Kandidatprogram i marknadskommunikation och IT, 180 hp

Vill du vara den som utvecklar framtidens affärs- och marknadsföringstjänster och är intresserad av hur människor nås och påverkas? Då är du kanske en person som ser möjligheter som andra inte ser och också kan omvandla dem till affärsidéer.

Idag efterfrågas specialistkompetens inom marknadskommunikation via informations- och kommunikationsteknik, till exempel interaktiva medier, Internet, mobila och sociala media, i allt större omfattning. För att möta behovet behövs kunskap inom både IT och marknadskommunikation. Denna utbildning ges därför i samarbete mellan Institutionen för data- och systemvetenskap, DSV och Företagsekonomiska institutionen, SBS.

De två första åren studerar du varannan termin IT med fokus på affärssystem och kommunikativa system på Institutionen för data- och systemvetenskap, DSV och varannan termin grundläggande kurser i management, redovisning, marknadsföring, strategi och marknadskommunikation på Företagsekonomiska institutionen, SBS.

Det tredje året integreras dina kunskaper och du skriver en kandidatuppsats inom antingen data- och systemvetenskap eller marknadskommunikation med inriktning mot IT och marknadskommunikation. Beroende på sista terminens val får du en kandidatexamen i antingen huvudområdet reklam och PR eller huvudområdet data- och systemvetenskap.

Programöversikt

Mer detaljerad kursinformation, litteraturlista, schema och datum för kursstart hittar du i delkurser och scheman. Välj termin i drop-down menyn och sök på kursens/delkursens namn.

Programöversikt

Termin 1: kurser på Institutionen för data- och systemvetenskap (DSV)
Termin 2: kurser på Företagsekonomiska institutionen (SBS)
Termin 3: kurser på Institutionen för data- och systemvetenskap (DSV)
Termin 4: kurser på Företagsekonomiska institutionen (SBS)
Termin 5: halva terminen kurser på Institutionen för data- och systemvetenskap (DSV) och halva terminen kurser på Företagsekonomiska institutionen (SBS) eller utbytesstudier
Termin 6: kurser och examensarbete antingen på Institutionen för data- och systemvetenskap (DSV) eller Företagsekonomiska institutionen (SBS)

År 1

År 1
Termin 1 (Ht)

Du läser hela terminen på DSV.

Kurs: IT och kommunikationsvetenskap I 30 hp

Delkurser som ingår:

Introduktion till data- och systemvetenskap 7,5 hp
Delkursen är en introduktion till ämnet data- och systemvetenskap. Under delkursens gång får du lära dig grundläggande begrepp inom bland annat datorarkitektur, operativsystem, datornätverk, programvaruteknik och databaser. Den innehåller även en introduktion till programmering. Delkursen ger en god grund för fortsatta studier i data- och systemvetenskap.

IT i organisationer 7,5 hp
På delkursen får du grundläggande kunskaper och färdigheter i design och utveckling av informationssystem inklusive teorier, metoder och tekniker för detta. Du får dessutom förståelse för hur organisationer och deras mål, produkter och tjänster, verksamhetsprocesser och informationshantering kan förändras med hjälp av olika former av IT.

Objektorienterad analys och design 7,5 hp
Delkursen behandlar objektorienterad analys och design, i synnerhet hur grafiska modeller kan användas för att analysera verksamheter (organisationer) och designa datoriserade informationssystem. En central del är praktisk tillämpning av grafiska modeller och praktisk utformning av en kravspecifikation för ett informationssystem.

Programmering 1 7,5 hp
Delkursen täcker grunderna inom imperativ och objektorienterad programmering. Efter avklarad delkurs kan du självständigt designa och implementera mindre program i programspråket Java. Programmering är ett av data- och systemvetenskaps grundläggande ämnen och läses därför av majoriteten av kandidatstudenterna på DSV.

Termin 2 (Vt)

Du läser hela terminen på  på Företagsekonomiska institutionen, SBS

Kurser: Reklam och PR I 4 x 7,5 hp

Reklam och PR: grundläggande management 7,5 hp
Reklam och PR: grundläggande redovisning 7,5 hp
Reklam och PR: grundläggande marknadsföring 7,5 hp
Organisations- och marknadskommunikation 7,5 hp

År 2

År 2
Termin 3 (Ht)

Du läser hela terminen på DSV.

Kurs: Marknadskommunikation och IT II 30 hp

Delkurser som ingår:

Kravhantering av IT system 7,5 hp
Målet med delkursen är att ta in de begrepp, metoder och tekniker som behövs i insamling, analysering, dokumentering, validering och hantering av krav för informationssystem. Ämnet förklarar hur kravhantering passar in i den bredare systemutvecklingsprocessen och ger i praktiska termer en förståelse för de viktigaste utmaningarna i kravhantering nuförtiden.

Informationssäkerhet – modeller och synsätt 7,5 hp
Målet med denna delkurs är att ge kunskaper om olika teoretiska synsätt och modeller som kan användas för att beskriva, analysera och styra informationssäkerheten. De synsätt och modeller som presenteras och tillämpas är systemteori, institutionell teori, semiotik och sociotekniskt synsätt. Innehållet är i huvudsak verksamhetsinriktat där problemet med informationssäkerhet främst belyses ur en organisations synvinkel.

