som innebär att samhällsfrågor diskuteras i ett vidare sammanhang av nära och avlägsna relationer. Kulturgeografins bredd innebär många kopplingar till olika ämnesområden inom såväl samhällsvetenskap som naturvetenskap och humaniora.

Syftet med omvärldsanalys är att bättre förstå omvärlden och hur den förändras. Studierna innehåller träning i metoder för att bevaka och analysera den värld som omger olika typer av organisationer. Analysen är relaterad till ett geografiskt samhällsperspektiv.

Syfte och kunskapsmål

Efter programmet har du bland annat:

– kunskap och förståelse för kulturgeografiska frågor samt kunskap om metoder för samhällsanalys.

– förmåga att genomföra samhällsanalys och omvärldsanalys inklusive att söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i en problemställning samt att kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar och situationer.

– förmåga att identifiera behov av ytterligare kunskap och att utveckla din kompetens.

Examen och arbetsmarknad

Organisationer inom den offentliga och privata sektorn genomför kontinuerligt omvärldsanalyser som kunskapsbaser för strategiska beslut för sina verksamheter. Det kan gälla riskbedömning och framtidsberedskap och att mer allmänt göra en organisation mer medveten om vad som händer i omvärlden.

Omvärldsanalytikern arbetar i en medelstor eller stor organisation och tar där fram underlag för strategiska, långsiktiga beslut. Genom kandidatprogrammet får du en grund för arbete som omvärldsanalytiker och också en grund för fortsatta studier på avancerad nivå.

Om ämnet: Kulturgeografi

Kulturgeografi

Vill du studera och analysera världen omkring oss? Kulturgeografi handlar om samspelet mellan människa, samhälle och miljö. Samhällsperspektivet behandlar sociala, politiska och ekonomiska aspekter; hur det ser ut i dag men också hur det såg ut förr. Det geografiska perspektivet kan röra allt från lokal och regional nivå till internationell och global nivå. Kulturgeografi är ett brett ämne med många olika inriktningar. Som student hos oss möter du lärare och ledande forskare inom historisk geografi och landskap, befolkningsgeografi, migration och globala processer, ekonomisk geografi, kartografi och GIS, stadsgeografi och miljöfrågor.

Du studerar olika sätt att leva, tänka, arbeta, planera och resa. Du får kunskap om och insikt i levnadsförhållanden runt om i världen och du arbetar med relevanta begrepp och metoder för att förstå sammanhang och urskilja mönster. Studieresor, exkursioner, fältstudier och fältarbeten är viktiga inslag i våra utbildningar och vi lägger stor vikt vid grupparbeten, rapporter och analyser.

ARBETSMARKNAD Kulturgeografi är ett ämne för dig som vill ha en samhällsvetenskaplig utbildning för att kunna arbeta med exempelvis utredning, analys, handläggning, planering och kommunikation. Våra kurser ger kunskap och färdighet att arbeta med frågor om miljö, boende, segregation, samhällsplanering samt urban och regional utveckling. Som kulturgeograf kan du exempelvis arbeta inom konsultföretag, statliga organisationer och kommuner.

EXAMEN su.se/examen

Om intresseområdet: Människa, juridik, politik och samhälle

Är du nyfiken på människor och samhället? Hur vi fungerar enskilt och tillsammans, vilka krafter som styr oss, hur vi lär oss, hur vi satt upp regler och lagar och hur vi interagerar med varandra? Då finns det en mängd spännande ämnen för dig.

Här ryms allt från pedagogik, psykologi och genusvetenskap till statistik, statsvetenskap, juridik och mycket mer. De gemensamma nämnarna är människan och samhället, självständigt analytiskt tänkande och ofta ett internationellt perspektiv.

Utbildningsansvarig institution

Kulturgeografiska institutionen