Databasmetodik 7,5 hp
Delkursen ger grundläggande kunskaper och färdigheter i databasmetodik, inklusive kunskaper om begrepp, metoder och verktyg som används vid utformning och implementering av relationsdatabaser. Målet med kursen är att förmedla kunskaper om logisk och fysisk design av databaser för relationsmodellen. Baserat på användarkrav definierar vi och implementerar en normaliserad relationsdatabasmodell i ett relationsdatabashanteringssystem.

Globala informationssystem 7,5 hp
Kursen syftar till att förse dig med en holistisk och integrerad vy kring ämnena affärsmodellering, affärsprocesser, affärsarkitektur, moderna globala informationssystem, krav på organisation och möjliggörande IT-tjänster. Att förstå dessa områden är fundamentet för att skapa innovativa affärsmodeller.

Termin 4 (Vt)

Du läser hela terminen på Företagsekonomiska institutionen, SBS

Kurser: Reklam och PR II 4 x 7,5 hp

Reklamstrategi 7,5 hp
Reklam och PR: fortsättningskurs i marknadsföring 7,5 hp
Marknadsjuridiska perspektiv 7,5 hp
Reklam och PR: fortsättningskurs i management 7,5 hp

År 3

År 3
Termin 5 (Ht)

Terminen kan bytas ut mot utbytesstudier (information om utbytesstudier)

För kandidatexamen med data- och systemvetenskap som huvudämne:

Kurser på DSV:

Vetenskaplig metodik och kommunikation 7,5 hp
Kursen behandlar vetenskaplig metodik och kommunikation av vetenskapliga resultat inom data- och systemvetenskap med särskilt fokus på planering, utförande och analys av en vetenskaplig undersökning.

Beslutsstöd med affärssystem, 7,5 hp
Beslut påverkar oss och omvärlden. Har vi rätt information för att ta bra beslut? Business Intelligence (BI) är processer, metoder och system för informationshantering. BI är viktig för beslutsfattande för att verksamheter får allt mer data från allt fler källor. Delkursen ger överblick och förståelse för BI och dess möjligheter.

Kurser på Företagsekonomiska institutionen, SBS
Marknadsföring på Internet, 7,5 hp
Projektledning, 7,5 hp

För kandidatexamen med reklam och PR som huvudämne:

Kurser på DSV:

Beslutsstöd med affärssystem, 7,5 hp
Beslut påverkar oss och omvärlden. Har vi rätt information för att ta bra beslut? Business Intelligence (BI) är processer, metoder och system för informationshantering. BI är viktig för beslutsfattande för att verksamheter får allt mer data från allt fler källor. Delkursen ger överblick och förståelse för BI och dess möjligheter.

Valbar kurs kurspoolen 7,5 hp
Kurspoolen HT (DSV)

Kurser på SBS:

Företagsekonomiska institutionen, SBS
Marknadsföring på Internet, 7,5 hp
Projektledning, 7,5 hp

Termin 6 (Vt)

Beroende på den inriktning du väljer, läser du kurser på respektive institution.

Kandidatexamen med data- och systemvetenskap som huvudämne

Valbara kurser ur kurspoolen 15 hp (eller praktik 15 hp)
Kurspoolen VT

Kursen Digitala affärer inom IT 7,5 hp rekommenderas.

Digitala affärer inom IT 7,5 hp
Syftet är att ge möjlighet att utveckla kunskaper om digitala affärer och att tillämpa dessa kunskaper till problemlösning ur ett IT-perspektiv. Det är inte en teknisk kurs om digital teknik. Den är utformad för att hjälpa dig att förstå de viktigaste funktionerna i digital affärsinformation och hur den kan tillämpas.

Praktik 15 hp (eller valbara kurser ur kurspoolen 15 hp)
Kursen syftar till att ge dig kunskaper om hur olika data- och systemvetenskapliga teorier och metoder praktiskt används inom näringsliv, offentlig förvaltning eller annan organisation och till att ge intryck och kontakter som hjälp i ditt framtida yrkesval. Information om praktik

Examensarbete i data- och systemvetenskap 15 hp
Information om examensarbete

Kandidatexamen med reklam och PR som huvudämne

Du läser på Företagsekonomiska institutionen, SBS och examensarbetet skrivs där.

Kurs: Reklam och PR III 30 hp

Marknadskommunikation och medier 7,5 hp
Forskningsmetoder i Reklam och PR 7,5hp
Examensarbete i reklam och PR för kandidatexamen 15hp

Information om dubbla kandidatexamina

 

Arbetsmarknad och karriär

Efter examen har du en komplett verktygslåda med vilken du kan påverka och kommunicera med människor via IT-system. I framtiden kan du arbeta som projektledare, IT-marknadsförare, marknadsanalytiker, webbstrateg, digital marknadsföringsspecialist, designer av digitala tjänster, webbutvecklare eller planner på till exempel en medie- eller reklambyrå eller i företag med IT som huvudsakligt medium eller affärsidé. Din tekniska kompetens ger dig också möjlighet att arbeta som programmerare eller systemutvecklare. Du kan också välja att studera vidare och ta en masterexamen.

Kontakt

Frågor de kurser som läses på DSV kontakta: svl@dsv.su.se

Frågor kring de kurser som läses på Företagsekonomiska institutionen, SBS kontakta: studievagledare@sbs.su.se
 

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen